Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
5 Áp dụng pháp luật tương tự

5 Áp dụng pháp luật tương tự

Tải bản đầy đủ - 0trang

Điều kiện áp dụng pháp luật tương tự

ØĐiều kiện chung:

Ø Liênquan đến quyền, lợi ích đòi hỏi phải giải quyết;

Ø Chứng minh vụ việc khơng có quy phạm pháp luật

trực tiếp điều chỉnh

ØĐiều kiện riêng:

Ø ÁpXác định chưa có quy phạm trực tiếp điều chỉnh và

Sự tương tự giữa các quan hệØ Áp

Ø

Ødụng tương tự quy phạm:

dụng tương tự pháp luật xác định:Khơng có quy phạm điều chỉnh vụ việc tương tự

Xác định và giải thích những cơ sở áp dụng (ngun tắc)Nội dung so sánh các hình thức THPL

Nội dung của hình thức thực hiện pháp luậtDạng hành vi thực hiện pháp luậtQuy phạm tương ứng đối với từng hình thứcChủ thể thực hiệnÝ nghĩa, tầm quan trọng đối với thực hiện pháp

luật nói chung và với từng hình thức nói riêngTn thủ

Nội

dungThi hànhSử dụngKìm chế,

Buộc thực Lực chọn

khơng thực hiện hành xử sự

hiện

viChủ thể Mọi chủ

thểMọi chủ

thểMọi chủ

thểÁp dụng

Tổ chức

THPL

Chỉ cơ

quan NNHành vi Không

Hành

hành động độngHành

Hành

động/khôn động

g hành

độngQuy

phạmCho phépCấmBắt buộcCác loạiCâu 2: Đặc điểm và các giai đoạn của q

trình áp dụng pháp luật. 2014

Câu 2: Phân tích khái niệm và các hình

thức thực hiện pháp luật. 2015Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

5 Áp dụng pháp luật tương tự

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×