Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Đặc quyền được ghi nhận trong Bộ luật hàng hải

II. Đặc quyền được ghi nhận trong Bộ luật hàng hải

Tải bản đầy đủ - 0trang

• Các loại phí gồm có cảng phí, hoa tiêu

phí, phí bảo hiểm hàng hải.

• Tiền cơng cứu hộ, bồi thường tổn thất về

vật chất do tai nạn hàng hải hoặc các tai

nạn hàng hải khác.

• Các khoản bồi thường thiệt hại phát sinh

ngoài hợp đồng.2. Thủ tục xác lập đặc quyền:

- Các chủ nợ có đặc quyền tuyên bố có

đặc quyền đối với bên có liên quan.

- Chủ nợ phải đăng ký tuyên bố này tại cơ

quan đăng ký tàu biển quốc gia nơi tài đó

đăng ký.

* Việc xác lập đặc quyền phải được tiến

hành trong thời hạn một năm kể từ thời

điểm phát sinh đặc quyền.3. Hiệu lực của đặc quyền:

• Đặc quyền tạo ra cho chủ nợ quyền

được đeo đuổi đối với tàu biển và quyền

được ưu tiên thanh tốn trước các chủ

nợ khác.

* Chủ nợ có đặc quyền không được quyền

chủ động bán tàu để thanh tốn mà phải

kiện ra tòa để được xử lý.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Đặc quyền được ghi nhận trong Bộ luật hàng hải

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×