Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Lý luận quản lý hiện đại..

Lý luận quản lý hiện đại..

Tải bản đầy đủ - 0trang

KHOA HỌC HÀNH VI Lý thuyết nhu cầu: do Abraham Maslow

 Thuyết  X  –  thuyết  Y  do  Donglas  Mc. 

Gugor_từ vấn đề bản tính của nhân loại

 Lý  thuyết  hai  nhân  tố  của  Frederich 

Herggerg_nhân  tố  động  lực  và  nhân  tố 

điều kiện.

 Lý  thuyết  phong  cách:  Robert  Blake  và 

Jane MontonKHOA HỌC QUẢN LÝChú  trọng  phương  châm 

kinh doanh, xác định mục 

tiêu  để  nâng  cao  hiệu 

quả

Trên thực tế, nó xuất hiện 

từ sự phát triển của "quản KHOA HỌC HÀNH VI

• là  một  mơn  khoa  học  lợi 

dụng  kiến  thức  của  nhiều 

môn  khoa  học  như  tâm  lý 

học,  xã  hội  học,  đạo  đức 

học v.v... nghiên cứu quy luật 

hành vi của con người.NHỮNG ĐẠI DIỆN TIÊU BIỂU:1.Abraham Maslow 

2.Thuyết X – thuyết 

Y

 3.Robert Blake và 

Jane MontonABRAHAM MASLOWTHUYẾT X VÀ THUYẾT Y3.Robert 

Blake và Jane 

MontonQUẢN TRỊ HOCTRƯỜNG PHÁI TÂM 

LÝ ­ XàHỘITS. BÙI QUANG XN

HV  CHINH TRI –HANH CHÍNH  QGbuiquangxuandn@gmail.com TRƯỜNG PHÁI TÂM LÝ ­ XàHỘI

Đại diện tiêu biểu

• Hugo Munsterberg (1863­1916) : 

 Nghiên cứu tâm lý ứng dụng trong mơi trường tổ 

chức, ơng được coi là cha đẻ của ngành tâm lý 

học cơng nghiệp.

 Năng suất lao động sẽ cao hơn nếu cơng việc 

hợp với những kỹ năng cũng như tâm lý của 

nhân viên.

 Viết tác phẩm nhan đề “Tâm lý học và hiệu 

quả trong cơng nghiệp” xuất bản năm 1913 ĐẠI DIỆN TIÊU BIỂU• Ơng  kết  luận  rằng  “yếu  tố  xã 

hội”  là  ngun  nhân  tăng  năng 

suất lao  động  tức là  giữa  tâm  lý 

và  tác  phong  có  mối  liên  hệ  rất 

mật thiết.

• Với  việc  nhấn  mạnh  đến  quan 

hệ con người trong quản trị, các 

nhà  quản  trị  phải  tìm  cách  tăng 

sự thoả mãn tâm lý và tinh thần Tự thể hiệnAbraham Maslow:Được tơn trọngNhu cầu xã hộiNhu cầu an tồnNhu cầu sinh lýTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lý luận quản lý hiện đại..

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×