Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV. NGUYÊN TẮC, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÂY DỰNG, BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

IV. NGUYÊN TẮC, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÂY DỰNG, BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề 3QUYẾT ĐỊNH 

HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚCTS. HÀ QUANG NGỌC24/2/2017HQNPresentationNỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ

I- Khái niệm, đặc điểm của quyết định

hành chính nhà nước

II- Phân loại quyết định hành chính nhà

nước

III- Các yêu cầu đối với quyết định hành

chính nhà nước

IV- Quy trình xây dựng, ban hành quyết

định hành chính nhà nước

24/2/2017HQNPresentationI. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CỦA QUYẾT

ĐỊNH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

1. Khái niệm quyết định hành chính nn

Chủ thể quyết địnhCác phương án lựa chọnSản phẩm momg muốn

24/2/2017HQN PresentationQUYẾT ĐỊNH1. Khái niệm quyết định hành chính nn

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015

Nghị định số 34 Quy định chi tiết một số điều và

biện pháp thi hành LBHVBQPPL2015

Thông tư Số: 08/2017/TT-BGDĐT ban hành quy

chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ

Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND của UBND HN

Chỉ thị số 21/CT-TTg của TT Chính phủ

Cơng văn số: 6215/VPCP-NN(V/v kiến nghị của

UBND tỉnh Phú Yên về giải pháp khắc phục tình

hình tơm hùm chết) 15 tháng 06 năm 2017

Giấy giới thiệu24/5/2014TQH

PresentationTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV. NGUYÊN TẮC, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÂY DỰNG, BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×