Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Khái niệm quyết định hành chính nn

Khái niệm quyết định hành chính nn

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khái niệm quyết định hành chính nn

----Các cơ quan QLHCNN có thẩm quyền ra

QĐHCNN tác động vào các q trình xã hội

Tuân theo thủ tục, trình tự, thứ bậc do luật

định

Là sản phẩm hoạt động thực hiện quyền hạn

Định ra chủ trương, c/s, nhiệm vụ hành

chính

Thi hành luật, Bãi bỏ quy phạm pháp luật

hiện hành, thay đổi hiệu lực của chúng; hoặc

làm phát sinh, chấm dứt các quan hệ pháp

luật hành chính24/5/2014TQH PresentationKhái niệm quyết định hành chính nn

Quyết định hành chính là một dạng quyết

định pháp luật, để thực thi quyền hành

pháp, do các chủ thể có thẩm quyền ban

hành theo hình thức, trình tự, thủ tục nhất

định do pháp luật quy định để giải quyết

các vấn đề phát sinh trong hoạt động quản

lý hành chính nhà nước, được nhà nước

đảm bảo thực hiện24/5/2014TQH Presentation2. Đặc điểm quyết định hành chính nn

Các đặc điểm riêng

 Tính dưới luật: (các văn bản pháp quy)

 Dưới hình thức luật định.

 Theo thủ tục luật định,

 Được nhiều chủ thể trong hệ thống cơ quan

hành chính nhà nước ban hành

 Có những mục đích

nội dung phong phú, xuất phát từ đặc điểm của

hoạt động quản lý hành chính nhà nước.

 Tác động trong phạm vi hoạt động hành chính24/5/2014TQH PresentationCác đặc điểm giống với quyết định pháp luật

 Tính ý chí (đơn phương của cơ quan HCNN)

 Tính quyền lực (thực thi quyền hành pháp)

 Tính pháp lý (hệ quả pháp lý của nó)

 Theo thẩm quyền,24/5/2014TQH PresentationTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khái niệm quyết định hành chính nn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×