Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tự chủ tài chính trong đơn vị sự nghiệp công

Tự chủ tài chính trong đơn vị sự nghiệp công

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đặc điểm của đơn vị sự nghiệp cơng 

Cung cấp dịch vụ chun mơn phi lợi nhuận cho mọi đối 

tượng.

Hoạt động bằng kinh phí Nhà nước: 

­Nhà nước cấp 100% kinh phí hoạt động ­Nhà nước cấp một phần kinh phí hoạt động­Nhà nước khơng cấp kinh phí hoạt độngTồn bộ kinh phí hoạt động phải theo dự tốn trên cơ sở tn 

thủ định mức, tiêu chuẩn quy định và được phép thu phí, lệ 

phí  

Bộ mặt của Nhà nước; Cánh tay vươn dài của Nhà nước 

xuống đến mỗi người dân.

Chiếm tỷ trong lớn trong tổng thể hoạt động xã hội ở nước Nội dung quản lý tài chính Lập dự tốn kinh phí hàng năm và xây dựng chế độ chi 

tiêu nội bộ 

Chấp hành dự tốn

Quản lý tài sản 

Hạch tốn 

Quyết tốn thu chi tài chính hàng q và hàng nămNgun tắc quản lý tài chính Chủ động kinh phí trong dự tốn để duy trì 

hoạt động thường xun.

Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm quản 

lý và sử dụng kinh phí tại đơn vị. 

Tn thủ dự tốn, tránh điều chỉnh dự 

tốn.  Nguồn thu  

Thu từ ngân sách nhà nước:

­

­ngân sách trung ương

ngân sách địa phương Thu từ hoạt động sự nghiệp: 

­

­phí

thu từ hoạt động sản xuất, cung cấp dịch vụThu khác: nhận viện trợ, vay, tiền ủng hộ,…  Nhiệm vụ chi   

­

­

­

­

­

­

­

­Chi thường xun:

Chi cho người lao động; Chi quản lý

Chi cho hoạt động sản xuất, cung cấp dịch vụ 

Mua sắm và sửa chữa thường xun tài sản 

Chi cho hoạt động khơng thường xun:

Chi thực hiện đề tài NCKH các cấp

Chi chương trình mục tiêu quốc gia

Chi thực hiện tinh giản biên chế

Chi đầu tư phát triển 

Chi khác   Quản lý quỹ lương 

Xác định thành phần quỹ lương ­ Tiền lương chính

­ Phụ cấp lương u cầu đối với quản lý quỹ lương:

­

­

­

­đúng với số cơng chức

sử dụng đúng mục đích

chi trả lương đồng thời với BHXH, BHYT

chi trả lương đồng thời với cơng tác hồn thiện bộ máy  Lập dự tốn quỹ lương 

Quyết tốn quỹ lương Quản lý tài sản  

­

­

­

­

­

­u cầu:

Sử dụng đúng mục đích, tiêu chuẩn, chế độ 

Quản lý số lượng, chất lượng và giá trị 

Quản lý tài sản cố định:

Phân loại tài sản cố định nhằm xác định thực tế sử dụng 

Đánh giá và trích khấu hao tài sản cố định    

Quản lý dụng cụ, vật liệu:

Xây dựng định mức

Xây dựng quy trình bảo quản Nộp ngân sách và trích lập quỹ   

Kê khai và nộp các khoản thuế theo luật

Sau khi trừ chi phí và nộp thuế, đơn vị được trích 

lập các quỹ sau:

­ Quỹ dự phòng ổn định thu nhập

­ (Quỹ khen thưởng + Quỹ phúc lợi)< 3 tháng 

lương thực tế bình qn trong năm 

­ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp 

Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH  

CẤP XàNhững vấn đề chung 

Xã, phường:  cấp chính quyền cơ sở

Ngân sách xã, phường là cấp ngân sách cơ sở của hệ thống 

ngân sách nhà nước 

Một số hoạt động tài chính khơng thuộc ngân sách xã, 

phường: 

­ quỹ quốc phòng an ninh, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ lao động 

cơng ích, các khoản đóng góp tự nguyện 

­ Phí đò, chợ, bến, bãi, ao, hồ,… 

Xã, phường khơng được quyền đi vay để cân đối ngân sách 

xã Thu của ngân sách cấp xã  

­

­

­

­

­

­

­

­Thu 100%:

Phí, lệ phí theo quy định, trừ lệ phí trước bạ nhà đất 

Thu từ hoạt động sự nghiệp

Thu từ quỹ cơng ích

Đóng góp của tổ chức, cá nhân; Viện trợ khơng hồn lại

Thu kết dư và thu khác 

Thu phân chia

Thuế CQ sử dụng đất; Thuế nhà đất; Thuế SD đất nơng 

nghiệp

Thuế mơn bài hộ nhỏ và cá nhân kinh doanh

Lệ phí trước bạ nhà đất 

Thu bổ sung: ổn định từ 3 – 5 năm Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tự chủ tài chính trong đơn vị sự nghiệp công

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×