Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Òíp điện fĨ chiếũ sảng đô ứíỊ

Òíp điện fĨ chiếũ sảng đô ứíỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chương III. Một s ố giải pháp cơ bàn đ ể thiết iập trật tự,

kỷ cương trong quản lý nhà nưdc đối với c á c đô thịThông tin bưu điên vàphòngchẳỵ

chữa cháy

H iện đại hóa m ạ n g lưới bư u c h ín h viễn thơng

đồng bộ, th ô ng nhâ't, đểu khắp và đa dịch vụ, thỏa

m ãn tôi đa các n h u cầu p h á t triển k in h tê xã hội, an

ninh, qc phòng, đảm báo m ạng lưỏi liên tục thơng

s”t trong nước và với nước ngồi, đưa tỷ lệ sử dụng

điện thoại lên 10 máy/100 dân.

Phải đảm b ả o các q u y đ ịn h a n tồn, phòng c h á y ,

chữa cháy. Trong các khu cơng nghiệp, các khu dân cư,

cá c cơ n g trìn h lớn (chợ, cd quan, n h à g a ...) p h ả i bơ' tr í đủđường giao thông, hệ thống thông tm liên lạc, hệ thốhg

đường õhg, tr ụ nước chữa cháy công cộng. Tổ chức và

phân bơ’ hợp lý vỊ trí các đơn vị chủa cháy, đảm bảo việc

chữa cháy th u ậ n lợi, nhanh chóng, an tồn và h ạ n chế tơì

đa việc gây ra ơ nhiễm mơi trúòng cho khu vực lân cận.

4. Cảnh quan và vệ sinh mõi trường đơ thị• P hải giừ gìn và bào vệ bộ k h u n g th iê n nhiên,

143GIÀI PHÁP CO BÀN ĐỂ THIẾT LẬP TRẬT Tự. KỶ CƯƠNG

TRONG QUẢN LÝ NHÀ N ước ỏ ĐÔ TH|

đảm bảo sự p h á t triể n bển vừng và cân bằng sin h thái

đơ thị.Tại các đơ thị trực thuộc tru n g ương và các chùm

đô thị, ph ải quy hoạch xây dựng các vành đai xanh

bảo vệ th à n h phố, hệ thơng cây xanh, cơng viên, vưòn

hoa cơng cộng, cây xanh chun dùng, cây xanh đưòng

phơ”, quan h hồ ao, sơng ngòi... K huyến khích p h á t

triển cây xanh trong các khuôn viên công sở, trưòng

học, bệnh viện.... quy định và q u ản lý m ật độ xây

dựng hỢp lý, phấn đ âu đ ạt tỷ lệ đâ't cây xanh từ 8 - 10

m^^/ngưòi và sẽ tăng tron g tưđng lai.

Quy hoạch giữ gìn và bào vệ các hồ chứa nưỏc,

hồ điểu tiết, sồng ngòi, kênh rạch, làng cổ tru y ền

thốhg, các cơng trìn h di tích, d an h lam th ắ n g cản h...

góp phần cải tạo, n ân g cấp cảnh quan thiên n hiên và

cải th iện môi trường vệ sinh đô thị.

Áp dụng các biện pháp, giải pháp kỹ th u ậ t và

công nghệ khai th ác hỢp lý tà i nguyên th iên nhiên, xử

lý triệ t để và có quy trìn h tá i sử dụng các ch ât thài

khí, lỏng, rắn. Tăng cưòng đ ầu tư cho công tác th u

144Chương HI. Một s ố gíàí pháp cơ bản đ ể thiết lập trậ ỉ tự,

kỷ cư dng trong quản lý nhà nưóic dốl vòi c á c dơ thịgom

viện

kinh

sạchvà xứ lý c h ấ t th ả i sinh hoạt, sả n xuá't và bệnh

với công nghệ p h ù hỢp với tr ìn h độ p h á t triển

tê • xã hội của Việt N am và từ ng đô thị đê làm

mơi trường đơ thị.• Xóa bỏ triệ t để các xí thùng, xí h ai n g ăn trong

đô :hị.

Thường xuyên cải tạo, nạo vét, làm sạch hệ thốhg

kẽrh rạch, sơng ngòi, hồ chứa nưóc, cải tạo hệ thông

kết câu h ạ tần g kỹ th u ậ t n h ấ t là th o á t nưóc, có biện

phap h ạ n ché sự gia tăn g ơ nhiễm đường phơ” (khí

thẩi. rác thải, v ậ t liệu xây dựng...). Kiên quyết đưa

các cơ sở sản xuâ't, dịch vụ gây độc hại lón ra khỏi khu

vực nội th à n h và có khoảng cách ly cây x an h cần th iế t

tới khu dân cư.

• T ăng cường đẩy m ạnh xúc tiến xây dựng các lò

thiéu rác bệnh viện, các n h à hỏa táng.

- Lồng ghép q u ản lý vệ sinh mơi trường trong q

trìrh lập quy hoạch, cấp phép đầu tư và câp phép xây

dựtg. N ghiên cứu xây dựng mơ h ình đơ thị, k h u ở đơ

th ị và làn g sinh thái.

5.Quản lý nhà nước về xây dựng, phát triển đõ thị- ư u tiên đầu tư cho việc lập, th ẩ m định, xét duyệt

145GIẢI PHÁP Cơ BẢN ĐỂ THIẾT LẬP TRẬT Tự, KỶ CƯƠNG

________ TRONG QUẢN LÝ NHÀ Nước ỏ OÔ THỊ_______

quy hoạch xây dựng đô thị. Xây dựng các chương trinh

và dự án đầu tư, đảm bảo cho các đô th ị p h á t triể n bển

vững theo quy hoạch, đẩy m ạnh cơng nghiệp hóa, hiện

đại hóa.Rà sốt, bổ sung và hoàn thiện hệ thống các vản

bản pháp lu ật về quản lý đô thị. Tập tru n g ưu tiên các

nnh vực đổi mói cơ ch ế chính sách quản lý, mơ hình

quản lý, nâng cao năng lực của bộ máy quản lý, cải cách

thủ tục hành chính, chính sách tạo vốn, chính sách

quản lý n h à đâ't, chính sách quản lý quy hoạch ■ kiến

trúc và bảo vệ mơi trường, các chính sách xã hội khác,..

- Xây dựng và tổ chức thực hiện cương q u yết quv

trìn h kiểm sốt sự p h á t triển đô thị, tă n g cường quản

lý đô th ị để th iế t lập t r ậ t tự kỷ cướng, đảm bảo xăy

dựng và p h á t triể n đô th ị theo quy hoạch, k ế hoạch và

pháp luật.

- Thường xuyên đào tạo và đào tạo lại cán bộ công

chức quản lý đô thị vể chuyên mơn, nghiệp vụ, hồn

thiện bộ m áy và đẩy m ạ n h cải cách h àn h chính quán

lý đô thị. Chú trọ n g n án g cao trìn h độ các cơ quan

chun mơn giúp u ỷ b an n h â n dân, Hội đồng n h â n

d án mỗi câ'p trong quản lý và p h á t triển đô thị.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến,

146C hư đ ng lil. Một sô' gỉài phápC0bản đ ể thiét lập trật tự,kỷ cương trong qn iỷ nhà nưòc đơi vởi c á c đô thịgiáo đục pháp lu ậ t cho cộng đồng dân cư, gán liền với

th a n h tra, kiếm tra và xứ lý nghiêm các vi phạm,

Khai thác sự tham gia phôi hỢp q u án lý của các tô

chức quần chúng, xã hội. của cộng đồng d ân cư.Đày m ạn h việc p h â n cơng, p h ân cếp và làm rõ

trá c h nhiệm của các đ ầu rhôi trong quản lý đô thị. Uỷ

ban n h ân dân th à n h phô" nghiên cứu sắ p xếp bộ máy

tổ chức, thực hiện p h â n còng, phân cấp tr ê n cơ sở quy

định rõ nhiệm vụ, quyền h ạn và trách nhiệm của các

Sở: tă n g cưòng vai trò của Uỷ b an n h â n dân các cấp;

hưóng sự h oạt động của chính quyền đơ thị vào việc

thự c hiện nhiệm vụ trọn g tâm là q u ản lý h à n h chính

n h à nưỏc theo lãnh tho, trê n cò sở sử d ụn g có hiệu quả

các cơng cụ chủ yếu là quy hoạch, k ế hoạch và pháp

lu ậ t để đỏ thị được p h á t triển và quản lý có tr ậ t tự kỷ

cưdng, có trọng tâm , trọng điềm theo các chương

trìn h , dự án đúng vói định hướng p h át triể n kinh tế,

xả hội, môi trường và đô thị của N h à nước.

II.MỘT SÔ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU TRONG NHỮNGNĂM TÒI VỀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DựNG VÀ

PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

iX uất p hát từ những tồn tại yếu kém hiện nay, cản

147GIẢI PHÁP Cơ BẢN ĐỂ THIẾT LẬP TRẬT Tự, KỶ CƯƠNG

TRONG QUẢN LÝ NHÀ Nước ở ĐÔ THỊ

cứ định hưóng xây dựng, p h át triể n và q u ản lý đô thị,

nhiệm vụ chủ yếu về qu ản lý quy hoạch xây dựng p h át

triển đô thị của nưdc ta tậ p tru n g vào một số^ nội dung;

1. Đẩy mạnh việc lập, xét duyệt quy hoạch chi tiết

đô thi

éĐến nay, việc lập quy hoạch chung xây dựng cấc

đô thị đă cơ b ả n h o àn thàn h. T uy vậy, quy hoạch chi

tiế t 1:2000 và 1:500 ở các k h u vực đó thị, các k h u dân

cư vẫn còn th iế u trầ m trọng, ơ H à Nội và th à n h phơ'

Hồ Chí M inh, quy hoạch chi tiế t mới p h ủ k ín đưỢc

khoảng 10% và 5% diện tích đâ”t xây dựng đơ thị.

Ngồi quy hoạch chi tiết 1:2000 và 1:500 đã lập cho

các dự án đầu tư xây dựng các k h u vực xây dựng tậ p

trung, u ỷ b a n n h â n dân các th à n h phô' trực thuộc

tru n g ương cần ưu tiên khai thác và dành các nguồn

vôn từ ngân sách và từ các nguồn khác, chỉ đạo Uỷ ban

n h â n dán các thị xã, quận, huyện đẩy m ạn h còng tác

khảo sát, lập quy hoạch chi tiết 1:500 và 1:2000 còn

thiếu cho các khu dân cư để làm cơ sở triển khai các dự

á n đầu tư, th iế t k ế xây dựng, giối thiệu địa điểm, cấp

chỏng chỉ quy hoạch, giao đất, cho th u ê đất, cấp Giây

chứng n h ận quyển sử dụng đ ất và quyển sở hữu nhà ỏ.

148Chương III. Một sô giải pháp cơ bản đ ể thiết lập trật tự,

kỷ cương trong quản lý nhà nơóc đối vói c á c đô thịDo khỏi lượng quy hoạch chi tiế t các khu d â n cư

đô thị r ấ t lân, khơng th ể hồn th à n h cùng lúc trong

một thdi gian ngắn nên các thị xã, quận, huyện cần

lựa chọn các vùng có n h u cầu đầu tư xây dựng và

quán lý p h á t triển trước m ắt để tậ p tru n g vôn ưu tiên

cho công tác khảo sá t lập quy hoạch chi tiết.

Việc lập quy hoạch chi tiết các k h u d â n cư có liên

q uan trực tiếp đến lợi ích của mỗi ngưòi dân cho nên

trong quá trin h lập và xét duyệt, ư ỷ b a n n h â n dân

các th à n h phô’ cần chỉ đạo việc lập, xét d uyệt các quy

hoạch chi tiế t theo nguvên tắc k ế t hỢp hài hòa giữa

lợi ích qc gia, lợi ích cộng đồng và lợi ích cá nhân,

tạo điểu kiện cho d â n biết, th a m gia góp ý và kiếm

tr a trong q tr ìn h thực hiện quy hoạch chi tiế t đà

được duyệt.

2.

Nâng cao chất lượng quy hoạch xây dimg vả thiết

kế kiên trủc

Để nâng cao c h ấ t lượng các đồ á n quy hoạch xây

dựng và th iê t kê kiên trú c đô thị, cần thực h iện các

nhiệm vụ sau:

N áng cao trìn h độ các nhà tư vân, các kiến trúc

sư chủ trì đồ á n thõng qua các ìớp đào tạo chuyên

149GIẢI PHÁP Cơ BẢN ĐỂ THIẾT LẬP TRẬT Tự, KỲ CƯƠNG

TRONG QUẢN LÝ NHÀ N ư ớ c ỏ ĐƠ THỊmơn, hội nghị, hội th ả o khoa học;

• Quy định n ă n g lực và quy chê h à n h n g h ề cho

các tổ chức và các cá n h â n h à n h nghề tư vấn, th iế t k ế

xây dựng;

■Sửa đổi quy trình, phương pháp và đơn giá thiết kế;

• Mỏ rộng h ình thức đ â u th ầ u tư v ấn và th i tu y ể n

xét chọn các phương á n th iế t kê trong và ngồi nưỏc:

■ Kiểm sốt c h ặ t chẽ việc triển k h ai xây dựng đê’

p h á t triển kiến trúc đô th ị theo cấp phép xây dựng;

- Đẩy m ạnh bảo tồn và p h á t huy giá trị các di sản

kiến trúc;

- H oàn thiện quy hoạch tổng thể kiến trúc đô thị.

xác định kiến trú c củ a từ n g đưòng phơ', ơ phơ"..., lồng

ghép cấp phép kiến trú c vói cấp phép xây dựng.

3.

Tập trung chỉ đạo huy động các nguổn vốn xây

dựng, phát triển đô thị theo các dự án tập trung

Để đảm bảo t r ậ t tự kỷ cương xây dựng, hiệu quà

kinh tê ■xã hội, c h â t lưỢng kiến trúc, mỹ qu an và môi

trường đô thị, u ỷ b a n n h â n d â n ở các đơ thị cần chì

đ ạ o cá c n g à n h , c á c c ấ p c h ín h q u y ề n , c ă n c ứ v à o q u y150Chương III. Một s ố giải pháp cơ bản đ ể thlểt lập trật tự,

kỳ cương trong quản lý nhả nưdc đối với c á c dô thịhoạch đã được phê duyệt để lập các đề á n đ ầu tư và

nâng câ'p đô thị, ỉàm cơ sở để triển khai các dự án đầu

tư p h á t triển kết cấu h ạ tầ n g sả n x uất, hạ tần g kỷ

th u ậ t và xã hội, các dự án bảo vệ mơi trưòng và vệ

sinh đỏ thị, đặc biệt là các dự á n xáy dựng các khu

công nghiệp, khu đô th ị mới, các dự á n cải tạo tuyến

p hố gắn vối mỏ đưòng v à n ăng cấp h ạ tầ n g kỹ th u ậ t...

4.

Hoàn chỉnh hệ thống vắn bàn pháp luật, pháp quy

vể xây dựng, pháỉ triển và quàn lỷ đô thị

T rên cơ sỏ hệ thông các vản b ản p h áp luật, pháp

quy của n h à nưôc, Hội đồng n h ân d â n và ư ỷ ban

n h â n dân các th à n h phô" trực thuộc tr u n g ương ban

h àn h các nghị quyết, quy định, quyết định... thực

hiện các quy dịnh p h áp lu ậ t do các cơ q u an ở tru n g

ưdng ban hành, đồng thòi chỉ đạo các ngành, các câp

chính quyền địa phương đổi mói và h o àn thiện các

quv định, quy chê về th ủ tục h àn h chính, tạo mỏi

trưòng pháp lý đồng bộ. cụ thể. đầy đủ và thôVig nhâ't,

n hằm khai thác các nguồn lực. nguồn vôn, các th à n h

p h ần kinh tê tham gia vào quá trìn h xây dựng và

p h á t triến đơ thị, đồng thòi có cơ sỏ p h á p lý để tiến

h à n h công tác quản lý dô thị, th a n h tra, kiểm tr a và

151GIẢI PHÁP Cơ BẢN DỂ THIấT LẬP TRẬT Tự. KỶ CƯƠNG

________ TRONG QUẢN LÝ NHÁ Nước ỏ ĐÔ THỊ

xử p h ạ t các vi p h ạ m trá i với quy hoạch, kê hoạch và

pháp luật.

Đặc biệt, các v ăn b àn p h áp quy về giao đâ't, cho

thuê đất, đ âu th ầ u quyền sử dụng đất, cấp Giây chứng

n h ận quyền sử d ụ n g đ ấ t và quyền sỏ h ữ u n h à , cấp

phép xây dựng; q u ả n lý t r ậ t tự xây dựng, giao thông

và khai th á c sử d ụ n g k ế t câu h ạ tần g kỷ th u ậ t: vệ

sính mơi trường, t r ậ t tự an ninh a n to àn đô thị; p hí và

lệ phí; các c h ế tà i xủ p h ạ t vi phạm h à n h chính; sự

p h ố i k ế t hỢp tr o n g q u ả n lý g iú a c á c b a n n g à n h , g iữ acác câ’p ch ín h quyển.

5.

Đây mạnh phân cống, phản cấp trong quàn lý xây

dựng, phát triến dơ thị

C ăn cứ vào đưòng lốỉ chủ trướng của Đ ảng và

N hà nưốc, sự chỉ đạo của C hính phủ, tro ng q u á trìn h

tả n g cưòng q u ả n lý xảy dựng p h á t triể n đô th ị. thiết

lập t r ậ t tự kỷ cướng đô thị, ư ỷ b a n n h â n d â n ở các đô

thị cần n g h iên cứu sắ p xếp bộ m áy tổ chức, thực hiện

p h ân công, p h á n cấp tr ê n cơ sở quy định rõ nhiệm vụ,

quyển h ạ n và trá c h nhiệm cho các sỏ, ban, n g à n h và

tả n g cưòng vai trò của ư ỷ ban n h â n d ân cấp dưới,

đồng thòi, có kê hoạch đảo tạo, bổi dưỡng n â n g cao

152Chương lli. Một sơ' giàí pháp cơ bàn đé thiết lặp trật tự,

kỷ cương trong quàn lý nhả nước dối với c á c đơ thịtrìn h độ nghiệp vụ chuvên mơn cho các cán bộ, công

chức trực tiếp làm các th ủ tục h à n h chín h tro n g lĩnh

vực quán lý đô thị.

III.

MỘT SỔ GIẢI PHÁP C ơ BẢN ĐỂ t h iế t l ậ p

TRẬT Tự, KỶ CƯƠNG TRONG QUẢN LÝ NHÀ Nước

ĐỐI VỚI CÁC ĐƠ THỊ

Q u àn lý là sự tác động có tổ chức, có hưóng đích

cùa chủ th ể quản lý tới đỏi tượng q u ả n lý n h à m đ ạt

mục tiêu đã đề ra. N hư v ậ v . q u ản lý là m ột q u á trình,

là một hệ thơng gồm có mục tiêu q u ản lý, chủ th ể

quán lý, đơì tượng quản lý, các cơ sở v à cơng cụ quản

lý để chủ th ể quàn lý tác động vào đốì tượng qn lý

{tác động quản lý).

Hệ thơng qn lý chung được th ể hiện n h ư sau;M ạt khác, chủ th ể quản lý, cơ sỏ v à công cụ quản

153Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Òíp điện fĨ chiếũ sảng đô ứíỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×