Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Quản lý truyền thống.

Quản lý truyền thống.

Tải bản đầy đủ - 0trang

QUẢN TRỊ HOCTRƯỜNG  PHÁI  QUẢN 

TRỊ CỔ ĐIỂNTS. BÙI QUANG XN

HV  CHINH TRI –HANH CHÍNH  QGbuiquangxuandn@gmail.comTRƯỜNG PHÁI QUẢN TRỊ CỔ ĐIỂN

Trường phái 

quản trị cổ điểnLý thuyết

quản trị 

khoa họcLý thuyết

quản trị

hành chính2. LÝ LUẬN QUẢN LÝ 

THEO KHOA HỌC.

 Cuối thế kỷ 19 đến những năm 40 của 

thế  kỷ  20.  F.  W.  Taylor_Lý  luận  quản 

lý theo khoa học

 Gantt nghiên cứu yếu tố con người 

 Gilbreth  nghiên  cứu  các  thao  tác  đưa 

đến cách tốt nhất để làm một việc. 

 Henri Fayol _tập trung nghiên cứu vấn 

đề kiểm tra hành chính của quản lý. 2.1 LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ 

KHOA HỌC1. Quản  trị  khoa học  là  tiến  hành 

hành  động  dựa  trên  những  dữ 

liệu  có  được  do  quan  sát,  thí 

nghiệm, suy luận có hệ thống. 

2. Trường phái này quan tâm  đến 

năng  suất  lao  động  và  hợp  lý 

hóa các cơng việc.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quản lý truyền thống.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×