1. Trang chủ >
  2. Kinh Tế - Quản Lý >
  3. Quản lý nhà nước >

Bộ máy QLTCC ở Việt Nam

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.45 MB, 105 trang )


Nội dung

bổ sungHàng hóa cơng

- Hàng hóa cơng: là hàng hóa cung cấp cho

mọi người bất kể ai trả hay ai không tra tiền.

(O’Sullivan/ Sheffrin)

- 3 đặc điểm cơ bản hàng hóa cơng:

+ Khơng cạnh tranh trong tiêu dùng

+ Khơng thể loại trừ trong tiêu dùng

+ Không thể từ chối tiêu dùngNội dung

bổ sungĐặc điểm của hàng hóa cơng

- Giá trị sử dụng hàng hóa cơng khơng ngang

nhau đối với mọi người.

- Một số hàng hóa cơng khơng có địa chỉ cụ thể.

- Hàng hóa cơng thuần túy và hàng hóa cơng

khơng thuần túy.

- Hàng hóa cơng tồn quốc, hàng hóa cơng địa

phương.

- Hàng hóa cơng có thể do khu vực tư nhân

cung cấp.

- Xác định đâu là hàng hóa cơng khơng mang

tính tuyệt đối mà còn tùy thuộc vào điều kiện thị

trường và tình trạng kỹ thuật cơng nghệ.4. Cơng cu ly

̣ ́ thuyết 

nghiên cứu phúc lợi 

côngKinh tế học công (kinh tế phúc lợi)

 Nhằm vào những vấn đề mang tính chuẩn tắc: Nền

kinh tế phải làm gì hoặc làm như thế nào để tối đa hóa

phúc lợi xã hội. (Phúc lợi XH khơng nhất thiết đo bằng

tiền)

 Tổng quát, kinh tế học phúc lợi tập trung vào hai khía

cạnh: hiệu quả kinh tế và phân phối thu nhập.

 Hiệu quả kinh tế là vấn đề thực chứng liên quan đến

“kích cỡ cái bánh”.

 Phân phối thu nhập thì chuẩn tắc hơn, liên quan đến

“phân chia cái bánh”.Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (105 trang)

×