Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
LÝ LUẬN HỆ THỐNG

LÝ LUẬN HỆ THỐNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

HAI PHƯƠNG HƯỚNG. 1. Một  loại  nhấn  mạnh  đến  tác 

dụng  của  tổ  chức  và  của  khoa 

học kỹ thuật, coi con người con 

người đạt đến mục tiêu

2. Một  loại  phương  hướng  lý 

luận khác là nhấnQUẢN TRỊ HOCII.CÁC TRƯỜNG 

PHÁI QUẢN LÝTS. BÙI QUANG XN

HV  CHINH TRI –HANH CHÍNH  QGbuiquangxuandn@gmail.comNHÀ QUẢN TRỊ HỌC NGƯỜI 

MỸ H. KOONTZ

 Gọi  đó  là  "khu  rừng  lý  luận  quản  lý“_sáu 

loại: 

1.Trường phái q trình quản lý, 

2.Trường phái kinh nghiệm, 

3.Trường phái hành động, 

4.Trường phái hệ thống xã hội

5.Trường phái lý luận và quyết định III. NHỮNG PHÁT TRIỂN GẦN ĐÂYPhân  tích  hệ  thống  và 

cơng  trình  hệ  thống  để 

tìm  ra  quyết  định  tối  ưu 

và  lợi  dụng  quyết  định 

tối  ưu  này  để  quản  lý  và 

kiểm  sốt  hệ  thống 

chung.QUẢN TRỊ HOCTRƯỜNG PHÁI  

HỘI NHẬPTS. BÙI QUANG XN

HV  CHINH TRI –HANH CHÍNH  QGbuiquangxuandn@gmail.com5. TRƯỜNG PHÁI HỘI NHẬP  

5.2. Hội nhập theo tình huống ngẫu nhiên

• Lý thuyết này cho rằng kỹ thuật quản trị 

thích hợp cho một hồn cảnh nhất định, tuỳ 

thuộc vào bản chất và điều kiện của hồn 

cảnh đó.

• Quan điểm ngẫu nhiên lập luận rằng, các 

nhà quản trị trong q trình giải quyết vấn 

đề cần hiểu: khơng thể có một khn mẫu 

áp dụng cho tất cả các trường hợp.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

LÝ LUẬN HỆ THỐNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×