Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Khái niệm tài chính công

2 Khái niệm tài chính công

Tải bản đầy đủ - 0trang

1 Quan niệm

tài chính

cơngChính phủ xuất hiện từ những thất

bại của khu vực tư nhân

…Sứ mạng của chính phủ là hành động vì lợi 

ích cộng đồng và cung cấp hàng hóa, dịch vụ 

theo lợi ích cộng đồng. 

…Lợi ích cộng đồng còn được hiểu ra ngồi 

phạm vi lãnh thổ một quốc gia.

…Nhưng khơng phải chính phủ ln đúng 

trong mọi trường hợp. Có nhiều trường hợp 

chính phủ thất bại.   1 Quan niệm

tài chính

cơng1.2 Khái niệm tài chính cơngChính  phủ  (hay  KV  Chính  phủ  chung)  ln 

phải  đảm  nhận  những  nhiệm  vụ lớn  lao  của 

cả  quốc  gia,  dân  tộc  và  thuộc  về  các  chức 

năng  vốn  có  của  nhà  nước.  Cùng  với  quá 

trình  phát  triển  KTXH,  đặc  biệt  là  khi  nền 

KTTT  bộc  lộ  những  hạn  chế  vốn  có  khơng 

thể  tự  giải  quyết  thì  chức  năng  quản  lý  kinh 

tế  của  Nhà  nước  cũng  ngày  càng  được  chú 

trọng mở rộng hơn. Chính vì vậy, Chính phủ 

ln  cần  có  nguồn  lực  tài  chính  lớn  để  đáp 

ứng cho việc thực hiện các chức năng, nhiệm 

vụ  của  mình.  Từ  đó  xuất  hiện  khái  niệm  Tài 

chính cơng.1 Quan niệm

tài chính

cơng1.2 Khái niệm tài chính cơngThuật ngữ "tài chính cơng" được dùng để chỉ 

tồn bộ q trình hình thành và sử dụng quỹ 

tiền tệ của Nhà nước gắn liền với hoạt động 

của  khu  vực  cơng  và  khái  niệm  này  có  thể 

được  tiếp  cận  dưới  hai  góc  nhìn  của  kinh  tế 

học và góc nhìn thể chế như sau:1 Quan niệm

tài chính

cơng1.2 Khái niệm tài chính cơngTừ góc nhìn của kinh tế học: 

Tài chính cơng còn được gọi là kinh tế học cơng 

cộng,  nghiên  cứu  về  việc  Nhà  nước  huy  động 

nguồn  thu  và  thực  hiện  chi  tiêu  như  thế  nào?, 

tác  động  của  các  khoản  thu,  chi  đó  tới  hoạt 

động kinh tế, xã hội tập trung vào mục tiêu nào? 

nhằm thực hiện chức năng của Nhà nước trong 

từng thời kỳ. Theo quan điểm của các nhà kinh 

tế,  khi đánh giá tác động của hoạt động thu, chi 

do  Nhà  nước  thực  hiện  tới  việc  làm,  giá  cả  và 

tăng trưởng kinh tế cũng như cơng bằng xã hội 

thì đó chính là hoạt động tài chính cơng. 1 Quan niệm

tài chính

cơng1.2 Khái niệm tài chính cơngHộp  1.1  minh  họa  các  chức  năng  cơ  bản  của 

Nhà  nước  trong  nền  kinh  tế  thị  trường  mà  tài 

chình  cơng  được  xem  như  một  trong  những 

cơng cụ quan trọng để thực hiện các chức năng 

này. 1 Quan niệm

tài chính

cơng1.2 Khái niệm tài chính cơng

Hộp 1.1: Các chức năng của Nhà nước trong nền 

KTTTCải  thiện  sự 

cơng bằng

Cấp  độ  tối  Cung  cấp  hàng  hóa  cơng  cộng  thuần  Bảo  vệ  người 

thiểu 

túy:  Quốc  phòng,  Luật  pháp  và  trật  tự  xã  nghèo: 

Các 

hội, Quyền tài sản, Y tế cơng cộng, Quản  chương  trình 

lý kinh tế vĩ mơ 

giảm nghèo 

Cấp  độ    Giải  quyết  Điều 

tiết  Giải  quyết  Cung cấp bảo 

trung bình  ngoại ứng:

độc quyền: tình  trạng  hiểm xã hội:

tin  Tái  phân  bổ 

Giáo  dục  cơ  Điều  tiết  lợi  thơng 

bản.  Bảo  vệ  ích,  chống  khơng  hồn  lương  hưu,  BH 

 Bảo  thất nghiệp 

mơi trường 

độc quyền  hảo:

hiểm...

Cấp 

độ  Phối hợp hoạt động tư nhân:

Phân  phối  lại 

cao,  tích   ­  Thúc đẩy thị trường 

thu thập 

cực 

  ­  Hình  thành  các  tổ  hợp/cụm  liên  hồn  Phân  phối  lại 

tài sản 

(cluster)

 Giải quyết thất bại thị trường 1 Quan niệm

tài chính

cơng1.2 Khái niệm tài chính cơngTừ góc nhìn thể chế, theo nghĩa rộng tài chính cơng 

là  tài  chính  của  khu  vực  công  gắn  với  những  hoạt 

động  thu,  chi  của  Chính  phủ  chung  và  DN  cơng 

nhằm thực hiện các chức năng của Nhà nước trong 

từng  thời  kỳ.  Theo  nghĩa  hẹp  tài  chính  cơng  được 

hiểu là tài chính của các cấp chính quyền, chỉ gắn 

với những hoạt động thu, chi của Chính phủ chung.  

Để giới hạn phạm vi nghiên cứu, khái niệm tài chính 

cơng  được  xem  xét  theo  nghĩa  hẹp  dưới  góc  nhìn 

thể chế như sau:

Tài chính cơng là những hoạt động thu, chi gắn với 

các quỹ tiền tệ của các cấp chính quyền nhằm thực 

hiện các chức năng KTXH của Nhà nước.

 1. Quan niệm

tài chính

cơng1.2 Khái niệm tài chính cơngTừ góc nhìn thể chế, theo nghĩa rộng tài chính cơng 

là  tài  chính  của  khu  vực  cơng  gắn  với  những  hoạt 

động  thu,  chi  của  Chính  phủ  chung  và  DN  cơng 

nhằm thực hiện các chức năng của Nhà nước trong 

từng  thời  kỳ.  Theo  nghĩa  hẹp  tài  chính  cơng  được 

hiểu là tài chính của các cấp chính quyền, chỉ gắn 

với những hoạt động thu, chi của Chính phủ chung.  

Để giới hạn phạm vi nghiên cứu, khái niệm tài chính 

cơng  được  xem  xét  theo  nghĩa  hẹp  dưới  góc  nhìn 

thể chế như sau:

Tài chính cơng là những hoạt động thu, chi gắn với 

các quỹ tiền tệ của các cấp chính quyền nhằm thực 

hiện các chức năng KTXH của Nhà nước.

 1 Quan niệm

tài chính

cơng1.3 Phân loại tài chính cơng Việt NamPhân loại theo tổ chức hệ thống chính quyền

      Ở  Việt  Nam,  tài  chính  của  Chính  phủ  chung  bao 

gồm:  tài  chính  gắn  với  hoạt  động  của  cấp  chính 

quyền TW và cấp chính quyền địa phương. 

Cấp  chính  quyền  địa  phương  gồm  có  HĐND  và 

UBND,  tương  ứng  với  mỗi  cấp  chính  quyền  là  một 

cấp tài chính cơng mà cốt lõi là NSNN, cụ thể:

­ TCC tỉnh, thành phố trực thuộc TW (cấp tỉnh).

­ TCC huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh 

(cấp huyện) 

­ TCC xã, phường, thị trấn (cấp xã)

­ TCC đơn vị hành chính­ kinh tế đặc biệt.

Ngồi ra, còn có các quỹ tài chính ngồi NSNN.1 Quan niệm

tài chính

cơng1.3 Phân loại tài chính cơng Việt NamPhân loại theo mục đích tổ chức quỹ 

Tài chính cơng chia thành các bộ phận:

­ Ngân sách nhà nước

­  Các  quỹ  tài  chính  nhà  nước  ngồi  NS  (gọi  tắt  là 

quỹ ngồi  ngân sách).

Ngân  sách  nhà  nước  là  tồn  bộ  các  khoản  thu,  chi 

của Nhà nước được dự tốn và thực hiện trong một 

khoảng thời gian nhất định do cơ quan nhà nước có 

thẩm  quyền  quyết  định  để  bảo  đảm  thực  hiện  các 

chức  năng,  nhiệm  vụ  của  Nhà  nước.  NSNN  bao 

gồm: NSTW và NSĐP. Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Khái niệm tài chính công

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×