Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Nội dung quan hệ pháp luật

2 Nội dung quan hệ pháp luật

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.2.1 Quyền chủ thể

nnKhái niệm: là khả năng lựa chọn xử sự của

chủ thể trong khuôn khổ quy định của pháp

luật.

Đăc điểm:

n

nnnKhả năng xử sự theo cách thức được quy định.

Khả năng yêu cầu các chủ thể có liên quan thực

hiện nghĩa vụ.

Khả năng yêu cầu chấm dứt những hành vi cản trở

việc thực hiện quyền chủ thể.

Khả năng yêu cầu các cơ quan nhà nước có thẩm

quyền bảo vệ quyền, lợi ích của mình.2.2.2 Nghĩa vụ pháp lý

nKhái niệm: là cách xử sự mà nhà nước bắt buộc chủ

thể phải tiến hành theo quy định của pháp luật nhằm

đáp ứng việc thực hiện quyền của chủ thể khác.nĐặc điểm:

n

nnnSự bắt buộc xử sự theo quy định của pháp luật

Sự bắt buộc xử sự nhằm đáp ứng quyền của chủ

thể khác.

Sự bắt buộc chấm dứt hành hành vi cản trở việc

thực hiện quyền chủ thể khác.

Trong trường hợp cần thiết, nghĩa vụ pháp lý

được đảm bảo bằng sự cưỡng chế Nhà nước.2.3 Khách thể quan hệ pháp luật

nKhái niệm: khách thể là những lợi ích mà các

bên tham gia quan hệ pháp luật mong muốn

đạt được khi tham gia quan hệ pháp luật.nBiểu hiện: khách thể có thể là hành vi hoặc

những dạng tồn tại của vật chất hoặc tinh thần.nVai trò: khách thể là yếu tố thúc đẩy chủ thể

tham gia quan hệ pháp luật.3. Sự kiện pháp lý

3.1 Khái niệm sự kiện pháp lý

3.2 Phân loại sự kiện pháp lý

3.3 Vai trò của sự kiện pháp lýTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Nội dung quan hệ pháp luật

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×