1. Trang chủ >
  2. Kinh Tế - Quản Lý >
  3. Quản lý nhà nước >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Phân loại tài chính công Việt Nam

3 Phân loại tài chính công Việt Nam

Tải bản đầy đủ - 0trang

1 Quan niệm

tài chính

cơng1.3 Phân loại tài chính cơng Việt NamPhân loại theo mục đích tổ chức quỹ 

Tài chính cơng chia thành các bộ phận:

­ Ngân sách nhà nước

­  Các  quỹ  tài  chính  nhà  nước  ngồi  NS  (gọi  tắt  là 

quỹ ngoài  ngân sách).

Ngân  sách  nhà  nước  là  toàn  bộ  các  khoản  thu,  chi 

của Nhà nước được dự tốn và thực hiện trong một 

khoảng thời gian nhất định do cơ quan nhà nước có 

thẩm  quyền  quyết  định  để  bảo  đảm  thực  hiện  các 

chức  năng,  nhiệm  vụ  của  Nhà  nước.  NSNN  bao 

gồm: NSTW và NSĐP. 1 Quan niệm

tài chính

cơng1.3 Phân loại tài chính cơng Việt NamPhân loại theo mục đích tổ chức quỹ 

Còn  các  quỹ  ngoài  ngân  sách  (extrabudgetary 

funds)  theo  định  nghĩa  tại  Cẩm  nang  GFS  của  IMF 

năm  2014,  đó  là  các  tài  khoản  giao  dịch  chính  phủ 

chung khơng đưa vào NSNN, khơng được thực hiện 

theo  những  thủ  tục  ngân  sách  thơng  thường.  VD: 

Những giao dịch về một khoản thu nhằm mục  đích 

riêng  nào  đó,  khơng  đưa  vào  ngân  sách  như:  Quỹ 

BHXH,  Quỹ  BHYT,  Quỹ  Bảo  trì  đường  bộ...Quỹ 

ngồi ngân sách có các giao dịch tài chính đại diện 

cho  khu  vực  chính  phủ  chung  trong  nền  kinh  tế 

nhưng  khơng  được  đưa  vào  dự  toán  ngân  sách 

thường  niên  của  nhà  nước  (liên  bang)  hoặc  ngân 

sách của các cấp chính quyền địa phương 1 Quan niệm

tài chính

cơng1.3 Phân loại tài chính cơng Việt Nam   Phân loại theo chủ thể quản lý trực tiếp

    Theo  cách  này  tài  chính  cơng  có  thể  được  chia 

thành hai bộ phận:

­ Tài chính của các cấp chính quyền 

­ Tài chính của các đơn vị dự tốn ngân sách 

Chủ thể trực tiếp quản lý tài chính cơng của các cấp 

chính  quyền  là  các  cấp  chính  quyền  Nhà  nước 

(trung ương, địa phương) với các cơ quan tham mưu 

như: Cơ quan tài chính, cơ quan KH & ĐT, KBNN... 

Chủ thể trực  tiếp  quản lý các quỹ  ngồi ngân sách 

là các cơ quan nhà nước được nhà nước giao nhiệm 

vụ tổ chức và quản lý các quỹ đó. 1 Quan niệm

tài chính

cơng1.3 Phân loại tài chính cơng Việt Nam   Phân loại theo chủ thể quản lý trực tiếp

Đơn  vị  dự  tốn  ngân  sách  là  các  cơ  quan,  tổ  chức, 

được cấp có thẩm quyền giao dự tốn NS. Đơn vị dự 

tốn bao gồm: các cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang 

nhân  dân,  đơn  vị  SNCL,  đơn  vị  cung  cấp  dịch  vụ, 

hàng hóa cơng, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị­xã 

hội, tổ chức CT XH NN, tổ chức XH, tổ chức XH NN 

có sử dụng kinh phí từ NSNN.

Dự tốn NS là kế hoạch thu, chi NS theo các chỉ tiêu 

xác định trong một năm, được các cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền quyết  định và là căn cứ để thực hiện 

thu, chi ngân sách.

Đơn  vị  dự  tốn  tùy  theo  có  đơn  vị  trực  thuộc  hay 

khơng mà có đơn vị dự tốn cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 

4  2 Quản lý

tài chính

cơng2.1 Khái niệm Quản lý tài chính cơngQuản lý tài chính cơng khơng đơn thuần là cơng việc 

kế  tốn  và  tài  chính  về  các  hoạt  động  thu,  chi,  vay 

nợ của Nhà nước, nó được nhìn nhận là một chủ đề 

học thuật có cơ sở từ chính sách cơng, kinh tế học, 

luật học..., trong đó các nhân tố  chính trị và thể chế 

đóng vai trò quan trọng. 

Quản lý tài chính cơng có thể được hiểu là các luật, 

tổ chức, hệ thống và thủ tục mà nhà nước sử dụng 

để  huy  động  và  sử  dụng  các  nguồn  lực  khan  hiếm 

một cách minh bạch và hiệu quả. 

Khuôn khổ pháp lý làm nền tảng cho QLTCC là các 

Luật  thuế,  Luật  NSNN,  Luật  Đầu  tư  công...và  các 

văn bản dưới luật. 2 Quản lý

tài chính

cơng2.1 Khái niệm Quản lý tài chính cơngQuản lý tài chính cơng có thể hiểu theo nghĩa rộng là 

q  trình  Nhà  nước  hoạch  định,  xây  dựng  chính 

sách,  sử  dụng  hệ  thống  các  cơng  cụ  và  phương 

pháp thích hợp, tác động đến các hoạt động của tài 

chính cơng nhằm thực hiện hiệu quả các chức năng 

của nhà nước. Theo nghĩa này, QLTCC bao gồm từ 

hoạt  động  xây  dựng  chính  sách  đến  tổ  chức  thực 

hiện chính sách tài chính cơng của nhà nước. Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Phân loại tài chính công Việt Nam

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×