Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV. Chấm dứt hợp đồng cầm cố

IV. Chấm dứt hợp đồng cầm cố

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Bên có quyền miễn hồn tồn nghĩa vụ

cho bên có nghĩa vụ.

- Tài sản cầm cố đã bị xử lý để thu hồi nợ.

- Các bên thỏa thuận thay thế biện pháp

cầm cố bằng biện pháp bảo đảm khác.

- Các bên thỏa thuận hủy bỏ hoặc chấm

dứt biện pháp cầm cố.Mục III: Các biện pháp bảo đảm

nghĩa vụ đặc biệt

I/ Đặt cọcII. Ký cược – Ký quỹ

1. Ký cược:

- Định nghĩa: điều 359 BLDS, là việc bên đi

thuê tài sản là động sản giao một số tiền

hoặc kim khí quý, đá quý hoặc các vật có

giá trị khác cho bên cho thuê để đảm bảo

cho nghĩa vụ trả lại tài sản thuê.- Đặc điểm:

+ Hợp đồng ký cược luôn đi kèm với hợp

đồng thuê tài sản.

+ Đối tượng của hợp đồng là động sản.+ Ký cược dùng để bảo đảm cho nghĩa

vụ trả lại tài sản thuê (giá trị của tài sản

ký cược phải tương đồng với giá trị tài

sản thuê) trong trường hợp bên đi thuê

không trả lại tài sản th thì bên cho th

có thể kiện đòi lại tài sản cho thuê hoặc

giử lại tài sản ký cược.2. Ký quỹ:

- Định nghĩa: điều 360 BLDS, là việc bên

có nghĩa vụ (gọi là bên ký quỹ) giao một

khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý,

hoặc các giấy tờ có giá trị khác vào một

tài khoản phong tỏa tại ngân hàng (gọi là

bên nhận ký quỹ) để bảo đảm cho việc

thực hiện nghĩa vụ.* Cơ chế xác lập bảo đảm ký quỹ:

+ Quan hệ ký quỹ (A-X) được xác lập

trước hoặc chuẩn bị xác lập quan hệ

nghĩa vụ chính, trong đó, A là bên có

nghĩa vụ, X là bên có quyền.

+ A ký quỹ tại ngân hàng M tương ứng

với giá trị nghĩa vụ của A, A là bên ký

quỹ , M là bên nhận ký quỹ.+ Có thể diễn ra quan hệ thanh tốn M-X

nếu A khơng thanh tốn cho X hoặc

thanh tốn khơng đầy đủ. X có thể yêu

cầu trực tiếp M trả cho mình (M sẽ trừ đi

các chi phí sau đó mới thanh tốn cho X,

nếu thiếu thì X sẽ quay lại đòi A).II. Các biện pháp bảo đảm bằng

quyền sở hữu

1. Mua trả chậm, trả dần: (bán với điều

kiện bảo lưu quyền sở hữu) điều 461

BLDS

Hợp đồng mua bán mà theo đó các bên

thỏa thuận tài sản bán sẽ giao ngay cho

bên mua nhưng quyền sở hữu chỉ được

chuyển giao sau khi nghĩa vụ thanh tốn

đã được hồn thành hết.* Chú ý:

- Nếu có rủi ro đối với tài sản trong thời

gian sử dụng thì bên mua sẽ phải chịu

rủi ro.

- Hợp đồng mua trả chậm, trả dần phải lập

thành văn bản.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV. Chấm dứt hợp đồng cầm cố

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×