Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Phân loại sự kiện pháp lý

2 Phân loại sự kiện pháp lý

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phân biệt sự kiện pháp lý theo tác dụng

nSự kiện pháp lý làm xuất hiện quan hệ pháp

luật. Ví dụ, hành vi nộp đơn khiếu nại.nSự kiện pháp lý làm thay đổi quan hệ pháp luật.

Ví dụ, yêu cầu chuyển hợp đồng thuê hàng hóa

thành hợp đồng mua bán.nSự kiện pháp lý làm chấm dứt quan hệ pháp

luật. Sự kiện chết làm chấm dứt quan hệ hôn

nhân.Phân biệt theo tính chất ý chí

nnSự biến: những hiện tượng không phụ thuộc

vào ý chí của con người mà được pháp luật

gắn với sự xuất hiện, thay đổi và chấm dứt

quan hệ pháp luật.

Hành vi:

nHành vi hành động

Hành động hợp pháp

n Hành động không hợp pháp

nnHành vi không hành động:

Hành vi không hành động hợp pháp

n Hành vi không hành động không hợp pháp.

nPhân loại theo mức độ phức tạp

nSự kiện pháp lý giản đơn: có một sự kiện

làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ

pháp luật.nSự kiện pháp lý phức tạp: có nhiều sự

kiện và có mối liên hệ chặt chẽ giữa chúng

làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ

pháp luật.3.3 Vai trò của sự kiện pháp lý

Ø Sựkiện pháp lý là cầu nối giữa quy phạm

pháp luật và quan hệ pháp luậtØ Sựkiện pháp lý ảnh hưởng đến việc xác định

loại quan hệ pháp luật.Ø Sựkiện pháp lý ảnh hưởng đến nội dung,

tínhchất quan hệ pháp luật.Ø Sựkiện pháp lý có liên hệ mật thiết với phần

giả định của quy phạm pháp luật.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Phân loại sự kiện pháp lý

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×