Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Các hình thức thực hiện pháp luật

2 Các hình thức thực hiện pháp luật

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tn theo pháp luật

Nội dung: chủ thể kiềm chế mình khơng thực

hiện điều pháp luật cấmDạng hành vi: khơng hành độngQuy phạm tương ứng: quy phạm cấmLoại chủ thể thực hiện: mọi chủ thể* u cầu ơn tập: Lấy ví dụ và phân tích theo 4Thi hành pháp luật

Nội dung: chủ thể bằng hành vi tích cực

của mình thực hiện điều pháp luật yêu

cầu.

Dạng biểu hiện hành vi: hành vi hành

động

Loại quy phạm tương ứng: quy phạm bắt

buộcSử dụng pháp luật

Nội dung: chủ thể lựa chọn và thực hiện cách

thức xử sự trong phạm vi pháp luật cho phép.

Dạng biểu hiện: hành vi hành động và khơng

hành độngLoại quy phạm tương ứng: quy phạm cho phépLoại chủ thể thực hiện: mọi chủ thể2. Áp dụng pháp luật

2.1 Khái niệm áp dụng pháp luật

2.2 Các đặc điểm của áp dụng pháp luật

2.3 Các trường hợp cần áp dụng pháp luật

2.4 Các giai đoạn của áp dụng pháp luật

2.5 Áp dụng pháp luật tương tự2.1 Khái niệm áp dụng pháp luậtNội dung: hình thức thực hiện pháp luật, trong

đó nhà nước, thơng qua cơ quan, cán bộ nhà

nước có thẩm quyền, hoặc tổ chức xã hội được

nhà nước trao quyền, tổ chức cho các chủ thể

thực hiện quyền, nghĩa vụ pháp luật quy định.

Chủ thể thực hiện: cơ quan nhà nước, tổ chức

được trao quyền

Loại quy phạm thực hiện: các loại quy phạm

Hành vi: hành động, hợp phápTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Các hình thức thực hiện pháp luật

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×