Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH

PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH

2.2. Nội dung và phương pháp phân tích CS

2.2.1. Đánh giá tính tồn vẹn của CS

­ Đối chiếu CS với đường lối chung xem CS có thể 

hiện đầy đủ đường lối chung khơng

­ Đối chiếu với u cầu của thực tế xem CS có đáp 

ứng đầy đủ u cầu của thực tế khơng 

2.2.2. Đánh giá tính thống nhất của CS

­ Đối chiếu các bộ phận của một CS xem các bộ 

phận ấy có thống nhất khơng

­ Đối chiếu một CS với hệ thống chính sách xem có 

thống nhất khơng

92. PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH

2.2.2. Đánh giá tính khả thi của CS

   Đánh giá bằng cách đối chiếu CS với điều 

kiện thực hiện CS:

­ Nhân lực: số lượng, năng lực, phẩm chất, sự 

sẵn sàng

­ Tài lực, vật lực

­ Thời gian vật chất

102. PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH

2.2.3. Đánh giá các tác nhân của CS

a)

Định nghĩa: là nhân tố kích thích để khởi 

xướng một CS

b)

Các loại tác nhân

­

Tính hệ thống của chính sách

­

u cầu của cơng tác quản lý

­

u cầu của lợi ích cộng đồng

­

u cầu của lợi ích cục bộ (nhóm lợi ích)

112. PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH

2.2.4. Đánh giá tác động của chính sách

2.2.4.1. Tác động của CS là gì? 

­

Là ảnh hưởng của CS đối với các đối tượng khác 

nhau trong xã hội và đối với sự phát triển của xã 

hội nói chung.

­

Phân tích trước khi thực hiện CS: dự báo

­

Phân tích sau khi thực hiện CS: hiệu quả 

2.2.4.2. Các đối tượng chịu tác động của CS

­

Chịu tác động trực tiếp

­

Chịu tác động gián tiếp 

122. PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH

2.2.4.3. Các tác động của CS

­ Tác động tích cực (dương tính) / tác 

động tiêu cực (âm tính)

­ Tác động trực tiếp / tác động gián tiếp

­ Tác động chính / tác động phụ

­ Tác động đơn lẻ / tác động dây chuyền

133. THẢO LUẬN, THỰC HÀNH

1. Theo Ơng / Bà, chính sách thu hút đầu tư của Nhà 

nước và của địa phương có những bất cập gì? Cần 

sửa đổi, bổ sung như thế nào?

2. Ơng / Bà có ý kiến gì về chính sách nhân lực, chính 

sách phát triển giao thơng hoặc chính sách phát triển 

điện hạt nhân hiện nay?

3. Phân tích một văn bản QPPL mà Ơng / Bà quan tâm. 

Gợi ý:

­ Dự thảo Luật Giáo dục đại học / Luật Quảng cáo

­ Dự thảo văn bản hoặc một văn bản QPPL đã ban 

hành của một địa phương      

14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×