Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Câu 35. Người khiếu nại có quyền rút khiếu nại trong tất cả các trường hợp không?

Câu 35. Người khiếu nại có quyền rút khiếu nại trong tất cả các trường hợp không?

Tải bản đầy đủ - 0trang

Câu 36 Phân biệt thanh tra viên chính, thanh tra viên cao cấp, thanh tra viên?

Tiêu chí

Chức trách Nhiệm vụ Thanh tra viên chính 

­ Là cơng chức chun mơn 

nghiệp vụ

của CQTTNN ở cấp TƯ, 

cấp tỉnh,

huyện, thực hiện quyết 

định thanh tra và

các nhiệm vụ khác của 

CQTTNN.

­ Được giao chủ trì hoặc 

tham gia thanh

tra các vụ việc có quy mơ 

rộng, tình tiết

phức tạp, liên quan đến 

nhiều lĩnh vực;

khi tiến hành thanh tra phải 

tn thủ

pháp luật, chịu trách nhiệm 

trước pháp

luật và Thủ trưởng cơ quan 

quản lý trực

tiếp về nhiệm vụ được 

giao.

­ Chủ trì hoặc tham gia xây 

dựng kế

hoạch, tổ chức thực hiện 

các vụ việc

thanh tra, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo,

chống tham nhũng được 

giao

­ Trực tiếp thực hiện hoặc 

tổ chức việc

phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị có liên

quan tiến hành thu thập 

chứng cứ, hồ sơ

có liên quan đến vụ việc 

thanh tra được

giao

­ Xây dựng báo cáo kết quả Thanh tra viên cao cấp

­ Là cơng chức chun mơn nghiệp 

vụ của

CQTTNN, ở cấp TƯ, tỉnh; thực 

hiện quyết

định thanh tra và các nhiệm vụ 

khác của

CQTTNN.

­ Được giao trực tiếp chủ trì thanh 

tra các

vụ việc có quy mơ lớn, tình tiết 

rất phức

tạp, liên quan đến nhiều ngành, 

lĩnh vực;

khi tiến hành thanh tra phải tn 

thủ pháp

luật, chịu trách nhiệm trước pháp 

luật và

Thủ trưởng CQ quản lý trực tiếp 

về nhiệm

vụ được giao.Thanh tra viên 

­ Thanh tra viên là cơng chức 

chun mơn nghiệp

vụ của cơ quan thanh tra nhà 

nước, thực hiện

quyết định thanh tra và các 

nhiệm vụ khác của cơ

quan thanh tra nhà nước. 

Thanh tra viên được giao

chủ trì thanh tra các vụ việc 

có quy mơ và tính

chất phức tạp trung bình; khi 

tiến hành thanh tra

phải tn thủ pháp luật, chịu 

trách nhiệm trước

pháp luật và Thủ trưởng cơ 

quan quản lý trực tiếp

về nhiệm vụ được giao.­ Chủ trì xây dựng kế hoạch, tổ 

chức thực

hiện các vụ việc thanh tra, giải 

quyết khiếu

nại, tố cáo, chống tham nhũng 

được giao

­ Trực tiếp thực hiện hoặc tổ 

chức việc phối

hợp với các cơ quan, đơn vị có liên 

quan

tiến hành thu thập chứng cứ, hồ 

sơ có liên

quan đến vụ việc thanh tra được 

giao

­ Xây dựng báo cáo kết quả thanh 

tra, làm

rõ đúng sai; ngun nhân, trách 

nhiệm;a) Tham gia xây dựng kế 

hoạch, tổ chức thực hiện a) 

Chủ trì hoặc tham gia xây 

dựng

71

các vụ việc thanh tra, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo,

chống tham nhũng được 

giao;

b) Trực tiếp thực hiện hoặc 

tổ chức việc phối hợp

với các cơ quan, đơn vị có 

liên quan tiến hành thu

thập chứng cứ, hồ sơ có liên 

quan đến vụ việc

thanh tra, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo, chống tham

nhũng được giao;22thanh tra,

làm rõ đúng sai; ngun 

nhân, trách

nhiệm; kiến nghị biện pháp 

giải quyết .

­ Tổ chức đánh giá, rút kinh 

nghiệm

việc thực hiện các cuộc 

thanh tra được

­ Chủ trì xây dựng kế 

hoạch, tổ chức thực

hiện các vụ việc thanh tra, 

giải quyết khiếu

nại, tố cáo, chống tham 

nhũng được giao

­ Trực tiếp thực hiện hoặc 

tổ chức việc phối

hợp với các cơ quan, đơn vị 

có liên quan

tiến hành thu thập chứng 

cứ, hồ sơ có liên

quan đến vụ việc thanh tra 

được giao

­ Xây dựng báo cáo kết quả 

thanh tra, làm

rõ đúng sai; ngun nhân, 

trách nhiệm;

kiến nghị biện pháp giải 

quyết

­ Tham gia tổng kết, đánh 

giá các cuộc

thanh tra lớn, phức tạp và 

thanh tra diện

rộng được giao.

­ Chủ trì tham gia xây dựng 

các quy trình,

68

giao.

­ Có khả năng tham gia xây 

dựng các

quy trình, nghiệp vụ thanh 

tra, giải

quyết khiếu nại, tố cáo, 

phòng chốngkiến nghị biện pháp giải quyết

­ Tham gia tổng kết, đánh giá các 

cuộc

thanh tra lớn, phức tạp và thanh tra 

diện

rộng được giao.

­ Chủ trì tham gia xây dựng các 

quy trình,

68

giao.

­ Có khả năng tham gia xây dựng 

các

quy trình, nghiệp vụ thanh tra, giải

quyết khiếu nại, tố cáo, phòng 

chống

tham nhũng, tham gia bồi dưỡng 

chun

mơn, nghiệp vụ cho thanh tra viên

nghiệp vụ thanh tra, giải quyết 

khiếu nại, tố

cáo , phòng chống tham nhũng bồi 

dưỡng

chun mơn nghiệp vụ cho thanh 

tra viên

chính23c) Lập biên bản, viết báo cáo 

kết quả thanh tra,

làm rõ từng nội dung đã 

thanh tra, xác định rõ tính

chất, mức độ vi phạm, 

ngun nhân, trách nhiệm;

kiến nghị biện pháp giải 

quyết;

d) Tổ chức rút kinh nghiệm 

việc thực hiện các

cuộc thanh tra được giao;

đ) Trong q trình thanh tra, 

thực hiện nhiệm vụ,

quyền hạn quy định tại Điều 

47 và Điều 54 Luật

Thanh tra;

e) Thực hiện các nhiệm vụ 

khác do Thủ trưởng cơ

quan thanh tra nhà nước giao.Năng lựctham nhũng, tham gia bồi 

dưỡng chun

mơn, nghiệp vụ cho thanh 

tra viên

­ Nắm vững chủ trương, 

đường lối,

chính sách của Đảng,pháp 

luật của NN,

thực tiễn hoạt động QLNN 

và quản

lýkinh tế, văn hóa, xã hội; 

đề xuất và tổ

chức thực hiện có hiệu quả 

các cuộc TT

được giao

­ Nắm vững ngun tắc, 

chế độ, chính

sách, quy định của Nhà 

nước trong quản

lý kinh tế, văn hóa, xã hội;

­ Có kiến thức chun mơn, 

nghiệp vụ

chun ngành theo lĩnh vực 

được phân

cơng; có khả năng đảm 

nhận trách

nhiệm là trưởng đồn, phó 

trưởng đồn

thanh tra; tổ chức điều 

hành hướng dẫn

thanh tra viên, cộng tác viên 

thanh tra

thực hiện nhiệm vụ thtra 

được gia

­ Có năng lực phân tích, 

đánh giá những

vấn đề thuộc phạm vi 

quản lý của

ngành, lĩnh vực, địa 

phương.­ Nắm vững chủ trương, đường 

lối, chính

sách của Đảng, pháp luật của NN, 

các mục

tiêu chiến lược phát triển kinh tế, 

văn hóa,

xã hội trong từng thời kỳ, từng 

ngành, từng

lĩnh vực.

­ Am hiểu sâu tình hình kinh tế ­ 

xã hội

trong nước và trên thế giới; nắm 

vững các

ngun tắc, chế độ, chính sách, 

quy định

của Nhà nước trong quản lý nhà 

nước,

quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội;

­ Có kiến thức sâu, rộng về 

chun mơn

nhiều ngành, lĩnh vực; có khả 

năng đảm

nhận trách nhiệm trưởng đồn, 

phó trưởng

đồn thanh tra các vụ việc có quy 

mơ lớn,

tình tiết rất phức tạp, liên quan 

đến nhiều

ngành, lĩnh vực; có khả năng tổ 

chức, điều

hành thanh tra viên chính thực hiện 

nhiệm

vụ thanh tra được giao;

­ Có năng lực phân tích, khái qt, 

tổng

hợp những vấn đề thuộc phạm vi 

quản lý

của nhiều ngành, nhiều lĩnh vực.

­ Chủ trì việc tổng kết, nghiên cứu 

lý luận

24a) Am hiểu chủ trương, 

đường lối, chính sách của

Đảng, pháp luật của Nhà 

nước để vận dụng vào

hoạt động thanh tra, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo,

phòng, chống tham nhũng;

b) Nắm được ngun tắc, 

chế độ, chính sách, quy

định của Nhà nước về quản 

lý kinh tế, văn hóa, xã

hội;

c) Am hiểu tình hình kinh tế 

­ xã hội;

d) Nắm được quy trình 

nghiệp vụ thanh tra, giải

quyết khiếu nại, tố cáo; có 

khả năng thực hiện

nhiệm vụ được giao;

đ) Có khả năng phân tích, 

tổng hợp, đánh giá tình

hình hoạt động quản lý ở 

cấp cơ sở.Trình độvề cơng tác thanh tra; tham gia xây 

dựng

các văn bản pháp luật về thanh tra, 

giải

quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, 

chống

69

tham nhũng;

­ Xây dựng chương trình, biên 

soạn tài liệu

chun mơn nghiệp vụ để đào tạo, 

bồi

dưỡng cho thanh tra viên chính, 

cán bộ

quản lý của các tổ chức thanh tra.

­ Có bằng tốt nghiệp đại 

Nắm vững chủ trương, đường lối, 

học trở lên phù

chính

hợp với chun mơn thuộc  sách của Đảng, pháp luật của NN, 

ngành, lĩnh

các mục

vực đang cơng tác;

tiêu chiến lược phát triển kinh tế, 

­ Có văn bằng hoặc chứng  văn hóa,

chỉ bồi

xã hội trong từng thời kỳ, từng 

dưỡng nghiệp vụ ngạch 

ngành, từng

thanh tra viên

lĩnh vực.

chính;

­ Am hiểu sâu tình hình kinh tế ­ 

­ Có văn bằng hoặc chứng  xã hội

chỉ bồi

trong nước và trên thế giới; nắm 

dưỡng nghiệp vụ quản lý  vững các

nhà nước

ngun tắc, chế độ, chính sách, 

ngạch chun viên chính;

quy định

­ Có trình độ trung cấp lý 

của Nhà nước trong quản lý nhà 

luận chính trị

nước,

hoặc tương đương

quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội;

­ Có văn bằng hoặc chứng  ­ Có kiến thức sâu, rộng về 

chỉ ngoại ngữ

chun mơn

trình độ B trở lên thuộc 01  nhiều ngành, lĩnh vực; có khả 

trong 05 thứ

năng đảm

tiếng: Anh, Pháp, Nga, 

nhận trách nhiệm trưởng đồn, 

Trung Quốc,

phó trưởng

Đức. Đối với cơng chức 

đồn thanh tra các vụ việc có quy 

cơng tác tại các

mơ lớn,

địa phương ở vùng miền 

tình tiết rất phức tạp, liên quan 

núi, vùng sâu,

đến nhiều

vùng xa, vùng biên giới, hải  ngành, lĩnh vực; có khả năng tổ 

25a) Có bằng tốt nghiệp đại 

học trở lên phù hợp với

chun mơn thuộc ngành, 

lĩnh vực đang cơng tác;

b) Có văn bằng hoặc chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp

vụ ngạch thanh tra viên;

c) Có văn bằng hoặc chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp

vụ quản lý nhà nước ngạch 

chun viên;

d) Có văn bằng hoặc chứng 

chỉ ngoại ngữ trình độ

B trở lên thuộc 01 trong 05 

thứ tiếng: Anh, Pháp,

Nga, Trung Quốc, Đức. Đối 

với cơng chức cơng

tác tại các địa phương ở 

vùng miền núi, vùng sâu,

vùng xa, vùng biên giới, hải 

đảo có sử dụng tiếng

dân tộc thiểu số phục vụ 

trực tiếp cho cơng tác thì

được thay thế chứng chỉ 

ngoại ngữ bằng chứng chỉ

tiếng dân tộc thiểu số do cơ 

quan có thẩm quyền

cấp hoặc Thủ trưởng cơ 

quan thanh tra nơi cơngđảo có sử

dụng tiếng dân tộc thiểu số 

phục vụ trực

tiếp cho cơng tác thì được 

thay thế

chứng chỉ ngoại ngữ bằng 

chứng chỉ

tiếng dân tộc thiểu số do 

cơ quan có

thẩm quyền cấp hoặc thủ 

trưởng cơ

quan thanh tra nơi cơng 

chức đó cơng

tác xác nhận;

­Sử dụng thành thạo tin 

học văn phòng

­ Có bằng tốt nghiệp đại 

học trở lên phù

hợp với chun mơn thuộc 

ngành, lĩnh vực

đang cơng tác;

­ Có văn bằng hoặc chứng 

chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ ngạch thanh tra 

viên cao cấp;

­ Có văn bằng hoặc chứng 

chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ quản lý nhà 

nước ngạch chun

viên cao cấp;

­ Có trình độ cao cấp lý 

luận chính trị;

­ Có văn bằng hoặc chứng 

chỉ ngoại ngữ

trình độ C trở lên thuộc 01 

trong 05 thứ

tiếng: Anh, Pháp, Nga, 

Trung Quốc, Đức;

­ Sử dụng thành thạo tin 

học văn phòng

hoặc có chứng chỉ tin học 

văn phòng;

­ Có thời gian cơng tác ở 

ngạch thanh trachức, điều

hành thanh tra viên chính thực hiện 

nhiệm

vụ thanh tra được giao;

­ Có năng lực phân tích, khái qt, 

tổng

hợp những vấn đề thuộc phạm vi 

quản lý

của nhiều ngành, nhiều lĩnh vực.

­ Chủ trì việc tổng kết, nghiên cứu 

lý luận

về cơng tác thanh tra; tham gia xây 

dựng

các văn bản pháp luật về thanh tra, 

giải

quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, 

chống

69

tham nhũng;

­ Xây dựng chương trình, biên 

soạn tài liệu

chun mơn nghiệp vụ để đào tạo, 

bồi

dưỡng cho thanh tra viên chính, 

cán bộ

quản lý của các tổ chức thanh tra.

Trình độ ­ Có bằng tốt nghiệp 

đại học trở lên phù

hợp với chun mơn thuộc ngành, 

lĩnh

vực đang cơng tác;

­ Có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi

dưỡng nghiệp vụ ngạch thanh tra 

viên

chính;

­ Có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi

dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà 

nước

ngạch chun viên chính;

­ Có trình độ trung cấp lý luận 

chính trị

hoặc tương đương

­ Có văn bằng hoặc chứng chỉ 

ngoại ngữ

26chức đó cơng tác xác nhận;

đ) Sử dụng thành thạo tin 

học văn phòng hoặc có

chứng chỉ tin học văn phòng;

e) Có thời gian ít nhất 02 

năm làm cơng tác thanh

tra (khơng kể thời gian tập 

sự, thử việc).

Trường hợp là cán bộ, cơng 

chức, viên chức, sỹ

quan Qn đội nhân dân, sỹ 

quan Cơng an nhân

dân cơng tác ở cơ quan, tổ 

chức, đơn vị khác

chuyển sang cơ quan thanh 

tra nhà nước thì phải

có thời gian ít nhất 05 năm 

giữ ngạch cơng chức,

viên chức, cấp hàm tương 

đương ngạch thanh tra

viênviên chính và tương đương 

tối thiểu là 06

năm, trừ trường hợp là cán 

bộ, cơng chức,

viên chức, sỹ quan Qn 

đội nhân dân, sỹ

quan Cơng an nhân dân 

cơng tác ở cơ quan,

tổ chức, đơn vị khác và 

đang giữ ngạch

cơng chức, viên chức, cấp 

hàm tương

đương ngạch thanh tra viên 

cao cấp chuyển

sang cơ quan thanh tra nhà 

nước.

70

hoặc có chứng chỉ tin học 

văn phòng;

­ Có thời gian cơng tác ở 

ngạch thanh

tra viên và tương đương tối 

thiểu là 09

năm, trừ trường hợp là cán 

bộ, cơng

chức, viên chức, sỹ quan 

Qn đội nhân

dân, sỹ quan Cơng an nhân 

dân cơng tác

ở cơ quan, tổ chức, đơn vị 

khác và đang

giữ ngạch cơng chức, viên 

chức, cấp

hàm tương đương ngạch 

thanh tra viên

chính chuyển sang cơ quan 

thanh tra

nhà nước.trình độ B trở lên thuộc 01 trong 

05 thứ

tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung 

Quốc,

Đức. Đối với cơng chức cơng tác 

tại các

địa phương ở vùng miền núi, vùng 

sâu,

vùng xa, vùng biên giới, hải đảo 

có sử

dụng tiếng dân tộc thiểu số phục 

vụ trực

tiếp cho cơng tác thì được thay thế

chứng chỉ ngoại ngữ bằng chứng 

chỉ

tiếng dân tộc thiểu số do cơ quan thẩm quyền cấp hoặc thủ trưởng quan thanh tra nơi cơng chức đó 

cơng

tác xác nhận;

­Sử dụng thành thạo tin học văn 

phòng

­ Có bằng tốt nghiệp đại học trở 

lên phù

hợp với chun mơn thuộc ngành, 

lĩnh vực

đang cơng tác;

­ Có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi 

dưỡng

nghiệp vụ ngạch thanh tra viên 

cao cấp;

­ Có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi 

dưỡng

nghiệp vụ quản lý nhà nước 

ngạch chun

viên cao cấp;

­ Có trình độ cao cấp lý luận chính 

trị;

­ Có văn bằng hoặc chứng chỉ 

ngoại ngữ

trình độ C trở lên thuộc 01 trong 

05 thứ

27tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung 

Quốc, Đức;

­ Sử dụng thành thạo tin học văn 

phòng

hoặc có chứng chỉ tin học văn 

phòng;

­ Có thời gian cơng tác ở ngạch 

thanh tra

viên chính và tương đương tối 

thiểu là 06

năm, trừ trường hợp là cán bộ, 

cơng chức,

viên chức, sỹ quan Qn đội nhân 

dân, sỹ

quan Cơng an nhân dân cơng tác ở 

cơ quan,

tổ chức, đơn vị khác và đang giữ 

ngạch

cơng chức, viên chức, cấp hàm 

tương

đương ngạch thanh tra viên cao 

cấp chuyển

sang cơ quan thanh tra nhà nước.Câu 37. Tại sao quyết định kỷ luật CBCC lại tách riêng thành 1 loại khách thể của khiếu nại?

Theo luật khiếu nại, tố  cáo, việc giải quyết khiếu nại quyết định riêng dó có những  

điểm khác với giải quyết khiếu nại hành chính, hành vị  hành chính. Đây được coi là một loại khiếu  

nại đặc thù xuất phát từ những sự khác biệt sau: 

Một là,  về  đối tượng bị  khiếu nại : nếu như  quyết định hành chính, hành vi hành chính biểu  

hiện mối quan hệ giữa Nhà nước với cơng dân; giữa chủ thể quản lý với đối tượng quản lý thì quyết  

định kỉ luật cán bộ cơng chức lại biểu hiện mối quan hệ trong nội bộ cơ quan, tổ chức. 

 Hai là, về  địa vị  của chủ thể  khiếu nại: trong khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành 

chính thì chủ thể khiếu nại là cơng dân, cơ quan , tổ chức ; trong quyết đinh kỷ luật chủ thể khiếu nại 

là cán bộ, cơng chức chịu sự quản lý của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. 

Ba là, về  địa vị  của người giải quyết khiếu nại: đối với quyết định hành chính, hành vi hành 

chính thì người giải quyết khiếu nại với tư cách là chủ thể thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối  

với đời sống kinh tế­ xã hội ; còn đối với khiếu nại quyết định kỷ  luật, người giải quyết khiếu nại  

với tư cách cấp trên đối với cấp dưới , của thủ trưởng đối với nhân viên.

28Câu 38. Trong các giai đoạn của hoạt động thanh tra giai đoạn nào là quan trọng nhất? vì sao

­ TH1: vào bàn cơ Hải: giai đoạn chuẩn bị là giai đoạn quan trọng nhất vì: Hoạt động thanh tra  

cũng giống như  các hoạt động quản lý nhà nước khác, đều cần có những điều kiện cụ  thể  để  tiến 

hành một cách thơng suốt và hiệu quả. Việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiến hành cuộc thanh 

tra là vơ cùng quan trọng. Bởi đó chính là điều kiện cần để  cuộc thanh tra có thể  diễn ra, và là điều 

kiện đủ để  cuộc thanh tra đạt được hiệu quả  cao nhất. Chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết sẽ  giúp 

cho việc thanh tra dễ dàng, thuận lợi hơn và đi đúng hướng hơn.

­ TH2: giai đoạn thực hiện 

Quy trình tiến hành là một cuộc thanh tra gồm có ba giai đoạn đó là: chuẩn bị  thanh tra; tiến 

hành thanh tra; kết thúc thanh tra. Các giai đoạn có mối quan hệ mật thiết với nhau, chúng bổ sung cho 

nhau trong việc thực hiện một cuộc thanh tra. Trong đó giai đoạn tiến hành thanh tra có ý nghĩa rất lớn, 

là yếu tố  quyết định sự  thành cơng trong thanh tra. Vì sao vậy, nếu như  chỉ  có giai đoạn tiến hành  

chuẩn bị thanh tra thơi mà khơng có giai đoạn tiến hành thanh tra thì sự chuẩn bị có tốt đến mấy cũng 

vơ nghĩa. Nói như vậy khơng có nghĩa là phủ nhận tầm quan trọng của giai đoạn chuẩn bị, nhưng phải  

nói  là khi thực hiện giai đoạn tiến hành thanh tra thì ý nghĩa của sự chuẩn bị mới bộc lộ. Khi khơng có  

sự  chuẩn  bị chúng ta vẫn tiến hành thanh tra được tuy rằng kết quả khơng tốt, ví dụ  như  việc thanh 

tra đột xuất thời gian chuẩn bị là rất ít thậm chí là khơng có. Như vậy bước tiến hành thanh tra là bước  

hiện thực hố giai đoạn chuẩn bị, là sự đánh giá giai đoạn chuẩn bị đã tốt hay chưa. Giai đoạn này thực  

hiện mục tiêu của cuộc thanh tra, như  tìm ra những sai phạm của đối tượng thanh tra. Đặc biệt khi  

tiến hành thanh tra khơng chỉ thực hiện được mục tiêu của cuộc thanh tra mà còn rút ra được nhiều bài 

học. Đó là những bài học về  kỹ năng thanh tra, bài học thu thập thơng tin, kinh nghiệm làm việc với  

đối tượng thanh tra, bài học cho việc chuẩn bị thanh tra. 

Hơn nữa giai đoạn tiến hành thanh tra là sự  quyết định cho giai đoạn kết thúc   thanh 

tra.Trong giai đoạn này có kết luận thanh tra mà kết luận này phải dựa vào báo cáo kết quả thực hiện  

thanh tra. Khơng có giai đoạn tiến hành tra thì khơng có giai đoạn kết thúc 

Trong thực tế thì giai đoạn tiến hành  thanh tra ln chiếm một vị trí quan trọng  trong  

vụ  việc thanh tra cụ thể, nó là sự thể hiện của giai đoạn chuẩn bị và là cơ  sở  cho giai đoạn kết thúc 

thanh tra. Giai đoạn tiến hành thanh tra cũng đồng thời là giai đoạn sử  dụng thời gian cũng như  các  

cơng cụ, phương tiện pháp lý nhiều nhất, nó đòi hỏi người thanh tra phải có kỹ năng cũng như am hiểu 

pháp luật, do vậy đây là giai đoạn có ý nghĩa to lớn trong cả q trình thanh tra.

Mở  rộng hơn nữa, giai đoạn tiến hành thanh tra khơng những có tầm quan trọng tring  

quy trình thanh tra mà nó còn đóng vai trò to lớn với cả hoạt động thanh tra. Như chúng ta đã biết thì  

hoạt động thanh tra chủ yếu thơng qua hoạt động của đồn thanh tra, thanh tra viên và người được giao  

nhiệm vụ thanh tra chun nghành, trong đó, hoạt động của đồn thanh tra là thường xun và chủ yếu. 

Mà hoạt động của đồn thanh tra được thực hiện chủ yếu thơng qua quy trình thanh tra để  đưa ra kết  

29Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Câu 35. Người khiếu nại có quyền rút khiếu nại trong tất cả các trường hợp không?

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×