Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. Đặc quyền trong Bộ luật dân sự

I. Đặc quyền trong Bộ luật dân sự

Tải bản đầy đủ - 0trang

1. Các chủ nợ có đặc quyền: Điều 338

BLDS 2005

- Chủ nợ chi phí bảo quản tài sản cầm cố,

thế chấp.

- Chủ nợ chi phí bán tài sản cầm cố, thế

chấp.2. Hiệu lực:

- Xác lập đặc quyền: khơng có quy định

đặc biệt về thủ tục xác lập đặc quyền.

- Đặc quyền chỉ tạo ra cho chủ nợ quyền

ưu tiên thanh toán từ số tiền thu được

thừ việc bán tài sản.II. Đặc quyền được ghi nhận

trong Bộ luật hàng hải

1. Các chủ nợ có đặc quyền: điều 37

BLHH (Bộ luật hàng hải)

• Gồm 5 nhóm còn được gọi là đặc quyền

đối với tàu biển:

• Nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội cho các

thuyền viên, thuyền trưởng.

• Tiền bồi thường thiệt hại, tính mạng, sức

khỏe, con người.• Các loại phí gồm có cảng phí, hoa tiêu

phí, phí bảo hiểm hàng hải.

• Tiền công cứu hộ, bồi thường tổn thất về

vật chất do tai nạn hàng hải hoặc các tai

nạn hàng hải khác.

• Các khoản bồi thường thiệt hại phát sinh

ngoài hợp đồng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. Đặc quyền trong Bộ luật dân sự

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×