Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Quản lý nhà nước về nhà 0

Quản lý nhà nước về nhà 0

Tải bản đầy đủ - 0trang

GIẢI PHÁP C ơ BẢN ĐỂ THIẾT LẬP TRẬT Tự, KỶ CƯƠNG

TRONG QUẢN LÝ NHÀNước ỏ Đ ổTHỊ_tậ p tru n g bao câ'p sang nền k in h t ế th ị trưòng, từ

chính sách bao câ'p vể n h à ơ sang c h ính sách tạo điều

kiện hổ trợ n h à d, xă hội hóa n h à ỏ. Song bên cạnh

những th à n h tự u đó cũng còn n hiều v â n đề tồn tại,

b ấ t cập trong xây dựng p h á t triể n và q u ản ỉý nhà

nưốc về n h à ở.Các th à n h phố trực thuộc tru n g ương đ ã xây dựng

được các định hưống chiến lược, quy hoạch p h á t triển

n h à ỏ dài hạn, ngắn h ạ n và h àn g năm . T rê n cơ sở đó

xác lập k ế hoạch, chương trìn h p h á t triể n n h à ỏ của

địa phương mình. Đồng thòi vổi n hiều cơ c h ế chính

sách th u h ú t đầu tư, hỗ trợ các th à n h p h ầ n kinh té

kinh doanh p h á t triển nhà, hổ trd ngưòi d ân tự chăm

lo xây dựng n h à ở theo các dự án tậ p tru n g ... quỹ nhà

đơ thị nói chung và của các th à n h phô" trực thuộc

tru n g ương đ ã tả n g lên n h a n h chóng. K ết quà thê

hiện trê n các m ật ỉà:Hồn th iệ n và đổi mới các vản b ản p h á p quy, các

quy định, quy chế, các chính sách xây dựng p h á t triển

và quản lý n h à ỏ để khai thác các tiềm n ăn g của mọi

92C h u o n g II. Thực trạ n g trậ t tự, kỳ cư ơng

tro n g quản lý nhà nưâc vể đ ô th ịth à n h p h ầ n k in h t ế đầu tư x â y dựng p h á t triển n h à ở,quản lý việc xây dựng n h à ở theo quy hoạch, k ếh o ạch

và p h áp lu ật. Tăng cưòng hỗ trợ cho n h ữ n g người có

th u n h ập th â p , những người thuộc điện ch ín h sách có

điều kiện n â n g cấp n h à ở, bằng biện p h áp th à n h lập

N gân h àn g n h à ở cho vay vón đê cải tạo xây dựng n h à

ở của dân; b a n h àn h cơ chê phân phối quỷ đ ất, quỷ

n h à trong các dự án n h à ỏ cho tái định cư, cho người

có th u n h ậ p th ấp.• Đẩy m ạ n h việc bán n h à thuộc sỏ h ữ u n h à nưỏc

cho n h ữ n g người đang th u ê đé có điểu k iện th u ậ n lợi

cả i tạ o n â n g cấp n h à ở, th ôn g th o á n g h ó a m ơi trườngp h áp lý m u a bán, chuyển nhượng n h à th u ê của N hà

nước. Đồng thòi, chính quyển và các cơ q u a n chức

n àn g tả n g cường kinh phí. cái tạo n ân g cấp các khu

chung cư đ ả xVig cấp, cải thiện mơi trư ò n g ỏ, tă n g

cường cơng tác quản lý đê h ạn chê coi nối trá i phép,

th u tiền n h à , phí và các lệ phi, thuê chuyển nhựợng...

• T ổ chức và đẩy m ạnh đăn g ký n h à ỏ v à cấp G iấychứng n h ậ n quyển sở hữu nhà ớ và quyển sử d ụ ng đất

ch o dân cư nội th à n h , nội thị. Tạo đ iều k iện đ ể người

d ân x in p h ép cải tạo xây dựng n h à ở. Q u ản lý việc

m u a bán, c h u y ể n nhượng nhà ó tư n h â n . O n đ ịn h th ị

93GIÀI PHÁP C ơ BÀN ĐỂ THIẾT LẬP TRẬT Tự. KỲ CƯƠNG

TRONG QUẢN LÝ NHÀ N ư ớ c ỏ ĐÔ THỊtrường n h à ỏ, tă n g th u ngân s á c h ... T ín h đ ến cuõi

năm 2 0 0 1 , đã có 1 .0 8 0 phường, th ị trấ n (ch iếm 68,8%

tổn g sơ"phưòng, th ị trấ n cả nưốc) tổ chứ c kê k h a i đ ãn g

k ý quyển sử d ụ n g đ ấ t ở, trong đó có 5 7 9 phường, thị

trấn (36,8%) tổ chức câ”p G iấy chứng n h ậ n quyền sở hữu

n h à ở kèm th e o q u y ền sử d ụ n g đ ấ t ỏ. 0 H à N ội, đến

th á n g 3 /2 0 0 3 , cấp G iấ y ch ứ n g n h ậ n q u yên sử dụ n g

đ ất và q u yển sở h ữ u n h à ở mới đ ạ t trên 40%. U ỷ ban

n h â n dân th à n h phô" H à Nội p h â n cấp cho ư ỷ ban

n h â n dân các h u y ện , q u ậ n x é t d u y ệt câ”p giây ch ứ n g

n h ậ n cho các h ộ g ia đ ìn h nội th à n h , nội thị.

Đ ồng thời, các th à n h phô” trực th u ộc tr u n g ương

đểu đ ẩ y m ạn h côn g tá c gắn biển sô" n h à , n h ấ t là đơl

vói các k h u đơ th ị m ói, các đư òng phơ m ỏ rộng, tạo

điều k iện th u ậ n lợi t h ế chấ^p vay vô”n n g â n h àn g.

-X ây dựng các dự á n đầu tư p h á t triển n h à ở,kiểm tra h o ạ t đ ộn g c ủ a các dự á n p h á t triển n h à ỏ

th eo quy h oạch , k ế h o ạ ch và p h áp lu ậ t, x â y đự n g các

dự án n h à ỏ cho người n g h èo th eo p h ư ơn g thứ c trả góp

d à i h ạn . T h à n h lập các côn g ty, tổ n g côn g ty đ ầ u tư

p h á t tr iể n n h à và đô th ị, đầu tư vào các dự án k h u đô

th ị mới, x â y dự n g tậ p tr u n g th eo th òi g ia n n g ắ n đê

tă n g n h a n h quỹ n h à , th u h ú t các n g u ồ n lực x ã hội94C hương II. Thực trạ n g trật tự, kỷ cương

tro n g quản lý nhà nước vế đ ô th ịtron g nước v à ngoài nước, phục vụ tá i định cư v à cải

th iệ n n h à ở g iã n dán, n á n g cao ch ấ t lượng k iến trúc

và m ỹ quan đô thị.T uy đã đ ạ t được bưóc tiến lớn. có n h iêu th à n h tựu

đ á n g k ể n h ư n g việc p h át triển và quản lý n h à nưóc về

n h à ở tạ i các th à n h phô’ trực thuộc tru n g ường cũ n g

như các đơ th ị khác nói ch u n g còn có n h iều tồn tại,

u kém , cụ thể:

-K hoảng cách cung - cầu về nhà ở tại các th ànhphô”trực thuộc trung ương, nhất là tạ i H à N ội và th ành

phơ Hồ Chí M inh còn lớn. Tuy chúng ta đà có n h iêu cô

g ắ n g đầu tư phát triển quỷ nhà, diện tích sà n nhà ởtính theo đầu n ^ ò i có tăng lên, chất lượng và tiện nghi

n h à ở củ a m ột bộ phận dán cư dược n â n g cao son g chỉ

tập trung ỏ m ột bộ phận nhỏ những ngưòi có tiền. Đa

s ố cán bộ, v iên chức nhà nưóc. nh ữ ng người có thu

h h ậ p th âp vẫn đang gặp rất nhiếu khó khăn v ề nhà ở,

k ể cả công n h ân các khu cơng nghiệp, sinh viên, lao

đ ộn g tỉnh ngồi du nhập vào kiếm rơ m ay làm ản tả n g

th êm thu nhập. H iện nay, ở Hà Nội v à th à n h phô' Hồ95GIẢI PHÁP C ơ BẢN ĐỂ THIẾT LẬP TRẬT Tự, KỶ CƯƠNGTRONG QUẢN LÝ NHÀ N ư ớ c ỏ Đ ổ TH|Chí Minh có khoảng 30% dân có diện tích d dưới 3 - 4

mVngưòi, đổng thời, tiện nghi và ch át lượng n h à ỏ cùa

họ râ t thấp. N hững người thuộc diện tái định cư, giãn

dân, thuyên chuyển cơng tác về hoặc tách hộ... có nhu

cầu về n h à ỏ, song khả năng cung câ'p h ạ n hẹp, thiếu

trầm trọng.

■ N hà ở x â y dự ng tự p h á t còn ch iếm tỷ lệ r ấ t lớn.n h à ở được xây dựng theo dự án râ^t thấp. Đồng thời,

việc xây dựng n h à ở tư n h â n diễn ra râ't phức tạp,

thiếu t r ậ t tự kỷ cương, chính quyền các đơ th ị chưa

kiểm so á t c h ậ t ch ẻ (70% ■ 80% xây dựng k h ôn g phép,trái phép). Điêu đó d ẫn đến tìn h trạ n g lấ n chiêm đ ất

công, biến đ ấ t nông nghiệp th à n h đ ấ t ở, sử dụng đ ấ t

sai mục đích... p h á võ quy hoạch, lộn xộn, chắp vá

trong kiến trúc, cảnh quan, ản h hường nghiêm trọng

đến bào vệ môi trường, làm cho h ạ tầ n g kỳ th u ậ t đã

cũ nát, yếu kém lại th êm quá tả i trầ m trọng.

■ N hà ở ch u n g cư th u ộc sỏ hữu n h à nước, các hộthuê n h à tự chuyển đổi, chuyển nhượng diện tích ỏ

th, diện tích cơng trìn h phụ, diện tích đ ấ t lưu

khơng, tự cải tạo cđi nới mà không được phép cùa cơ

quan quản lý n h à , k h ô n g trả tiền nhà. Đ ồ n g th òi, do

giá th u ê n h à quá th ấ p , k h ôn g đủ đ ể cải tạ o d u y trì,

96C hư ơng II. Thực trạng trậ t tự, kỷ cư dng

tro n g quản lý nhà nưdc về đ ô th ịbảo dưỡng n ê n xuốn g cấp rất n h a n h , không đảm bảo

tiện n g h i s ử d ụ n g và độ an toàn cư trú. K hả n ả n g

ngân sách v à h u y động vốn đầu tư cải tạ o còn n h iều

khó k h ă n n ê n tỷ lệ n h à ch u n g cư quá n iên h ạ n sử

d ụ n g là tư ơ ng đôl lớn. T iên độ bán n h à rả"t ch ậm do cơ

chế. ch ín h sá ch còn n h iều b ấ t cập, đặc b iệt là giá th u ê

nhà c ủ a N h à nưdc h iện nay ch i m an g tín h h ìn h thức,

nèn người th u ê khơng tích cực m ua do tín h to á n th iệ t

hơn, do ỷ lạ i n h à ch ấ t lượng th ấp n ên ch â y ỳ, trốh

trán h n g h ĩa vụ tà i ch ín h đỏi với N hà nưóc.

-Q uản lý n h à nưóc về nhà ở còn lỏng lẻo, có nơi cólúc còn bng xi, th iếu sự kiểm so á t thư ờng xuyên

cho n ê n tìn h trạn g n h à ỏ tư nhân x â y dự ng không

phép, trái phép, cởi nối n h à ỏ ch u n g cư thuộc sở hữu

nhà nưốc còn phổ biến làm cho ch ất lượng n h à chun g

cư xuôn g cấp ngh iêm trọng, bộ m ặt nhà ở n h ếch nhác.

E)Ô1 với việc m ua bán chuyen nhượng nhà ỏ, chín h

qu yền đơ th ị chư a kiểm soát được, h oạt động ch ủ yếu

theo các kên h ngắm ngoài tầm kiểm so á t của các cđ

quan n h à nưóc. Sụ th iếu trật tự ký cương n à y đã gảyth ấ t th u cho ngán sách n h à nước, tạo lên những cơn sốt

nhà ở. b ấ t động sản, đẩy giá nhà lén cao. Hiện tượng

đầu cơ n h à ở đã đẩy nh ữ ng ngưòi nghèo, ngưòi có thu

nhập thấp lâm vào tìn h trạn g bê tác n h à ở trầm trọng.

97GIẢI PHÁP Cơ BÀN ĐỂ THIẾT LẬP TRẬT Tự. KỶ CƯƠNG

TRONG QUẢN LÝ NHÀ-Nước ỏ ĐÔ THỊV iệc đăng ký n h à ỏ, cấp G iấy ch ứ n g n h ặ n quyểnsỏ h ữ u n h à ở và q u yền sử d ụ n g đất tiế n h à n h chậm .

V iệc đ ăn g ký, ch u y ển nhượng, m ua b á n n h à ở k h ôn g

được người dân tự giác ch ấp h àn h . C hưa có h ệ th ố n g

đăng ký th ống nhâ't, q u ản lý c h ặ t chẽ t h ế ch âp n h à ỏ,

V iệc trôn tránh nộp th u ê và lệ p h í trỏ th à n h th ói quen,

k h ông được xử lý n g h iêm khắc trong quá trìn h thực

h iện m u a bán, ch u y ển như ợng nhà ở. V a i trò điều tiế tcủa N hà nước trong th ị trường n h à ở chưa được xác

định, n h ấ t là trong việc q u ản lý g iá m ua, giá bán.

C hưa tạo điểu k iện th u ậ n lợi cho ngư òi m u a, người

b á n gặp nhau, chưa c u n g cấp tô"t các th ô n g tin n h à đât,

v ề trìn h tự th ủ tụ c ch ín h thứ c giao dịch dân sự về nhà

đất. K h u n g p h áp lý cho việc v ậ n h àn h th ị trường nhà

đ ất k h ông chính thức, còn r ấ t sơ sà i và n h iều kẽ hở.

N g u y ê n n h á n củ a các tồ n tạ i trên là do h ệ th ô n g

ph áp lu ậ t chưa đ ầy đủ, đồng bộ, ch ậ m đổi mới. Cò chế,

ch ín h sá ch giá cả, c u n g cầ u ,cạ n h tra n h đ a n g bị biến

d ạn g m éo mó, c h ế tà i xử p h ạ t chưa n g h iêm m inh,

cơng tá c quốn lý còn lỏ n g lẻo, th iế u sự p h ối k ế t hợp với

các cấp ch ín h q u y ền cơ sở. Đ ội n g ũ cá n bộ côn g chức

yếu k ém v ề ch u y ên m ôn n g h iệp vại. M ơ h ìn h q u ản lý

chư a Ổn định. Ý th ứ c ch ấp h à n h p h áp lu ậ t của người98C hương li. Thực trạ n g trậ t tự, kỷ cương

tro n g quàn lý nhả nưdc vế đò th ị____________d â n chư a tự giác, n gh iêm túc. T ài ch ín h n h à ở đangrất chắp vá, lộn xộn. Đ ầu tư từ n g â n sá ch còn thấp,

chưa k h u yến khích được các n gu ồn vơ’n khác. Thị

trường bất động sả n ch ín h thức ch ậ m ra đời. T iền

th u ê n h à sở hữu n h à nước quá th â p k h ơng đủ duy trì

b ảo dưỡng. Hệ th ô n g đồ án quy hoạch, n h ấ t là quy

hoạch chi tiế t và quy hoạch ch u yên n g à n h còn th iếu

và không ổn định, k h ông tạ o cơ sỏ th u ậ n lợi cho việclập các dự án p h á t triển các khu đô th ị m ối là n g u y ên

n h â n p h á t sin h x â y dự n g nhà ở tự p h á t trà n lan.III. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỂ HẠ TẨNG KỶ THUẬT

Hạ tầ n g cơ sỏ kỷ th u ậ t có v a i trò rất lớn đơi vối sự

p h á t triển kinh tê - xã hội, an n in h qc p h òng và đời

sô n g sin h h oạt củ a n h â n dân. Đ ốì vối các th à n h phô”

trực thuộc tru n g ưdng vấn đẻ' n à y cà n g trỏ n ê n quan

trọng vi các th à n h phô' thuộc tr u n g ư ơng là n h ữ n g

tru n g tám quốc gia, h ạ t n h â n tă n g trưởng k in h t ế của

c ả nước, là nđi tậ p tru n g rấ t đông d â n cư. C h ín h vì

th ế. đầu tư ph át tr iể n h ạ tần p cơ sỏ kỹ th u ậ t p h ải đi

trước m ột bước, p h ả i được các câp ch ín h q u yền quan

tâ m đ ú n g mức và h u y động các n g u ồ n vốn đ ể đầu tư

p h á t triến , tạo cơ sỏ th u ậ n lợi th u h ú t đầu tư trong và99GIÀI PHÁP CO BÀN ĐỂ THIẾT LẬP TRẬT Tự. KỶ CƯONG

_________ TRONG QUẦN LÝ NHÀ NƯỊC ỏ ĐỊ THỊ_________ngồi nưóc vào p h á t triể n k in h tê - xã hội đô thị, cải

th iện điều kiện đi lại, sinh h oạt của n h à n dân, tạo

cảnh q u an văn m inh, hiện đại.

H ạ tầ n g cơ sở kỹ th u ậ t bao gồm nhiều lĩnh vực.

trong đó chủ yếu là giao thơng vận tải, cấp nưổc, th o át

nước, chiếu sáng công cộng, vệ sinh môi trường... Trong

những nảm qua, Đảng, N hà nước và chính quyền các

đơ th ị trực thuộc tru n g ương đ ã r ấ t q u an tâ m và có

nhiều cố găng đ ầ u tư, tổ chức chỉ đạo hoạt động trên

các lĩnh vực này, n ê n đ ã tạo ra n h ữ n g chuyển biến và

th u được nhiều k ết quả đáng kể, song bên cạnh đỏ,

cũng còn n h ữ n g tồn tại yếu kém về t r ậ t tự kỷ cương

trong q u ản lý n h à nước.

1. Q u ả n lý n h à n ư d c v ế g ia o th ô n g đô thịTrong lĩnh vực q u ản lý n h à nưốc về giao thông

đô thị, tại các th à n h phô* trực thuộc tr u n g ương đã có

những kết q u ả s a u đây:Lồng ghép vóì quy hoạch định hướng p h á t triển

không gian đến n ă m 2010 và 2020, các th à n h p hố trực

100Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quản lý nhà nước về nhà 0

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×