Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Mối QH giữa mục tiêu QLTCC với "tứ trụ" của quản lý nhà nước tốt

3 Mối QH giữa mục tiêu QLTCC với "tứ trụ" của quản lý nhà nước tốt

Tải bản đầy đủ - 0trang

2 Quản lý

tài chính

cơng2.3 Mối QH giữa mục tiêu QLTCC với "tứ 

trụ" của quản lý nhà nước tốt (i) Trách nhiệm giải trình, 

"Trách nhiệm giải trình" có thể hiểu là một trong các 

phương  thức  bảo  đảm  việc  kiểm  sốt  quyền  lực 

Nhà nước, với yêu cầu chủ thể nắm giữ quyền lực 

giải  thích,  làm  rõ  về  các  quyết  định,  hành  vi  của 

mình  (khả  năng  điều  trần)  và  khả  năng  gánh  chịu 

trách  nhiệm  pháp  lý  khi  có  hành  vi  vi  phạm  trong 

hoạt động cơng vụ (khả năng gánh chịu hậu quả).2 Quản lý

tài chính

cơng2.3 Mối QH giữa mục tiêu QLTCC với "tứ 

trụ" của quản lý nhà nước tốt (i) Trách nhiệm giải trình bao gồm: trách nhiệm giải 

trình  của  cấp  dưới  đối  với  cấp  trên  (hướng  lên 

trên/giải  trình  nội  bộ)  và  trách  nhiệm  giải  trình  của 

người  cung  cấp  dịch  vụ  cơng  với  khách  hàng 

(hướng  xuống  dưới/ra  bên  ngồi).Trách  nhiệm  giải 

trình hướng lên trên tập trung vào việc tn thủ quy 

tắc,  các  chỉ  thị  và  chỉ  đạo  từ  bộ  máy  nhà  nước 

Trách nhiệm giải trình hướng xuống dưới tập trung 

vào các kết quả mà một cá nhân hay một cơ quan, 

khi  cung  ứng  dịch  vụ  cho  khách  hàng.  Đặc  điểm 

của  trách  nhiệm  giải  trình  hướng  lên  trên  là  thẩm 

quyền  và  hình  thức  khen  thưởng,  kỷ  luật  về  hành 

chính, Còn trách nhiệm giải trình hướng xuống dưới 

là  phản  hồi  từ  người  thụ  hưởng  dịch  vụ,  khuyến 

khích  sự  tham  gia  của  họ  trong  quá  trình  ra  quyết 

định. 2 Quản lý

tài chính

cơng2.3 Mối QH giữa mục tiêu QLTCC với "tứ 

trụ" của quản lý nhà nước tốt 

(ii) Sự minh bạch, 

Tính  minh  bạch  u  cầu  các  thơng  tin  về  tài  chính 

cơng phải phù hợp và dễ dàng tiếp cận với các đối 

tượng khác nhau trong xã hội.2 Quản lý

tài chính

cơng2.3 Mối QH giữa mục tiêu QLTCC với "tứ 

trụ" của quản lý nhà nước tốt (iii) Khả năng tiên liệu

Khả  năng  tiên  liệu  có  được  chủ  yếu  nhờ  kết  quả 

của các quy định luật pháp rõ ràng, có thể dự đốn 

trước về các khoản thu, chi. Nếu thiếu đi khả năng 

tiên liệu về những nguồn tài chính sẽ tác động đến 

q  trình  xác  lập  thứ  tự  ưu  tiên  chiến  lược  và  làm 

cho  các  Bộ,  ngành,  địa  phương  sẽ  gặp  khó  khăn 

trong việc lên kế hoạch cung cấp dịch vụ, làm suy 

yếu trách nhiệm giải trình. 2 Quản lý

tài chính

cơng2.3 Mối QH giữa mục tiêu QLTCC với "tứ 

trụ" của quản lý nhà nước tốt (iv) Sự tham gia, 

  Sự  tham  gia  của  các  bên  liên  quan  bao  gồm:  các 

cơ  quan  hữu  quan,  các  nhà  tài  trợ,  các  DN,  các  tổ 

chức  CT  XH,  xã  hội­nghề  nghiệp  và  cơng  chúng 

vào quy trình quản lý tài chính cơng sẽ rất cần thiết 

để cung cấp những thơng tin đáng tin cậy cho việc 

lập kế hoạch thu, chi và cho phép kiểm tra, giảm sát 

kết quả của việc thu, chi quỹ cơng. 2 Quản lý

tài chính

cơng2.3 Mối QH giữa mục tiêu QLTCC với "tứ 

trụ" của quản lý nhà nước tốt  Kỷ luật tài khóaĐảm bảo dự báo thu 

đáng tin cậy, chi tiêu 

trong  giới  hạn  ngân 

Trách nhiệm

sách được phân bổ

Minh bạch Tiên liệu Hiệu quả phân bổ Đạt  được  kết  quả 

theo  mục  tiêu  của 

các chương trình bao 

gồm  cả  thu  thuế 

cơng  bằng  và  hiệu 

quả

Cơng bố các dự báo  Cơng khai ngân sách, 

kinh tế trung hạn và  mục  tiêu  và  kết  quả 

mục tiêu tài khóa

của các chương trìnhHiệu quả hoạt động

Cân  bằng  hợp  lý 

giữa  giao  quyền  và 

kiểm  soát  bao  gồm 

cả  quản  lý  thu  và 

quản lý chiKiểm  toán  và  đánh 

giá của cơ quan lập 

pháp  về  tính  hiệu 

quả và sự tuân thủ

Nhận  biết  và  quản  lý  Đảm  bảo  chi  phí  và 

rủi  ro  tài  khóa  trong  ngân  sách  theo cam 

hoạt  động  phân  bổ  kết chi

nguồn lực Mục  tiêu  tài  khóa 

phải  rõ  ràng.  Kế 

hoạch hoạt  động và 

ngân  sách  phải  cụ 

thể  trong  giới  hạn 

mục tiêu tài khóa

Sự tham gia  Tham  vấn  các  bên  Tham  vấn  về  chiến  Cho phép người dân 

liên  quan  về  mục  lược  quốc  gia,  cho  phản  hồi  và  được 

tiêu tài khóa 

phép các địa phương  giải quyết 

tự  quyểt  định  các 

chương trình của họ 2 Quản lý

tài chính

cơng2.4. Nội dung quản lý tài chính cơng

Hoạt động tài chính cơng chính là hoạt động thu,

chi của các quỹ tài chính cơng, do đó nội dung

cơ bản của QLTCC là quản lý quá trình thu, chi

và vay nợ của các cấp chính quyền.2 Quản lý

tài chính

cơng2.4. Nội dung quản lý tài chính cơng

Thu TCC là q trình Nhà nước huy động các

nguồn tài chính tập trung vào NSNN và các quỹ

ngoài NS để thực hiện các nhiệm vụ của mình.

- Đối với quỹ NSNN: Nguồn thu chủ yếu từ thuế,

ngồi ra còn có các nguồn từ phí, lệ phí, bán tài

sản Nhà nước, vay nợ trong và nước ngoài....

- Đối với các quỹ ngoài ngân sách: Nguồn thu

một phần từ NSNN, một phần do các tổ chức và

nhân dân đóng góp.2 Quản lý

tài chính

cơng2.4. Nội dung quản lý tài chính cơng

Chi TCC là q trình Nhà nước sử dụng nguồn tài

chính đã tập trung được vào NSNN và các quỹ

ngoài NS để thực hiện các nhiệm vụ của mình. Nội

dung chi tài chính cơng rất đa dạng, điều này xuất

phát từ vai trò của Nhà nước trong nền KTTT. Bao

gồm các khoản chi phát triển KTXH, bảo đảm quốc

phòng, an ninh, bảo đảm hoạt động của bộ máy Nhà

nước, chi trả nợ của Nhà nước, chi viện trợ và các

khoản chi khác.

Khi NSNN thu không đủ bù chi, để bù đắp thiếu hụt

nhằm đảm bảo duy trì hoạt động, chính phủ phải đi

vay nợ trong nước và ngồi nước thơng qua các

cơng cụ vay khác nhau như: Tín phiếu kho bạc, trái

phiếu chính phủ... Đây chính là nợ cơng.2 Quản lý

tài chính

cơng2.4. Nội dung quản lý tài chính cơng

QLTCC là q trình quản lý theo ba giai đoạn chính

sau đây:

- Xây dựng và quyết định kế hoạch tài chính cơng.

- Tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính cơng.

- Kiểm tốn bên ngồi và đánh giá tình hình thực

hiện kế hoạch tài chính cơng.2 Quản lý

tài chính

cơng2.4. Nội dung quản lý tài chính cơng

(i) Xây dựng và quyết định kế hoạch TCC

Xây dựng kế hoạch TCC là q trình các tổ chức

cơng xác định mục tiêu, nhiệm vụ về thu, chi, vay nợ

và phương pháp thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ

đó để trình các cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Đây là cơng việc khởi đầu của quy trình quản lý và

là cơ sở để tổ chức thực hiện và kiểm toán, đánh giá

hoạt động QLTCC. Kế hoạch TCC được lập cho một

giai đoạn nhất định, có thể là kế hoạch trung hạn (từ

3 đến 5 năm) nhưng kế hoạch để làm căn cứ tổ

chức thực hiện thường là kế hoạch 1 năm.

Đối với NSNN, các cơ quan quyền lực Nhà nước sẽ

quyết định kế hoạch NSNN một năm (được gọi là dự

toán NSNN).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Mối QH giữa mục tiêu QLTCC với "tứ trụ" của quản lý nhà nước tốt

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×