Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Các biện pháp bảo đảm bằng quyền sở hữu

II. Các biện pháp bảo đảm bằng quyền sở hữu

Tải bản đầy đủ - 0trang

* Chú ý:

- Nếu có rủi ro đối với tài sản trong thời

gian sử dụng thì bên mua sẽ phải chịu

rủi ro.

- Hợp đồng mua trả chậm, trả dần phải lập

thành văn bản.2. Bán với điều kiện bảo lưu quyền sở

hữu:

Hợp đồng mua bán mà theo đó các bên

thỏa thuận tài sản bán tài sản với điều

kiện được chuộc lại tài sản (một năm đối

với động sản, năm năm đối với bất động

sản) theo giá thị trường ở thời điểm

chuộc lại.* Chú ý:

+ Nghĩa vụ thanh tốn đã hồn tất và rủi

ro trong thời hạn chuộc lại sẽ do bên

mua gánh chịu.

+ Bên mua có quyền chiếm hữu, quyền

sử dụng nhưng vẫn bị hạn chế trong thời

hạn chuộc lại.BÀI 5Hình thức bảo đảm bằng

Đặc quyền• Là một dạng bảo đảm đối vật đặc biệt do

luật quy định và có tác dụng tạo ra cho

chủ nợ có đặc quyền quyền được ưu tiên

thanh tốn trước các chủ nợ khác (chủ

nợ có bảo đảm và chủ nợ thường)Đặc điểm:

+ Xuất hiện do hiệu lực quy định của

luật.

+ Tạo ra cho chủ nợ quyền được ưu tiên

đặc biệt trước tất cả các chủ nợ khác

(chỉ loại trừ các chủ nợ có đặc quyền có

thứ tự ưu tiên thanh tốn trước)I. Đặc quyền trong Bộ luật dân sự

Là quyền của chủ thể có quyền ưu tiên

thanh tốn chi phí từ giá trị tài sản bảo

đảm, quyền ưu tiên này vượt qua cả

quyền ưu tiên thanh tốn nợ của các chủ

thể có quyền trong quan hệ nghĩa vụ dân

sự có bảo đảm. Đặc quyền này được qui

định cụ thể trong BLDS.1. Các chủ nợ có đặc quyền: Điều 338

BLDS 2005

- Chủ nợ chi phí bảo quản tài sản cầm cố,

thế chấp.

- Chủ nợ chi phí bán tài sản cầm cố, thế

chấp.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Các biện pháp bảo đảm bằng quyền sở hữu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×