Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
THựC TRẠNG TRẬT Tự, KỶ CƯƠNG TRONG QƯẢN LÝ NHÀ Nước VỂ ĐÒ THỊ

THựC TRẠNG TRẬT Tự, KỶ CƯƠNG TRONG QƯẢN LÝ NHÀ Nước VỂ ĐÒ THỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

C hương II. Thực trạ n g trậ t tự , k ỷ cư ơ n g

tro n g quản lý nhà nước vể đ ô th ịđai các cấp, đặc biệt ỏ câ'p cơ sỏ còn yếu kém , v ậ n dụng

đưòng lơl, chính sách, pháp lu ậ t vào thự c t ế còn máy

móc. Cơng tác đo đạc, lập bản đồ đ ịa c h ín h còn thiếu,

còn yếu. Hồ sơ địa chính khơng đầy đủ, kịp thòi. Xử lý

VI phạm chưa nghiêm. Chính sách xử lý các vi phạm

còn nhiều b ấ t cập, chưa có chê tà i xử lý m ột sơ' trường

hợp vi phạm . Cõng tác kiểm tra sử d ụ n g đ ấ t đai ở các

quận, huyện, phưòng, xă. thị trấ n ch ư a th ư ò n g xuyên,

chưa kiên quyết xử lý d ứ t điểm các vi p hạm , d ẫ n đến

tình trạ n g tá i diễn hoặc leo thang.C hính sách đền bù giải phóng m ặ t b ằ n g chưa

hồn chỉnh, khơng ổn định, còn có n h iề u bâ’t cập n h ấ t

là giá cả đ ền bù và các ch ín h sá ch , b iệ n p h á p h ỗ trỢ dichuvên, tái định cư và ổn định đòi sơng (chuyển đơi

nghể nghiệp). P h ầ n lớn các khiếu n ạ i về giải phóng

m ặt bằng liên qu an đến giá đâ't, n g uồ n gốc đâ't, kiểm

đếm tài sản, giao đâ't. quỹ n h à tá i định cư. N guyên

nhân là do giá đâ't đền bù quá th ấ p so với giá thực tế,

thiếu kiểm tr a chặt chẽ, kh âu kiểm đếm tà i sản , áp

giá còn lỏng lẻo. T hiếu m inh bạch tro n g việc công khai

các chủ trương chính sách và quy đ ịn h củ a N h à nưóc

và dịa phương. T hiếu kinh phí chống lấn chiếm , xử lý

tài sán và giải quyết đòi sơVig n h â n d â n có đ â t bị th u

hồi. Sự phơi hỢp, k ết hỢp giữ a cá c cđ q u a n ch ứ c n ăn g

89GIẢI PHÁP C ơ BÀN ĐỂ THIẾT LẬP TRẬT Tự, KỲ CƯƠNG

TRONG QUẢN LÝ NHÀNước ỏĐỊ THỊv à ch ín h q u y ển cơ sỏ v à các chủ dự án đ ầu tư chưađồng bộ, thôhg n h ấ t, chưa khai thác đưỢc sức m ạnh

của các tổ chức đoàn th ể xã hội. Ý th ứ c chấp hành

pháp lu ậ t c ủ a m ột sô’ người dân còn th ấ p ... N h iều nơi,

ch ín h q u y ển đ ịa p h ư đ n g cd sở còn n ể n a n g , th iếu kiên

q u yết, n é tr á n h tr o n g xử lý v i phạm .

Việc đ ăn g ký đ ấ t đai, n h ấ t là đ ả n g k ý biến độngsử d ụ n g đ ấ t s a u k h i c ó s ổ đỏ tiế n h à n h r ấ t chậm . Tỷ

lệ còn th á p (H à N ộ i m ới ch ỉ cấp được tr ê n 40% G iấy

ch ứ n g n h ậ n q u y ền sử d ụ n g đ ất và sở h ữ u nhà). Đ iểuđó gảy khó k h ả n cho cơng tác hồn th iệ n hồ sơ địa

ch ín h , q u ản lý m u a bán, ch u y ển nhượng, th a y đổi mục

đích sử d ụ n g đ ấ t, thâ't th u ngân sách. T rậ t tự kỷ cưdng

tron g q u ản lý đ ấ t, n h à ch ỉ được th iế t lập ỏ các khu đơ

th ị m ói (cáp đ ồ n g lo ạ t) gáy n h ũ n g cdn số t đả't giả tạo,gian lận tro n g t h ế c h ấ p n h à đ ất... N guyén n h ân của

tìn h tr ạ n g n à y có từ r ấ t n h iều p h ía n h ư n g ch ủ yếu làdo nguồn gốc về đ ấ t đ a i khòng rõ ràng, giây tò hỢp lệ

khơng đầy đủ, th ủ tụ c đãng ký còn khó k h ă n phiền

hà, ý thức ch âp h à n h pháp lu ậ t của ngưòi dân còn

thấp , th iế u chê tà i xử lý dơi vói n h ù n g người khơng

chịu đảng ký đâ't đ ai...

- V iệc c h u y ể n n h ư ợ n g q u y ền sử d ụ n g đất, mục90C hương II. Thự c trạ n g trậ t tự, k ỷ cư ơ n g

tro n g quản lý nhà nư dc về d ò th ị____________đích sử d ụ n g đ ấ t cũ n g chưa th ự c sự có tr ậ t tự , kỷ

cưđng. C h ín h quyền và các cơ q u a n q u á n lý v ẫ n chưa

kiểm so á t tr iệ t để. H o ạ t động m u a b á n đ ấ t h o ạ t động

theo các k ên h ngầm , ngoài tầ m k iể m s o á t c ủ a N h à

nước, c h u y ế n m ục đích sử d ụ n g đà't từ đá't nông

nghiệp s a n g đâ”t ỏ còn k h á phổ b iế n , th ậ m chí ỏ quy

m ơ lớn, do ch ín h quyền và cơ q u a n ch ứ c n ă n g là m ngơ

hoặc b u ông lỏn g quản lý.

N h ữ n g v êu kém trên đã ả n h h ư ở n g đ ến quy

hoạch x â y dự n g đô th ị, phá võ q u y h o ạ ch sử d ụ n g đất,

giám quỹ đ ấ t n ôn g n g h iệp , g â y n g u y cơ đ ến a n n inh

lương thực, rỏ’i loạn th ị trường đ á t đ ai, th ố t th u ngân

sá ch ... N g u y ê n n h â n chủ yếu là q u ả n lý lỏ n g léo, xử

lý chưa n g h iêm các vi phạm ; sự p h ô i k ế t hợp g iữ a các

câp ch ín h q u yển , cốc n g à n h , các đ ầ u m ốì ch ư a th ơ n g

nhất, đồng bộ và c h ặ t chẽ: ch ư a th iế t lậ p được thị

trường đất đai và b á t động sả n c h ín h th ứ c, xử lý vi

phạm chưa n gh iêm .

2. Quản lý nhà nước về nhà 0N h à ở đơ thị nói ch u n g và n h à ở tạ i cá c th à n h phố

trực th u ộc tru n g ương nói riên g có bước p h á t triển

khá ión vói tơc độ n h a n h từ khi c h u y ể n từ n ề n k in h tế91GIẢI PHÁP C ơ BẢN ĐỂ THIẾT LẬP TRẬT Tự, KỶ CƯƠNG

TRONG QUẢN LÝ NHÀNước ỏ Đ ổTHỊ_tậ p tru n g bao câ'p sang nền k in h t ế th ị trưòng, từ

chính sách bao câ'p vể n h à ô sang c h ính sách tạo điều

kiện hổ trợ n h à d, xă hội hóa n h à ỏ. Song bên cạnh

những th à n h tự u đó cũng còn n hiều v â n đề tồn tại,

b ấ t cập trong xây dựng p h á t triể n và q u ản ỉý nhà

nưốc về n h à ở.Các th à n h phố trực thuộc tru n g ương đ ã xây dựng

được các định hưống chiến lược, quy hoạch p h á t triển

n h à ỏ dài hạn, ngắn h ạ n và h àn g năm . T rê n cơ sở đó

xác lập k ế hoạch, chương trìn h p h á t triể n n h à ỏ của

địa phương mình. Đồng thòi vổi n hiều cơ c h ế chính

sách th u h ú t đầu tư, hỗ trợ các th à n h p h ầ n kinh té

kinh doanh p h á t triển nhà, hổ trd ngưòi d ân tự chăm

lo xây dựng n h à ở theo các dự án tậ p tru n g ... quỹ nhà

đô thị nói chung và của các th à n h phô" trực thuộc

tru n g ương đ ã tả n g lên n h a n h chóng. K ết q thê

hiện trê n các m ật ỉà:Hồn th iệ n và đổi mới các vản b ản p h á p quy, các

quy định, quy chế, các chính sách xây dựng p h á t triển

và quản lý n h à ỏ để khai thác các tiềm n ăn g của mọi

92C h u o n g II. Thực trạ n g trậ t tự, kỳ cư ơng

tro n g quản lý nhà nưâc vể đ ô th ịth à n h p h ầ n k in h t ế đầu tư x â y dựng p h á t triển n h à ở,quản lý việc xây dựng n h à ở theo quy hoạch, k ếh o ạch

và p h áp lu ật. Tăng cưòng hỗ trợ cho n h ữ n g người có

th u n h ập th â p , những người thuộc điện ch ín h sách có

điều kiện n â n g cấp n h à ở, bằng biện p h áp th à n h lập

N gân h àn g n h à ở cho vay vón đê cải tạo xây dựng n h à

ở của dân; b a n h àn h cơ chê phân phối quỷ đ ất, quỷ

n h à trong các dự án n h à ỏ cho tái định cư, cho người

có th u n h ậ p th ấp.• Đẩy m ạ n h việc bán n h à thuộc sỏ h ữ u n h à nưỏc

cho n h ữ n g người đang th u ê đé có điểu k iện th u ậ n lợi

cả i tạ o n â n g cấp n h à ở, th ôn g th o á n g h ó a m ơi trườngp h áp lý m u a bán, chuyển nhượng n h à th u ê của N hà

nước. Đồng thòi, chính quyển và các cơ q u a n chức

n àn g tả n g cường kinh phí. cái tạo n ân g cấp các khu

chung cư đ ả xuòVig cấp, cải thiện mơi trư ò n g ỏ, tă n g

cường công tác quản lý đê h ạn chê coi nối trá i phép,

th u tiền n h à , phí và các lệ phi, th chuyển nhựợng...

• T ổ chức và đẩy m ạnh đăn g ký n h à ỏ v à cấp G iấychứng n h ậ n quyển sở hữu nhà ớ và quyển sử d ụ ng đất

ch o dân cư nội th à n h , nội thị. Tạo đ iều k iện đ ể người

d ân x in p h ép cải tạo xây dựng n h à ở. Q u ản lý việc

m u a bán, c h u y ể n nhượng nhà ó tư n h â n . O n đ ịn h th ị

93GIÀI PHÁP C ơ BÀN ĐỂ THIẾT LẬP TRẬT Tự. KỲ CƯƠNG

TRONG QUẢN LÝ NHÀ N ư ớ c ỏ ĐÔ THỊtrường n h à ỏ, tă n g th u ngân s á c h ... T ín h đ ến cũi

năm 2 0 0 1 , đã có 1 .0 8 0 phường, th ị trấ n (ch iếm 68,8%

tổn g sơ"phưòng, th ị trấ n cả nưốc) tổ chứ c kê k h a i đ ãn g

k ý quyển sử d ụ n g đ ấ t ở, trong đó có 5 7 9 phường, thị

trấn (36,8%) tổ chức câ”p G iấy chứng n h ậ n quyền sở hữu

n h à ở kèm th e o q u y ền sử d ụ n g đ ấ t ỏ. 0 H à N ội, đến

th á n g 3 /2 0 0 3 , cấp G iấ y ch ứ n g n h ậ n q u yên sử dụ n g

đ ất và q u yển sở h ữ u n h à ở mới đ ạ t trên 40%. U ỷ ban

n h â n dân th à n h phô" H à Nội p h â n cấp cho ư ỷ ban

n h â n dân các h u y ện , q u ậ n x é t d u y ệt câ”p giây ch ứ n g

n h ậ n cho các h ộ g ia đ ìn h nội th à n h , nội thị.

Đ ồng thời, các th à n h phô” trực th u ộc tr u n g ương

đểu đ ẩ y m ạn h côn g tá c gắn biển sô" n h à , n h ấ t là đơl

vói các k h u đơ th ị m ói, các đư òng phơ m ỏ rộng, tạo

điều k iện th u ậ n lợi t h ế chấ^p vay vô”n n g â n h àn g.

-X ây dựng các dự á n đầu tư p h á t triển n h à ở,kiểm tra h o ạ t đ ộn g c ủ a các dự á n p h á t triển n h à ỏ

th eo quy h oạch , k ế h o ạ ch và p h áp lu ậ t, x â y đự n g các

dự án n h à ỏ cho người n g h èo th eo p h ư ơn g thứ c trả góp

d à i h ạn . T h à n h lập các côn g ty, tổ n g côn g ty đ ầ u tư

p h á t tr iể n n h à và đô th ị, đầu tư vào các dự án k h u đô

th ị mới, x â y dự n g tậ p tr u n g th eo th òi g ia n n g ắ n đê

tă n g n h a n h quỹ n h à , th u h ú t các n g u ồ n lực x ã hội94C hương II. Thực trạ n g trật tự, kỷ cương

tro n g quản lý nhà nước vế đ ô th ịtron g nước v à ngoài nước, phục vụ tá i định cư v à cải

th iệ n n h à ở g iã n dán, n á n g cao ch ấ t lượng k iến trúc

và m ỹ quan đơ thị.T uy đã đ ạ t được bưóc tiến lớn. có n h iêu th à n h tựu

đ á n g k ể n h ư n g việc p h át triển và quản lý n h à nưóc về

n h à ở tạ i các th à n h phô’ trực thuộc tru n g ường cũ n g

như các đơ th ị khác nói ch u n g còn có n h iều tồn tại,

yêu kém , cụ thể:

-K hoảng cách cung - cầu về nhà ở tại các th ànhphô”trực thuộc trung ương, nhất là tạ i H à N ội và th ành

phơ Hồ Chí M inh còn lớn. Tuy chúng ta đà có n h iêu cơ

g ắ n g đầu tư phát triển quỷ nhà, diện tích sà n nhà ởtính theo đầu n ^ ò i có tăng lên, chất lượng và tiện nghi

n h à ở củ a m ột bộ phận dán cư dược n â n g cao son g chỉ

tập trung ỏ m ột bộ phận nhỏ những ngưòi có tiền. Đa

s ố cán bộ, v iên chức nhà nưóc. nh ữ ng người có thu

h h ậ p th âp vẫn đang gặp rất nhiếu khó khăn v ề nhà ở,

k ể cả cơng n h ân các khu công nghiệp, sinh viên, lao

đ ộn g tỉnh ngoài du nhập vào kiếm rơ m ay làm ản tả n g

th êm thu nhập. H iện nay, ở Hà Nội v à th à n h phô' Hồ95GIẢI PHÁP C ơ BẢN ĐỂ THIẾT LẬP TRẬT Tự, KỶ CƯƠNGTRONG QUẢN LÝ NHÀ N ư ớ c ỏ Đ ổ TH|Chí Minh có khoảng 30% dân có diện tích d dưới 3 - 4

mVngưòi, đổng thời, tiện nghi và ch át lượng n h à ỏ cùa

họ râ t thấp. N hững người thuộc diện tái định cư, giãn

dân, thuyên chuyển công tác về hoặc tách hộ... có nhu

cầu về n h à ỏ, song khả năng cung câ'p h ạ n hẹp, thiếu

trầm trọng.

■ N hà ở x â y dự ng tự p h á t còn ch iếm tỷ lệ r ấ t lớn.n h à ở được xây dựng theo dự án râ^t thấp. Đồng thời,

việc xây dựng n h à ở tư n h â n diễn ra râ't phức tạp,

thiếu t r ậ t tự kỷ cương, chính quyền các đô th ị chưa

kiểm so á t c h ậ t ch ẻ (70% ■ 80% xây dựng k h ơn g phép,trái phép). Điêu đó d ẫn đến tìn h trạ n g lấ n chiêm đ ất

công, biến đ ấ t nông nghiệp th à n h đ ấ t ở, sử dụng đ ấ t

sai mục đích... p h á võ quy hoạch, lộn xộn, chắp vá

trong kiến trúc, cảnh quan, ản h hường nghiêm trọng

đến bào vệ môi trường, làm cho h ạ tầ n g kỳ th u ậ t đã

cũ nát, yếu kém lại th êm quá tả i trầ m trọng.

■ N hà ở ch u n g cư th u ộc sỏ hữu n h à nước, các hộthuê n h à tự chuyển đổi, chuyển nhượng diện tích ỏ

thuê, diện tích cơng trìn h phụ, diện tích đ ấ t lưu

khơng, tự cải tạo cđi nới mà không được phép cùa cơ

quan quản lý n h à , k h ô n g trả tiền nhà. Đ ồ n g th òi, do

giá th u ê n h à quá th ấ p , k h ôn g đủ đ ể cải tạ o d u y trì,

96C hư ơng II. Thực trạng trậ t tự, kỷ cư dng

tro n g quản lý nhà nưdc về đ ô th ịbảo dưỡng n ê n xuốn g cấp rất n h a n h , không đảm bảo

tiện n g h i s ử d ụ n g và độ an toàn cư trú. K hả n ả n g

ngân sách v à h u y động vốn đầu tư cải tạ o còn n h iều

khó k h ă n n ê n tỷ lệ n h à ch u n g cư quá n iên h ạ n sử

d ụ n g là tư ơ ng đôl lớn. T iên độ bán n h à rả"t ch ậm do cơ

chế. ch ín h sá ch còn n h iều b ấ t cập, đặc b iệt là giá th u ê

nhà c ủ a N h à nưdc h iện nay ch i m an g tín h h ìn h thức,

nèn người th u ê khơng tích cực m ua do tín h to á n th iệ t

hơn, do ỷ lạ i n h à ch ấ t lượng th ấp n ên ch â y ỳ, trốh

trán h n g h ĩa vụ tà i ch ín h đỏi với N hà nưóc.

-Q uản lý n h à nưóc về nhà ở còn lỏng lẻo, có nơi cólúc còn bng xi, th iếu sự kiểm so á t thư ờng xuyên

cho n ê n tìn h trạn g n h à ỏ tư nhân x â y dự ng không

phép, trái phép, cởi nối n h à ỏ ch u n g cư thuộc sở hữu

nhà nưốc còn phổ biến làm cho ch ất lượng n h à chun g

cư xuôn g cấp ngh iêm trọng, bộ m ặt nhà ở n h ếch nhác.

E)Ô1 với việc m ua bán chuyen nhượng nhà ỏ, chín h

qu yền đơ th ị chư a kiểm sốt được, h oạt động ch ủ yếu

theo các kên h ngắm ngoài tầm kiểm so á t của các cđ

quan n h à nưóc. Sụ th iếu trật tự ký cương n à y đã gảyth ấ t th u cho ngán sách n h à nước, tạo lên những cơn sốt

nhà ở. b ấ t động sản, đẩy giá nhà lén cao. Hiện tượng

đầu cơ n h à ở đã đẩy nh ữ ng ngưòi nghèo, ngưòi có thu

nhập thấp lâm vào tìn h trạn g bê tác n h à ở trầm trọng.

97GIẢI PHÁP Cơ BÀN ĐỂ THIẾT LẬP TRẬT Tự. KỶ CƯƠNG

TRONG QUẢN LÝ NHÀ-Nước ỏ ĐÔ THỊV iệc đăng ký n h à ỏ, cấp G iấy ch ứ n g n h ặ n quyểnsỏ h ữ u n h à ở và q u yền sử d ụ n g đất tiế n h à n h chậm .

V iệc đ ăn g ký, ch u y ển nhượng, m ua b á n n h à ở k h ôn g

được người dân tự giác ch ấp h àn h . C hưa có h ệ th ố n g

đăng ký th ống nhâ't, q u ản lý c h ặ t chẽ t h ế ch âp n h à ỏ,

V iệc trôn tránh nộp th u ê và lệ p h í trỏ th à n h th ói quen,

k h ơng được xử lý n g h iêm khắc trong quá trìn h thực

h iện m u a bán, ch u y ển như ợng nhà ở. V a i trò điều tiế tcủa N hà nước trong th ị trường n h à ở chưa được xác

định, n h ấ t là trong việc q u ản lý g iá m ua, giá bán.

C hưa tạo điểu k iện th u ậ n lợi cho ngư òi m u a, người

b á n gặp nhau, chưa c u n g cấp tô"t các th ô n g tin n h à đât,

v ề trìn h tự th ủ tụ c ch ín h thứ c giao dịch dân sự về nhà

đất. K h u n g p h áp lý cho việc v ậ n h àn h th ị trường nhà

đ ất k h ơng chính thức, còn r ấ t sơ sà i và n h iều kẽ hở.

N g u y ê n n h á n củ a các tồ n tạ i trên là do h ệ th ô n g

ph áp lu ậ t chưa đ ầy đủ, đồng bộ, ch ậ m đổi mới. Cò chế,

ch ín h sá ch giá cả, c u n g cầ u ,cạ n h tra n h đ a n g bị biến

d ạn g m éo mó, c h ế tà i xử p h ạ t chưa n g h iêm m inh,

công tá c quốn lý còn lỏ n g lẻo, th iế u sự p h ối k ế t hợp với

các cấp ch ín h q u y ền cơ sở. Đ ội n g ũ cá n bộ côn g chức

yếu k ém v ề ch u y ên m ôn n g h iệp vại. M ơ h ìn h q u ản lý

chư a Ổn định. Ý th ứ c ch ấp h à n h p h áp lu ậ t của người98C hương li. Thực trạ n g trậ t tự, kỷ cương

tro n g quàn lý nhả nưdc vế đò th ị____________d â n chư a tự giác, n gh iêm túc. T ài ch ín h n h à ở đangrất chắp vá, lộn xộn. Đ ầu tư từ n g â n sá ch còn thấp,

chưa k h u yến khích được các n gu ồn vơ’n khác. Thị

trường bất động sả n ch ín h thức ch ậ m ra đời. T iền

th u ê n h à sở hữu n h à nước q th â p k h ơng đủ duy trì

b ảo dưỡng. Hệ th ô n g đồ án quy hoạch, n h ấ t là quy

hoạch chi tiế t và quy hoạch ch u yên n g à n h còn th iếu

và khơng ổn định, k h ơng tạ o cơ sỏ th u ậ n lợi cho việclập các dự án p h á t triển các khu đô th ị m ối là n g u y ên

n h â n p h á t sin h x â y dự n g nhà ở tự p h á t trà n lan.III. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỂ HẠ TẨNG KỶ THUẬT

Hạ tầ n g cơ sỏ kỷ th u ậ t có v a i trò rất lớn đơi vối sự

p h á t triển kinh tê - xã hội, an n in h quôc p h òng và đời

sơ n g sin h h oạt củ a n h â n dân. Đ ốì vối các th à n h phô”

trực thuộc tru n g ưdng vấn đẻ' n à y cà n g trỏ n ê n quan

trọng vi các th à n h phô' thuộc tr u n g ư ơng là n h ữ n g

tru n g tám quốc gia, h ạ t n h â n tă n g trưởng k in h t ế của

c ả nước, là nđi tậ p tru n g rấ t đông d â n cư. C h ín h vì

th ế. đầu tư ph át tr iể n h ạ tần p cơ sỏ kỹ th u ậ t p h ải đi

trước m ột bước, p h ả i được các câp ch ín h q u yền quan

tâ m đ ú n g mức và h u y động các n g u ồ n vốn đ ể đầu tư

p h á t triến , tạo cơ sỏ th u ậ n lợi th u h ú t đầu tư trong và99Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

THựC TRẠNG TRẬT Tự, KỶ CƯƠNG TRONG QƯẢN LÝ NHÀ Nước VỂ ĐÒ THỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×