Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
ĐẠI DIỆN TIÊU BIỂU

ĐẠI DIỆN TIÊU BIỂU

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tự thể hiệnAbraham Maslow:Được tơn trọngNhu cầu xã hộiNhu cầu an tồnNhu cầu sinh lýTHEO MẠNG QUẢN LÝ TRÊN, CĨ

THỂ THẤY:

 ­  Quản  lý  kiểu  1  ­  1  là  phong  cách  quản  lý 

nghèo nàn không quan tâm cả sản xuất và con 

người.

 ­ Quản lý kiểu 9 ­ 1, không quan tâm đến sản 

xuất  chỉ  quan  tâm  đến  con  người  là  phong 

cách quản lý kiểu câu lạc bộ đồng hương.

 ­ Quản lý kiểu 5 ­ 5, quan  tâm  vừa phải  đến 

sản xuất và con  người là phong cách quản lý 

trung gian.

 ­  Quản  lý  kiểu  9  ­  9,  thể  hiện  sự  hiến  dâng 

cao nhất của nhà quản trị cho cả sản xuất và 

con người, là phong cách quản lý đồng đội.QUẢN TRỊ HOC4. LÝ LUẬN QUẢN 

LÝ MỚI NHẤTTS. BÙI QUANG XUÂN

HV  CHINH TRI –HANH CHÍNH  QGbuiquangxuandn@gmail.comTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

ĐẠI DIỆN TIÊU BIỂU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×