Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Khái niệm Quản lý tài chính công

1 Khái niệm Quản lý tài chính công

Tải bản đầy đủ - 0trang

2 Quản lý

tài chính

cơng2.1 Khái niệm Quản lý tài chính cơngQuản lý tài chính cơng có thể hiểu theo nghĩa rộng là 

q  trình  Nhà  nước  hoạch  định,  xây  dựng  chính 

sách,  sử  dụng  hệ  thống  các  cơng  cụ  và  phương 

pháp thích hợp, tác động đến các hoạt động của tài 

chính cơng nhằm thực hiện hiệu quả các chức năng 

của nhà nước. Theo nghĩa này, QLTCC bao gồm từ 

hoạt  động  xây  dựng  chính  sách  đến  tổ  chức  thực 

hiện chính sách tài chính cơng của nhà nước. 2 Quản lý

tài chính

cơng2.1 Khái niệm Quản lý tài chính cơng   CS tài chính cơng và QLTCC có sự khác biệt nhất 

định.  CS tài chính cơng tập trung vào trả lời câu hỏi 

Nhà nước  "phải làm gì"  trong nền KTTT liên quan tới 

chính  sách  thuế,  chi  tiêu,  vay  nợ  để  đạt  được  các 

mục tiêu tài khóa. Còn QLTCC tập trung vào các vấn 

đề  "làm như thế nào"  để có thể triển khai  được các 

CS  tài  chính  cơng  đã  được  các  cấp  có  thẩm  quyền 

quyết định, tức là quan tâm tới cách thức làm thế nào 

để  đạt  được  kỷ  luật  tài  khóa  tổng  thể  và  chi  tiêu 

chính  phủ  hiệu  quả.  Điểm  khác  biệt  nữa  là  CS  tài 

chính cơng nhấn mạnh tới việc lựa chọn cơng cụ tài 

khóa để đạt được các mục tiêu của Nhà nước. Còn 

QLTCC lại tập trung nhiều hơn tới các  cơ chế quản 

lý  cụ  thể  cần  phải  có  để  đảm  bảo  các  cơng  cụ  tài 

khóa phát huy hết tác dụng trên thực tế. 2 Quản lý

tài chính

cơng2.1 Khái niệm Quản lý tài chính cơngNói  cách  khác,  QLTCC  tập  trung  vào  các  cách  thức 

triển khai thực hiện CS tài chính cơng.

Ở phạm vi mơn học này, QLTCC được tiếp cận chủ 

yếu từ góc độ cơ quan hành pháp trong việc tổ chức 

thực hiện CS tài chính cơng, khơng xem xét đến q 

trình  hoạch  định  và  ban  hành  CS  tài  chính  cơng. 

Theo đó QLTCC được hiểu như sau: 

QLTCC là q trình các tổ chức cơng thuộc các cấp 

chính  quyền  xây  dựng  kế  hoạch,  tổ  chức,  chỉ  đạo, 

theo dõi và đánh giá việc thực hiện kế hoạch thu, chi, 

vay nợ nhằm thực hiện các chính sách tài chính cơng 

một cách hiệu quả trong từng thời kỳ.2 Quản lý

tài chính

cơng2.2 Mục tiêu Quản lý tài chính cơngTrong QLTCC cần phải đạt được ba mục tiêu: 

­Kỷ luật tài khóa tổng thể, 

­Hiệu quả phân bổ 

­Hiệu quả hoạt động. 

Những  mục  tiêu  này  được  giải  thích  trong  Sổ  tay 

Quản  lý  Chi  tiêu  công  như  sau:  "Tổng  số  tiền  mà 

Chính phủ  chi  nên  gắn  sát với những gì có  thể chi 

trả  được  trong  trung  hạn,  theo  đó  trong  ngân  sách 

năm, chi tiêu nên được phân bổ phù hợp với ưu tiên 

chính  sách  và  chi  tiêu  nên  đạt  được  các  kết  quả 

mong  muốn  với  chi  phí  thấp  nhất"  (World  Bank 

1998, tr.3).Mục tiêu của tài chính cơng

Cung cấp dịch vụ đạt hiệu quả-chi phí

(Cost-effective

service delivery)

Phân bổ nguồn

lực đạt hiệu suất

(Efficient resource Allocation)

Kỷ luật tài khóa tổng thể

(Aggregate Fiscal discipline)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Khái niệm Quản lý tài chính công

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×