Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Giám sát các hoạt động trong lĩnh vực kinh tế ở xã

Giám sát các hoạt động trong lĩnh vực kinh tế ở xã

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Giám sát các hoạt động

trong lĩnh vực kinh tế ở xã

nnnwww.thmemgall

ery.com+ Việc thực hiện ngân sách đã

được Hội đồng nhân dân quyết

định.

+ Việc quản lý và sử dụng đất

được để lại phục vụ nhu cầu

cơng ích của địa phương.

+ Việc xây dựng và phát triển

hợp tác xã, tổ hợp tác, kinh tế

hộ gia đình ở địa phương.

Company Logo2. Giám sát các hoạt động

trong lĩnh vực kinh tế ở xã

nwww.thmemgall

ery.com+ Việc quản lý sử dụng và bảo

vệ nguồn nước, các cơng trình

thủy lợi theo phân cấp của cấp

trên; việc thực hiện phòng

chống, khắc phục hậu quả thiên

tai, bảo lụt, bảo vệ rừng, tu bổ

và bảo vệ đê điều ở địa

phương.

Company Logo2. Giám sát các hoạt động

trong lĩnh vực kinh tế ở xã

nnwww.thmemgall

ery.com+ Việc thực hiện xây dựng, tu

sửa đường giao thông, cầu

cống và các cơ sở hạ tầng khác

ở trong địa phương.

+ Việc thực hành tiết kiệm,

chống lãng phí, chống tham

nhũng, chống buôn lậu và gian

lận thương mại.

Company Logov- Hoạt động giám sát của Hội

đồng nhân dân xã và quá trình

thực hiện chức năng quyết

định phương hướng, kế hoạch

phát triển kinh tế ở địa phương

có mối quan hệ chặt chẽ với

nhau.vv+ Quyết định phương hướng, kế hoạch phát

triển kinh tế tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động

giám sát của Hội đồng nhân dân.

+ kịp thời phát hiện các cơ quan nhà nước, tổ

chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật,

thực hiện không đúng với định hướng, kế hoạch

phát triển kinh tế

Ø

Trên cơ sở đó có biện pháp xử lý kịp thời,

nghiêm minh.4/29/19Designed by BG Tuan©44II. Nội dung quản 

lý của Ủy ban 

nhân dân xã trong 

lĩnh vực kinh tếNội dung quản lý của Ủy ban nhân dân xã 

trong lĩnh vực kinh tế

nnn1. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch 

phát triển kinh tế trên địa bàn xã

2. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc 

phát triển và chuyển đổi cơ cấu kinh 

tế trên địa bàn xã

3. Tun truyền, vận động, hướng 

dẫn, hỗ trợ nhân dân trong phát 

triển kinh tế ở xãNội dung quản lý của Ủy ban nhân dân xã 

trong lĩnh vực kinh tế3. Tun truyền, vận động, 

hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân 

trong phát triển kinh tế ở xã

n 4. Kiểm tra, kiểm sốt hoạt 

động sản xuất kinh doanh ở nXây dựng quy hoạch, kế hoạch phát

triển kinh tế trên địa bàn xã

nnlà biện pháp gần như bắt buộc

phải thực hiện đối với các nhà

quản lý trong giai đoạn hiện nay.

là bước cơ bản để tạo nên hệ

thống các mục tiêu cần thực

hiện được một cách hợp lý, một

cơ cấu kinh tế cân đối trong

hàng loạt những vấn để kinh tế xã hội cần đạt được.Yêu cầu của việc xây dựng quy hoạch, kế 

hoạch phát triển kinh tế trên địa bàn xã

nnMột là: Quy hoạch, kế hoạch phát triển 

kinh tế trên địa bàn xã phải phù hợp với 

dự  kiến  phát  triển  kinh  tế  chung  của 

huyện, tỉnh và cả nước.

Hai  là:  Việc  xây  dựng  quy  hoạch,  kế 

hoạch  phát  triển  kinh  tế  của  chính 

quyền  xã  cần  có  sự  hỗ  trợ  từ  bên 

ngoài, từ cấp trênB) PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG QUY 

HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH 

TẾ CỦA XÃTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giám sát các hoạt động trong lĩnh vực kinh tế ở xã

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×