Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phân công thực hiện chiến lược

Phân công thực hiện chiến lược

Tải bản đầy đủ - 0trang

336hội đầu tư  cho giáo dục, quy định trách nhiệm của các doanh nghiệp đối với cơng 

tác đào tạo và bồi dưỡng nhân lực.

c) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổng hợp kế hoạch phát triển giáo dục  của  

các Bộ, Ngành và địa phương vào kế hoạch phát triển kinh tế ­ xã hội quốc gia; chủ 

trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo huy động các nguồn tài trợ 

trong và ngồi nước cho phát triển giáo dục; chủ trì, phối hợp với các Bộ, Ngành tổ 

chức cơng tác thơng tin về nhu cầu nhân lực. 

d) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đảm bảo ngân sách cho nhu cầu phát  

triển giáo dục giai đoạn 2011 ­ 2020; hồn thiện chính sách tài chính và chế độ quản  

lý tài chính trong lĩnh vực giáo dục để sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính đầu  

tư cho giáo dục. 

đ) Bộ Khoa học và Cơng nghệ  chủ  trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo 

và các Bộ, ngành, địa phương xây dựng cơ  chế, chính sách và kế  hoạch phối hợp 

các hoạt động nghiên cứu khoa học, cơng nghệ  giữa các viện nghiên cứu với các 

trường đại học, cao đẳng; tham gia xây dựng các trường đại học xuất sắc.

e) Bộ  Tài ngun và Mơi trường chủ  trì, phối hợp với Bộ  Giáo dục và Đào  

tạo, Bộ Xây dựng, Uỷ ban nhân dân các cấp quy hoạch quỹ đất cho các cơ sở giáo 

dục.

g) Các Bộ  Nội vụ, Bộ  Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ  Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, Bộ Thơng tin và Truyền thơng và các bộ ngành khác theo chức năng 

và nhiệm vụ tổ chức, chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục 2011 ­ 2020  

trong phạm vi thẩm quyền; xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển đào tạo nhân  

lực 5 năm và hàng năm, các chương trình, đề án phát triển đào tạo nhân lực của bộ, 

ngành phù hợp với Chiến lược phát triển giáo dục 2011 ­ 2020, Chiến lược và Quy 

hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011 ­ 2020; chỉ đạo, tổ  chức thực hiện, kiểm 

tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề  án  

của bộ, ngành; phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành khác triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển giáo dục trên phạm vi tồn quốc.

336h)   Ủy   ban  nhân  dân   các   tỉnh,   thành   phố   trực   thuộc   Trung   ương   chịu   trách 

nhiệm phát triển giáo dục trên địa bàn theo thẩm quyền; xây dựng và thực hiện 

chiến lược, quy hoạch phát triển giáo dục đến năm 2020, kế hoạch phát triển giáo  

dục 5 năm và hàng năm, các chương trình, đề án phát triển giáo dục của địa phương  

phù hợp với Chiến lược phát triển giáo dục 2011 ­ 2020, Chiến lược, Quy hoạch  

phát triển nhân lực 2011 ­ 2020 và kế  hoạch phát triển kinh tế  ­ xã hội của địa  

phương trong cùng thời kỳ; chỉ đạo, tổ  chức thực hiện, kiểm tra, giám sát và đánh  

giá việc thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề  án của địa 

phương./.

THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng337CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục  2011 ­ 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số   711/QĐ­TTg ngày 13  tháng 6  năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ)

_______________STTTên nhiệm vụ, 

cơng việcCơ quanCơ quanchủ trìphối hợpThời gian

Xây dựngThực 

hiệnI. XÂY DỰNG, BỔ SUNG VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG KHUNG PHÁP LÝ CHUNG VÀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN  

GIÁO DỤC

1­ Luật giáo dục đại học

­ Các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi  

hành  Luật  giáo  dục   đại  học   (sau  khi  Luật   được 

Quốc hội thơng qua)338Bộ Giáo dục

và Đào tạo2011­2012Khi

Luật 

có hiệu 

lựcII. XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN QUY HOẠCH, CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC

2339Đề  án xây dựng khung trình độ  quốc gia về 

giáo dụcBộ Giáo dục

và Đào tạo2012 ­ 2014Từ 20153403341Đề  án hồn thiện cơ  cấu hệ  thống giáo dục 

quốc dânBộ Giáo dục

và Đào tạo2012 ­ 2014Từ 20154342Đề  án Quy hoạch phát triển giáo dục và đào 

tạo của địa phươngSở Giáo dục

và Đào tạo2011 ­ 20122012 ­ 

20205343Đề  án Quy hoạch đất đai dành cho giáo dục  Bộ Tài ngun

và đào tạo đến năm 2020

và Mơi trường2011 ­ 2014Từ 20146344Đề  án Quy hoạch mạng lưới các trường đại 

học, cao đẳng, phục vụ  Quy hoạch  phát triển nhân 

lực Việt Nam giai đoạn 2011 ­ 2020Bộ Giáo dục

và Đào tạo2011 ­ 2013Từ 20137345Đề  án thành lập trường đại học Việt Nga tại 

Việt Nam (bổ  sung thêm vào 2 đề  án đang triển 

khai)Bộ Giáo dục

và Đào tạo2011 ­ 2012Từ 20138346Đề án đầu tư xây dựng khu đại học tập trungBộ Xây dựng2011 – 2013Từ 2013Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phân công thực hiện chiến lược

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×