Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KHÁI NIỆM VÀ NGUYÊN TẮC

KHÁI NIỆM VÀ NGUYÊN TẮC

Tải bản đầy đủ - 0trang

1. KHÁI NIỆM VÀ NGUN TẮC

1.1 Khái niệm: 

­ Trọng điểm của chức năng kiểm tra:

Kiểm tra là một q trình.Kiểm tra các hoạt động đã xảy ra, đang xảy  ra 

và sẽ xảy ra.Phát hiện ra những sai lệch và nguy cơ sai lệch.Kiểm tra để thực hiện các biện pháp khắc phục 

nhằm hồn thành mục tiêu.1. KHÁI NIỆM VÀ NGUN TẮC

1.2 Ngun tắc xây dựng cơ chế KT: 

Kiểm tra phải căn cứ kế hoạch hoạt động của tổ 

chức và cấp bậc của đối tượng bị kiểm tra.Cơng việc kiểm tra phải được thiết kế theo u 

cầu của các nhà quản trị.Việc kiểm tra phải được thực hiện tại các khâu 

trọng yếu.Kiểm tra phải khách quan.1. KHÁI NIỆM VÀ NGUN TẮC

1.2 Ngun tắc xây dựng cơ chế KT: 

Hệ thống kiểm tra phải phù hợp với bầu khơng 

khí của tổ chức.Việc kiểm tra cần phải tiết kiệm và đảm bảo 

tính hiệu quả kinh tế.Việc kiểm tra phải đưa đến hành độngCƠNG TÁC KIỂM TRATrong q trình quản lý, 

Lập  kế  hoạch,  tổ  chức  là  giai 

đoạn  chuẩn  bị  thực  hiện  quyết 

định; 

 Kiểm tra là giai đoạn cần thiết để 

xây dựng lòng tin rằng:

Quyết  định  được  thực  hiện  một  cách 

đúng đắn.CƠNG TÁC KIỂM TRAThiếu kiểm tra, quản lý sẽ khơng đầy 

đủ. 

Kiểm  tra  là  bộ  phận  cấu  thành  của 

q trình quản lý, nhưng nó khơng tách 

rời các chức năng quản lý khác. 

Nói  đúng  hơn,  ở  mọi  cấp  quản  lý, 

kiểm tra và các chức năng quản lý khác 

được  xem  là  một  chu  trình  kép  kín  tác 

động thường xun lẫn nhau.CƠNG TÁC KIỂM TRAKiểm tra giống lập kế hoạch  ở chỗ 

nó cũng hướng về tương lai. 

    Cho  nên  kiểm  tra  phải  được  tổ 

chức  sao  cho  phát  hiện  sớm  những  sai 

lệch với kế hoạch để có thể thực hiện 

việc sửa chữa trước khi tiến trình bình 

thường của cơng việc bị phá vỡ.PHÂN TÍCH 

MỐI QUAN HỆ GIỮA LẬP KẾ

HOẠCH VÀ KIỂM TRALẬP KẾ 

HOẠCH KIỂM TRA CÁC HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG KIỂM TRA1.  Các  hình  thức  kiểm  tra 

cơ bản:

­ Kiểm tra chiến lược.

­ Kiểm tra quản lý.

­ Kiểm tra tác nghiệp.NỘI DUNG KIỂM TRA

ĐẦU VÀOĐẦU VÀOSO SÁNHMỤC TIÊU 

TIÊU 

CHUẨNVỊNG PHẢN HỒIĐẦU VÀOMỤC ĐÍCH VÀ TIÊU CHUẨN

 Nếu  quản  lý  theo  mục  tiêu  thì  mục  tiêu  sẽ 

cụ thể, xác minh được và đo lường được. 

 Nếu khơng phải là quản lý theo mục tiêu thì 

các tiêu chuẩn là các chỉ tiêu thành quả hoạt 

động mà các nhà quản lý sử dụng.MỤC ĐÍCH VÀ TIÊU CHUẨN

 Khi  các  mục  tiêu  đề  ra  khơng  rõ  ràng,  cần 

phải có các tiêu chuẩn thay thế  được đề ra 

khi kết quả (thành tích) đạt được khơng thể 

định hướng một cách trực tiếp. 

 Ví dụ, có thể phải ấn định các tiêu chuẩn để 

đánh giá mức độ thực hiện nghĩa vụ đối với 

xã  hội  dưới  dạng  số  tiền  cụ  thể  chi  dùng 

cho  các  mục  đích  từ  thiện  hoặc  số  cơng 

nhân  có  hồn  cảnh  khó  khăn  được  cơng  ty 

tạo cơng ăn việc làm.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KHÁI NIỆM VÀ NGUYÊN TẮC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×