Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Lý luận quản lý mới nhất

Lý luận quản lý mới nhất

Tải bản đầy đủ - 0trang

Elton Mayo 

(1880­1949): Là giáo sư tâm lý học 

Havard cùng các đồng 

sự tiến hành cuộc 

nghiên cứu tại nhà 

máy Hawthornes thuộc 

cơng ty điện miền tây, 

là một sự kiện lớn 

trong lịch sử phát 

triển của tư tưởng Elton Mayo

 Xí  nghiệp  là  một  hệ  thống  tâm  lý  – 

xã hội đa ngun chịu sự ảnh hưởng 

rất lớn của nhân tố kỹ thuật.

 Là  kết  quả  tất  nhiên  của  sự  phát 

triển nhanh chóng của cơng nghiệp, 

nơng nghiệp, qn sự hiện đại và bề 

sâu  của  con  người  trong  việc  nhận 

thức thế giới và cải tạo thế giới.LÝ LUẬN HỆ THỐNG Hệ thống có thể phân thành năm: 

1.Hệ  thống  tự  nhiên  vốn  tồn  tại  trong  giới  tự 

nhiên; 

2.Hệ thống xã hội tồn tại trong lĩnh vực xã hội; 

3.Hệ thống tư duy tồn tại trong lĩnh vực tư duy; 

4.Hệ  thống  nhân  tạo  do  con  người  xây  dựng  nên 

như  giao  thông  vận  tải,  giáo  dục,  y  tế,  kinh  tế 

v.v...,

5.Hệ  thống  phức  tạp  bao  gồm  hệ  thống  nhân  tạo 

và hệ thống tự nhiên, như: hệ thống người ­ máy, HAI PHƯƠNG HƯỚNG. 1. Một  loại  nhấn  mạnh  đến  tác 

dụng  của  tổ  chức  và  của  khoa 

học kỹ thuật, coi con người con 

người đạt đến mục tiêu

2. Một  loại  phương  hướng  lý 

luận khác là nhấnQUẢN TRỊ HOCII.CÁC TRƯỜNG 

PHÁI QUẢN LÝTS. BÙI QUANG XUÂN

HV  CHINH TRI –HANH CHÍNH  QGbuiquangxuandn@gmail.comNHÀ QUẢN TRỊ HỌC NGƯỜI 

MỸ H. KOONTZ

 Gọi  đó  là  "khu  rừng  lý  luận  quản  lý“_sáu 

loại: 

1.Trường phái q trình quản lý, 

2.Trường phái kinh nghiệm, 

3.Trường phái hành động, 

4.Trường phái hệ thống xã hội

5.Trường phái lý luận và quyết định Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lý luận quản lý mới nhất

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×