Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Về Khu vực công

1 Về Khu vực công

Tải bản đầy đủ - 0trang

1 Quan niệm

tài chính

cơng1.1 Về Khu vực cơng

Khu vực cơng  

  

 

 

 

 

 

 

Chính 

 

quyề 

bang 

  (1)  

 

 

 

 

Khu 

 

vực (3)   

 

 

 

Ngân 

 

sách  

 Chính phủ chung Chính 

quyền 

TW 

(1)  

 

 

 

 

  

 

 

 

Ngồi 

 ngân sách  DN cơng Chính 

quyền 

địa 

phương Quỹ  an sinh 

XH (2) DN cơng  DN cơng  

tài chính phi tài chính (1) Khu 

vực (3)   

 

 

 

  

 

 

 

Quỹ 

 an sinh 

XH DN cơng 

tiền tệ   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

NHTW  

 

 Quan niệm 

 

 

 

NHTM 

 

cơng  DN cơng 

phi tiền tệ  

 

 

 

  

 

 

 

Quỹ  

 ĐTPT  Hình 1.1: Các bộ phận cấu thành của khu vực cơng 

 

 

 

  Cty tài 

chính   

 

 

  1 Quan niệm

tài chính

cơng1.1 Khu vực cơng"Chính phủ chung - general government"

được hiểu theo nghĩa rộng hơn thuật ngữ

"Chính phủ" trong tiếng Việt . Chính phủ trong

tiếng Việt dùng để chỉ cơ quan hành chính

nhà nước cấp cao nhất, đó là cơ quan hành

chính nhà nước TW của Việt Nam. Chính phủ

chung của một quốc gia theo GFS bao gồm:

các cơ quan cơng quyền và các đơn vị trực

thuộc, đó là những tổ chức thực hiện quyền

lập pháp, tư pháp và hành pháp trong một

vùng lãnh thổ. Khu vực Chính phủ chung

thường bao gồm: chính quyền TW, chính

quyền bang (nếu có) và chính quyền địa

phương.1.1 Khu vực cơng

Bộ máy lập pháp và 

Ngun thủ quốc gia

Bộ máy hành pháp 

(Chính phủ, bộ, UBND)

Bộ máy tư pháp 

(Tòa án, viện kiểm sát)Bộ

máy

nhà

nướcKhu

vực

cơngDN cơng tài chính, 

DN cơng phi tài chính

DN tư nhân

Hộ gia đìnhKhu

vực

Nn

K

i

n

h

T

ế1Quan niệm

tài chính

cơng1.1 Khu vực cơngCác tổ chức thuộc KV Chính phủ chung đều 

có những đặc điểm chung sau đây:

­  Về  chức  năng  kinh  tế:  Cung  cấp  các  hàng 

hóa, dịch vụ cho xã hội cơ bản mang tính phi 

thị  trường  và  phân  phối  lại  thu  nhập.  Nguồn 

thu  chính  của  các  tổ  chức  này  là  từ  các 

khoản đóng góp bắt buộc như: thuế, ngồi ra 

còn  có  các  nguồn  tài  trợ  và  các  khoản  thu 

nhập khác 

­ Được định hướng và kiểm sốt bởi cơ quan 

quyền lực Nhà nước:

­ Chủ thể chịu trách nhiệm pháp lý: Nhà nước 

chịu trách nhiệm pháp lý cuối cùng đối với tài 

sản và nợ phải trả của các tổ chức này. THẤT

BẠI

THỊ

TRƯỜNGThất1.2 Khái niệm tài chính cơngbại của khu vực tư nhân

1. Tình trạng thị trường (tư nhân) không thể

cung cấp tối ưu một số hàng hóa, dịch vụ hay

khơng thể giải quyết tối ưu những vấn đề xã

hội.

2. Hàng hóa không thể cung cấp:

- Hàng hóa công

3. Những vấn đề không thể giải quyết:

- Ngoại tác tiêu cực

- Tình trạng độc quyền

- Cung cấp thông tin hoàn hảo

- Phân phối thu nhập như mong ḿn chung

của xã hợi1 Quan niệm

tài chính

cơngChính phủ xuất hiện từ những thất

bại của khu vực tư nhân

…Sứ mạng của chính phủ là hành động vì lợi 

ích cộng đồng và cung cấp hàng hóa, dịch vụ 

theo lợi ích cộng đồng. 

…Lợi ích cộng đồng còn được hiểu ra ngồi 

phạm vi lãnh thổ một quốc gia.

…Nhưng khơng phải chính phủ ln đúng 

trong mọi trường hợp. Có nhiều trường hợp 

chính phủ thất bại.   Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Về Khu vực công

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×