Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Quàn lý đất đai đô thị

Quàn lý đất đai đô thị

Tải bản đầy đủ - 0trang

C hương II. Thực trạ n g trậ t tự , k ỷ cư ơ n g

tro n g quản lý nhà nước vể đ ô th ịđai các cấp, đặc biệt ỏ câ'p cơ sỏ còn yếu kém , v ậ n dụng

đưòng lơl, chính sách, pháp lu ậ t vào thự c t ế còn máy

móc. Cơng tác đo đạc, lập bản đồ đ ịa c h ín h còn thiếu,

còn yếu. Hồ sơ địa chính khơng đầy đủ, kịp thòi. Xử lý

VI phạm chưa nghiêm. Chính sách xử lý các vi phạm

còn nhiều b ấ t cập, chưa có chê tà i xử lý m ột sơ' trường

hợp vi phạm . Cõng tác kiểm tra sử d ụ n g đ ấ t đai ở các

quận, huyện, phưòng, xă. thị trấ n ch ư a th ư ò n g xuyên,

chưa kiên quyết xử lý d ứ t điểm các vi p hạm , d ẫ n đến

tình trạ n g tá i diễn hoặc leo thang.C hính sách đền bù giải phóng m ặ t b ằ n g chưa

hồn chỉnh, khơng ổn định, còn có n h iề u bâ’t cập n h ấ t

là giá cả đ ền bù và các ch ín h sá ch , b iệ n p h á p h ỗ trỢ dichuvên, tái định cư và ổn định đòi sơng (chuyển đơi

nghể nghiệp). P h ầ n lớn các khiếu n ạ i về giải phóng

m ặt bằng liên qu an đến giá đâ't, n g uồ n gốc đâ't, kiểm

đếm tài sản, giao đâ't. quỹ n h à tá i định cư. N guyên

nhân là do giá đâ't đền bù quá th ấ p so với giá thực tế,

thiếu kiểm tr a chặt chẽ, kh âu kiểm đếm tà i sản , áp

giá còn lỏng lẻo. T hiếu m inh bạch tro n g việc công khai

các chủ trương chính sách và quy đ ịn h củ a N h à nưóc

và dịa phương. T hiếu kinh phí chống lấn chiếm , xử lý

tài sán và giải quyết đòi sơVig n h â n d â n có đ â t bị th u

hồi. Sự phơi hỢp, k ết hỢp giữ a cá c cđ q u a n ch ứ c n ăn g

89GIẢI PHÁP C ơ BÀN ĐỂ THIẾT LẬP TRẬT Tự, KỲ CƯƠNG

TRONG QUẢN LÝ NHÀNước ỏĐỊ THỊv à ch ín h q u y ển cơ sỏ v à các chủ dự án đ ầu tư chưađồng bộ, thôhg n h ấ t, chưa khai thác đưỢc sức m ạnh

của các tổ chức đoàn th ể xã hội. Ý th ứ c chấp hành

pháp lu ậ t c ủ a m ột sô’ người dân còn th ấ p ... N h iều nơi,

ch ín h q u y ển đ ịa p h ư đ n g cd sở còn n ể n a n g , th iếu kiên

q u yết, n é tr á n h tr o n g xử lý v i phạm .

Việc đ ăn g ký đ ấ t đai, n h ấ t là đ ả n g k ý biến độngsử d ụ n g đ ấ t s a u k h i c ó s ổ đỏ tiế n h à n h r ấ t chậm . Tỷ

lệ còn th á p (H à N ộ i m ới ch ỉ cấp được tr ê n 40% G iấy

ch ứ n g n h ậ n q u y ền sử d ụ n g đ ất và sở h ữ u nhà). Đ iểuđó gảy khó k h ả n cho cơng tác hồn th iệ n hồ sơ địa

ch ín h , q u ản lý m u a bán, ch u y ển nhượng, th a y đổi mục

đích sử d ụ n g đ ấ t, thâ't th u ngân sách. T rậ t tự kỷ cưdng

tron g q u ản lý đ ấ t, n h à ch ỉ được th iế t lập ỏ các khu đơ

th ị m ói (cáp đ ồ n g lo ạ t) gáy n h ũ n g cdn số t đả't giả tạo,gian lận tro n g t h ế c h ấ p n h à đ ất... N guyén n h ân của

tìn h tr ạ n g n à y có từ r ấ t n h iều p h ía n h ư n g ch ủ yếu làdo nguồn gốc về đ ấ t đ a i khòng rõ ràng, giây tò hỢp lệ

khơng đầy đủ, th ủ tụ c đãng ký còn khó k h ă n phiền

hà, ý thức ch âp h à n h pháp lu ậ t của ngưòi dân còn

thấp , th iế u chê tà i xử lý dơi vói n h ù n g người khơng

chịu đảng ký đâ't đ ai...

- V iệc c h u y ể n n h ư ợ n g q u y ền sử d ụ n g đất, mục90C hương II. Thự c trạ n g trậ t tự, k ỷ cư ơ n g

tro n g quản lý nhà nư dc về d ò th ị____________đích sử d ụ n g đ ấ t cũ n g chưa th ự c sự có tr ậ t tự , kỷ

cưđng. C h ín h quyền và các cơ q u a n q u á n lý v ẫ n chưa

kiểm so á t tr iệ t để. H o ạ t động m u a b á n đ ấ t h o ạ t động

theo các k ên h ngầm , ngoài tầ m k iể m s o á t c ủ a N h à

nước, c h u y ế n m ục đích sử d ụ n g đà't từ đá't nông

nghiệp s a n g đâ”t ỏ còn k h á phổ b iế n , th ậ m chí ỏ quy

m ơ lớn, do ch ín h quyền và cơ q u a n ch ứ c n ă n g là m ngơ

hoặc b u ông lỏn g quản lý.

N h ữ n g v êu kém trên đã ả n h h ư ở n g đ ến quy

hoạch x â y dự n g đô th ị, phá võ q u y h o ạ ch sử d ụ n g đất,

giám quỹ đ ấ t n ôn g n g h iệp , g â y n g u y cơ đ ến a n n inh

lương thực, rỏ’i loạn th ị trường đ á t đ ai, th ố t th u ngân

sá ch ... N g u y ê n n h â n chủ yếu là q u ả n lý lỏ n g léo, xử

lý chưa n g h iêm các vi phạm ; sự p h ô i k ế t hợp g iữ a các

câp ch ín h q u yển , cốc n g à n h , các đ ầ u m ốì ch ư a th ơ n g

nhất, đồng bộ và c h ặ t chẽ: ch ư a th iế t lậ p được thị

trường đất đai và b á t động sả n c h ín h th ứ c, xử lý vi

phạm chưa n gh iêm .

2. Quản lý nhà nước về nhà 0N h à ở đơ thị nói ch u n g và n h à ở tạ i cá c th à n h phố

trực th u ộc tru n g ương nói riên g có bước p h á t triển

khá ión vói tơc độ n h a n h từ khi c h u y ể n từ n ề n k in h tế91GIẢI PHÁP C ơ BẢN ĐỂ THIẾT LẬP TRẬT Tự, KỶ CƯƠNG

TRONG QUẢN LÝ NHÀNước ỏ Đ ổTHỊ_tậ p tru n g bao câ'p sang nền k in h t ế th ị trưòng, từ

chính sách bao câ'p vể n h à ô sang c h ính sách tạo điều

kiện hổ trợ n h à d, xă hội hóa n h à ỏ. Song bên cạnh

những th à n h tự u đó cũng còn n hiều v â n đề tồn tại,

b ấ t cập trong xây dựng p h á t triể n và q u ản ỉý nhà

nưốc về n h à ở.Các th à n h phố trực thuộc tru n g ương đ ã xây dựng

được các định hưống chiến lược, quy hoạch p h á t triển

n h à ỏ dài hạn, ngắn h ạ n và h àn g năm . T rê n cơ sở đó

xác lập k ế hoạch, chương trìn h p h á t triể n n h à ỏ của

địa phương mình. Đồng thòi vổi n hiều cơ c h ế chính

sách th u h ú t đầu tư, hỗ trợ các th à n h p h ầ n kinh té

kinh doanh p h á t triển nhà, hổ trd ngưòi d ân tự chăm

lo xây dựng n h à ở theo các dự án tậ p tru n g ... quỹ nhà

đô thị nói chung và của các th à n h phô" trực thuộc

tru n g ương đ ã tả n g lên n h a n h chóng. K ết q thê

hiện trê n các m ật ỉà:Hồn th iệ n và đổi mới các vản b ản p h á p quy, các

quy định, quy chế, các chính sách xây dựng p h á t triển

và quản lý n h à ỏ để khai thác các tiềm n ăn g của mọi

92Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quàn lý đất đai đô thị

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×