Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Các loại văn bản QPPL ( Theo Luật ban hành VBQPPL năm 2008)

3 Các loại văn bản QPPL ( Theo Luật ban hành VBQPPL năm 2008)

Tải bản đầy đủ - 0trang

4.3.1.Văn bản luật

Là  văn  bản  do  Quốc  hội,  cơ  quan 

quyền  lực  nhà  nước  cao  nhất  ban 

hành.

Ø

Bao gồm:

­  Hiến  pháp  (có  giá  trị  pháp  lý  cao 

nhất);

­  Luật  (Bộ  luật,  đạo  luật.  Không 

được trái với Hiến pháp) ;

­  Nghị  quyết  của  QH  (có  ch

59 ứa  đựng 

Ø4.3.2. Văn bản dưới luật

Khơng được trái với các văn bản luật.

Ø

Bao gồm:Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban TVQH;Lệnh, Quyết định của Chủ tịch nước;Nghị định của Chính phủ; Quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ;Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán TANDTC, 

Thơng tư của Chánh án TANDTC.Thơng tư của Viện trưởng VKSNDTC.

.   Thơng tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 

ngang bộ60 ước

Quyết định của Tổng kiểm tốn nhà n

Ø

Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban TVQH 

hoặc giữa Chính phủ với cơ quan trung 

ương của tổ chức CT­XH.

Thơng tư liên tịch giữa Chánh án 

TANDTC với Viện trưởng VKSNDTC; 

giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 

ngang bộ với Chánh án TANDTC, Viện 

trưởng VKSNDTC; giữa các Bộ trưởng, 

Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Nghị quyết của HĐND.

Quyết định, chỉ thị của UBND

61Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Các loại văn bản QPPL ( Theo Luật ban hành VBQPPL năm 2008)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×