Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đặc điểm quyết định hành chính nn

Đặc điểm quyết định hành chính nn

Tải bản đầy đủ - 0trang

Các đặc điểm giống với quyết định pháp luật

 Tính ý chí (đơn phương của cơ quan HCNN)

 Tính quyền lực (thực thi quyền hành pháp)

 Tính pháp lý (hệ quả pháp lý của nó)

 Theo thẩm quyền,24/5/2014TQH PresentationPhân biệt quyết định hành chính với các

quyết định pháp luật và văn bản hành chính

Quyết định hành chính với quyết định

pháp luật do QH, UBTVQH ban hành

Quyết định hành chính và quyết định của

tòa án nhân dân các cấp

Quyết định hành chính và các văn bản

quản lý thơng thường3.Vai trò của quyết định hành chính nn

Quyết định hành chính nhà nước đưa ra

chủ trương chính sách trong lĩnh vực quản

lý hành chính;

Quyết định hành chính tạo cơ sở cho pháp

luật được thực thi trong thực tiễn;

Quyết định hành chính góp phần ổn định

trật tự xã hội;

Là công cụ quản lý nhà nước; Là mệnh lệnh

điều hành của chủ thể quản lý24/5/2014TQH Presentation3.Vai trò của quyết định hành chính nn

-Thể hiện ý chí của người quản lý, điều

hành-Là phương thức của chủ thể tác động lên

khách thể để đạt mục tiêu QLHCNN-Công cụ để kiểm tra, đánh giá...24/5/2014TQH PresentationTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đặc điểm quyết định hành chính nn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×