Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA NHÀ NƯỚC

CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA NHÀ NƯỚC

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phần 2

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN 

VỀ PHÁP LUẬT391­ NGUỒN GỐC CỦA PHÁP 

LUẬT

1.1­ NGUN NHÂN LÀM XUẤT HIỆN 

        PHÁP LUẬT. 

 

1.2­ CÁCH THỨC HÌNH THÀNH PHÁP      

LUẬT.401.1­ NGUN NHÂN LÀM XUẤT 

HIỆN PHÁP LUẬT

Những ngun nhân làm xuất hiện Nhà 

nước cũng là những ngun nhân làm xuất 

hiện pháp luật:+ Ngun nhân kinh tế.

+ Ngun nhân xã hội.

411.2­CÁCH THỨC HÌNH THÀNH 

PHÁP LUẬTPL được kế thừa các qui phạm xã hội đã 

tồn tại trong XHCSNT: Nhà nước lựa 

chọn các Qui phạm XH có nội dung phù 

hợp với điều kiện XH mới và nâng chúng 

lên thành PL.

Nhà nước ban hành các qui phạm PL để 

điều chỉnh các quan hệ XH mới hình 

thành và dự liệu cho những qhxh trong 

tươnglai. 

42Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA NHÀ NƯỚC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×