Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. NHỮNG PHÁT TRIỂN GẦN ĐÂY

III. NHỮNG PHÁT TRIỂN GẦN ĐÂY

Tải bản đầy đủ - 0trang

QUẢN TRỊ HOCTRƯỜNG PHÁI  

HỘI NHẬPTS. BÙI QUANG XN

HV  CHINH TRI –HANH CHÍNH  QGbuiquangxuandn@gmail.com5. TRƯỜNG PHÁI HỘI NHẬP  

5.2. Hội nhập theo tình huống ngẫu nhiên

• Lý thuyết này cho rằng kỹ thuật quản trị 

thích hợp cho một hồn cảnh nhất định, tuỳ 

thuộc vào bản chất và điều kiện của hồn 

cảnh đó.

• Quan điểm ngẫu nhiên lập luận rằng, các 

nhà quản trị trong q trình giải quyết vấn 

đề cần hiểu: khơng thể có một khn mẫu 

áp dụng cho tất cả các trường hợp.5. TRƯỜNG PHÁI HỘI NHẬP  

5.3 Hội nhập theo khảo hướng hệ thống

• Ngun lý cơ bản của lý thuyết hệ thống là 

hệ thống nào cũng gồm những hệ thống nhỏ 

gọi là hệ thống con, giữa chúng có mối quan 

hệ tác động hữu cơ với nhau, bất kỳ một 

thay đổi dù nhỏ của hệ thống con cũng có 

ảnh hưởng đến hệ thống và ngược lại.

• Doanh nghiệp (tổ chức) là một hệ thống, vì 

vậy nó hoạt động theo ngun lý này.TRƯỜNG PHÁI  HỘI NHẬPNhững đại diện tiêu biểu:

1. Henri Fayol 

2. Harold Koontz. 

3. Maz Weber 

4. Chester BarnardTRƯỜNG PHÁI HỘI NHẬP  Hoạch 

định

(Planning)Tổ

chức(Organizing)Lãnh 

đạo

(Leading)Kiểm

tra(Controlling)5. TRƯỜNG PHÁI HỘI NHẬP  

5.3 Hội nhập theo khảo hướng hệ thống

Mơi trường

Hệ thống 

 Những yếu tố 

    

đầu vàoQ trình

biến đổiNhững yếu 

tố đầu raIV. QUẢN LÝ THEO HỆ THỐNG Do  tác  dụng  qua  lại  giữa  các  bộ 

phận trong tổ chức và  ảnh hưởng 

của  môi  trường  bên  ngồi,  việc 

quản  lý  tổ  chức  khơng  thể  có  một 

bộ  phương  pháp  chính  xác  tuyệt 

đối, 

 Dùng lý luận hay phương pháp nào 

phải  xem  tình  hình  thực  tế  của  tổ 

chức  và  môi  trường  đang  sống  mà 

định.V. TIẾN VÀO THỜI ĐẠI MỚI Hiện  nay  trước  những  thay  đổi 

nhanh chóng và liên tục, cần suy 

nghĩ lại về cách tiếp cận truyền 

thống,  suy  nghĩ  lại  xem  quản  lý 

sẽ  phát  triển  như  thế  nào  ở  thế 

kỷ 21. 

 Trọng  tâm  của  việc  suy  nghĩ  lại 

là  thời  gian  và  quan  hệ  con Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. NHỮNG PHÁT TRIỂN GẦN ĐÂY

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×