Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. PHÂN LOẠI QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

II. PHÂN LOẠI QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Tải bản đầy đủ - 0trang

Quyết định quản lý hành chính quy phạm

(quyết định lập quy)

--Trực tiếp làm thay đổi hệ thống quy phạm PLHC

+Đặt ra các quy phạm PLHC mới;

+ Cụ thể hoá quy phạm PLHC do QH hoặc NN

cấp trên ban hành;

+ Sửa đổi những quy phạm PLHC hiện hành;

+ Bãi bỏ quy phạm PLHC khơng còn phù hợp;

+ Thay đổi phạm vi hiệu lực của quy phạm PLHC

hiện hành về thời gian, khơng gian và đối tượng

thi hành.

Ví dụ: Các NĐ của CP; Các QĐ của TTCP…

24/5/2014TQH PresentationQuyết định hành chính cá biệt

-QĐ áp dụng PL để giải quyết các việc cụ thể

bao gồm các loại:

+ Quyết định cho phép hoặc không cho phép

+ Quyết định ra lệnh (mang tính đơn phương

và bắt buộc thi hành)24/5/2014TQH Presentation2. Phân loại theo chủ thể ban hành:

Chính phủ: (NQ); NĐ

 Thủ tướng Chính phủ: QĐ; (CT)

 Bộ trưởng: TT; (QĐ,CT)

 Uỷ ban nhân dân: QĐ; (CT)

 Chủ tịch UBND: QĐ; (CT)

24/5/2014TQH PresentationIII. CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI QUYẾT

ĐỊNH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

1. Yêu cầu về tính hợp pháp

- Khơng trái pháp luật; (hợp pháp);

- Đúng thẩm quyền: (không vi quyền)

- Xuất phát từ lý do xác thực

- Đúng thủ tục trình tự pháp luật quy định

- Đúng hình thức pháp luật quy định.- Khơng trái với nội dung văn bản cấp trên

24/5/2014TQH PresentationTính hợp pháp 

(tiếp) Khơng chỉ ban hành chậm, trong số 1.761 văn bản của 

Bộ trường, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, đã có 223 

văn bản có dấu hiệu vi phạm…, khơng đảm bảo tính 

hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống 

pháp luật…Trong một số trường hợp là do lợi ích cục 

bộ của bộ, ngành) (theo Đầu tư và chứng khốn, 

22/10/2013). 

Năm 2014 kiểm tra 1.255. 808 văn bản tăng 23, 35% , 

42.410 VBQPPL. 6.872 VB vi phạm trong VBQPPL 

3.378 cấp bộ 12, cụ thể 316 sai thẩm quyền và nội 

dung, 217 sai TQ 431 sai ND 2414 sai hiệu lực, căn cứ, 

TQH Presentation

24/5/2014

thể thức,  kỹ thuật ( TC d

ân chủ và pháp luật 2. u cầu về tính hợp lý

- Phù hợp quy luật phát triển KTXH, đảm bảo

hài hòa lợi ích của NN và nhân dân (xã hội)

- Xuất phát từ yêu cầu khách quan khơng từ ý

chí chủ quan của chủ thể ban hành; Phù hợp

với vấn đề, đối tượng thực hiện, thời gian

thực hiện

- Đảm bảo tính tồn diện, hệ thống đạt hiệu

quả về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội

- Đảm bảo kỹ thuật lập quy: (thể thức,

ngôn từ, văn phong…)

24/5/2014TQH PresentationTính khả thi

-Đáp ứng nhu cầu thực tiễn-Phù hợp với trình độ, năng lực

của người thực thi-Nêu rõ phương thức, biện pháp,

điều kiện thực hiên24/5/2014TQH PresentationIV. NGUYÊN TẮC, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÂY DỰNG,

BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Nguyên tắc(Đ5)

Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống

nhât trong hệ thống pháp luật

Tuân thủ thẩm quyền, hình thức, trình tự thủ tục

Bảo đảm tính minh bạch

Bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, kịp thời, dec tiếp

cận, bình đẳng giới, cải cách hành chính

Bảo đảm an ninh quốc phòng, mơi trường, điều

ước quốc tế

Bảo đảm cơng khai, dân chủQUY TRÌNH XÂY DỰNG, BAN HÀNH QUYẾT

ĐỊNH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Các quyết định hành chính quy phạm

- Nghị định(Đ84- Đ 96) 8 bước

- Quyết định của Thủ tướng (97- 100)

- Thông tư(101-104)

- Quyết định của Ủy ban nhân dân(127-132);

(138-141); 144-145

- Quyết định hành chính liên tịch (109 )

Các quyết định hành chính khác

- Chỉ thị

- Cơng vănQUY TRÌNH XÂY DỰNG, BAN HÀNH QUYẾT

ĐỊNH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

- NĐ: qd chi tiết; các biện pháp, nđ thuộc tq qh, ubtv

- Nghị định(Đ84- Đ 96) gồm các bước:

Đề nghi xây dựng

Tổng kết, tổ chức ng/c, đánh giá tác động, xin ý kiến bộ

Lấy ý đối tượng, cơ quan, Xây dựng hồ sơ đề nghị .

Thẩm định đề nghị xd nd, chính phủ thông qua

Soạn thảo nghị định

Lấy ý kiến dự thảo nghị định

Thẩm định dự thảo nghị định

Chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo nghị định

Xin ý kiến UBTVQH với nghị định chưa có luật

Trình tự xem xét thơng qua dự thảo nghị định

24/5/2014TQH PresentationQUY TRÌNH XÂY DỰNG, BAN HÀNH QUYẾT

ĐỊNH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚCQĐ TT: biện pháp ld, đh; chỉ đạo điều hành

Quyết định của Thủ tướng (97- 100)

24/5/2014Tổ chức tổng kết, khảo sát đánh giá, nghiên cứu

thông tin; đánh giá tác động; tổ chức soạn thảo; lấy ý

kiến đối tượng; tổng hợp nghiên cứu, giải trình, tiếp

thu

Thẩm định

Xây dựng hồ sơ

Kiểm tra xử lý hồ sơ, trình ký ban hànhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. PHÂN LOẠI QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×