Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III.QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỂ HẠ TẨNG KỶ THUẬT

III.QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỂ HẠ TẨNG KỶ THUẬT

Tải bản đầy đủ - 0trang

GIÀI PHÁP CO BÀN ĐỂ THIẾT LẬP TRẬT Tự. KỶ CƯONG

_________ TRONG QUẦN LÝ NHÀ NƯỊC ỏ ĐỊ THỊ_________ngồi nưóc vào p h á t triể n k in h tê - xã hội đô thị, cải

th iện điều kiện đi lại, sinh h oạt của n h à n dân, tạo

cảnh q u an văn m inh, hiện đại.

H ạ tầ n g cơ sở kỹ th u ậ t bao gồm nhiều lĩnh vực.

trong đó chủ yếu là giao thông vận tải, cấp nưổc, th o át

nước, chiếu sáng công cộng, vệ sinh môi trường... Trong

những nảm qua, Đảng, N hà nước và chính quyền các

đơ th ị trực thuộc tru n g ương đ ã r ấ t q u an tâ m và có

nhiều cố găng đ ầ u tư, tổ chức chỉ đạo hoạt động trên

các lĩnh vực này, n ê n đ ã tạo ra n h ữ n g chuyển biến và

th u được nhiều k ết quả đáng kể, song bên cạnh đỏ,

cũng còn n h ữ n g tồn tại yếu kém về t r ậ t tự kỷ cương

trong q u ản lý n h à nước.

1. Q u ả n lý n h à n ư d c v ế g ia o th ô n g đô thịTrong lĩnh vực q u ản lý n h à nưốc về giao thông

đô thị, tại các th à n h phơ* trực thuộc tr u n g ương đã có

những kết q u ả s a u đây:Lồng ghép vóì quy hoạch định hướng p h á t triển

không gian đến n ă m 2010 và 2020, các th à n h p hố trực

100Chương II. Thực trạ n g trậ t tự, kỷ cương

tro n g quàn lý nhà nư dc vể đò th ịthuộc tru n g ương đă lập quy hoạch hệ thông giao

thông đô thị và đã được phê duyệt. T rên cơ sỏ định

hướng p h á t triển, chính quyển đ ã huy động các nguồn

vốn đế đầu tư nâng cấp và hiện đại hóa kết câ”u hạ

tầ n g giao thơng như xảy dựng các luyến đường mới,

đường vành đai, mở rộng lòng đưòng và náng cấp

đường cù, hiện đại hóa hệ thơng kỹ th u ậ t tín hiệu giao

thơng, xúc tiến dự á n xâv dựng tà u điện ngầm {Hà

Nội và th à n h p hố Hồ Chí Minh), mở rộng các n ú t giao

thông... không những th u ậ n lợi cho phương tiện đi lại

mà còn góp p h ần kiểm chê sự gia tăng, tiến tói giảm

dần tai nạn và ùn tắc giao thơng.

T rên cơ sở hệ thông lu ậ t p h áp về ẾÌao thơng, Chỉ

thị sơ' 22-CT/TW ngày 24/02/2003 của B an Bí th ư về

tỏng cưòng sự lãnh đạo của Đ ảng đơì với cơng tác bảo

đám tr ậ t tự an tồn giao thơng, Nghị quyết sơ'

13/2002/NQ-CP ngày 19/11/2002 của C hính phủ về

các giải pháp kiềm chê gia tă n g và tiến tới giảm dần

tai n ạ n giao thông và ùn tắc giao thông và các vãn

bán khác, chính quyền các th à n h phố trực thuộc

tru n g ương đ ã ban h àn h nhiểu quy định tả n g cường

công tác quản lý giao thòng đó thị, áp dụng các giải

pháp m ạnh trong xử lý vi phạm đ ể th iết lập t r ậ t tự kỷ

101GIẢI PHÁP C ơ BẢN ĐỂ THIẾT LẬP TRẬT Tự, KỶ CƯƠNG

TRONG QUÀN LÝ NHÀ N ư ớ c ở ĐÔ THỊcương trong th a m gia giao thông đường phô’, xăy dựnp

các tuyến phố vản minh thương mại.

Q uy hoạch, tổ chức lạ i h o ạ t đ ộn g của các tu v ế nđường (đưòng m ột ch iểu , đư òng h ạ n c h ế ...), g iả i tỏii

lâ n ch iếm vỉa h è, lòn g đưòng, xóa bỏ chợ tạ m , chợcóc... Hiện đại hóa th iế t bị điều khiển, h o àn thiệii

biển báo chỉ đưòng, vạch sơn, giải cách ly, p h â n

luồng, p h ân tu y ến ... để n ân g cao k h ả n ăn g lưu th ơ n g

đưòng phơ'

- Đ ẩ y m ạnh p h át triển phưdng tiệ n g ia o th ô n ghành khách công cộng thơng qua các chính sách hỗ

trợ, bù giá, tă n g đ ầu tư ngân sách n h ấ nước, k h u yên

k h ích các th à n h p h ần k in h tê th a m gia đ ầu tư ch ogiao thông công cộng, tr a n h th ủ sự viện trỢ, ^ ú p đd

của nưốc ngồi, đa dạng hóa các phưdng tiện giao

thơng cơng cộng.

- T ăn g cư ò n g k iểm tra, th a n h tra và x ử lý các viphạm , áp dụng các chẽ tà i xử p h ạ t m ạnh đ ể rả n đe.

T ảng cưồng phôi hỢp giừa các ban ngành, các cấp

ch ín h q u y ển địa phương, các tổ chức quần ch ú n g , xồhội vào quản lý.

T ăn g cường côn g tác tu y ên tru y ền , giáo dụcp h áp lu ậ t để n ân g cao ý thức tự giác tu â n th ủ p h á p

102C hương II. Thực trạ n g trậ t tự, Kỷ cưdng

tro n g quàn lý nhà nưóc vế dõ th ị____________lu ậ t, n â n g cao ý thức trách n h iệm cộn g đồng trong

quản lý. giữ g ìn trật tự, ký cương giao th ô n g đô thị.T uv đã đ ạt được n h ừ n g k ết quả n h ấ t định trong

xây dựng, p h át triển v à quản lý giao th ô n g đô th ị tại

các th à n h phô trực th uộc tru n g ương, n h ư n g tr ậ t tự

kỷ cương giao th ô n g đ ô th ị v ẫ n đ a n g còn n h ữ n g tồn

tạ i y ếu kém , cụ thể;

• T ìn h trạ n g ùn tắc giao th ôn g, ta i n ạ n giao th ôn g

vẫn đang h ế t sức bức xúc và có xu hướng gia tăng,

ản h hưởng rất lớn đ ến sự p h á t triển k in h tê củ a các

đô th ị, đặc b iệt là H à N ội và th à n h phơ' H ổ C hí M inh.

H iện nay, H à N ội và th à n h phơ” Hồ C hí M in h có gần

40 đ iểm thư òng xày ra ùn tắc g ia o th ơ n g , th òi g ia n ùn

tắc n h iều giờ g â y th iệ t h ạ i lớn v ề k in h tế. ưóc tín h tạ i

H à N ội kh oàn g 1 tỷ đ ồ n g /n g à y và th à n h phô' Hồ C hí

M in h là 5 tỷ đồng/ngày.

• Xây dự ng p h á t triển đô th ị n h ữ n g năm qua đă

k h ô n g dáp ứ n g các chỉ tiêu tron g quy hoạch p h á t triển

g ia o th ôn g đô th ị đă đưỢc phê d u yệt. N h iề u tu y ếnđưòng khơng đưỢc đ ầu tư xây dựng. Một sô' chỉ số

103GIẢI PHÁP C ơ BÀN ĐỂ THIẾT LẬP TRẬT Tự, KỶ CƯƠNG

TRONG QUÀN LÝ NHÀ N ư ớ c ỏ ĐÔ THỊq u an trọng về giao thơng đò thị như tỷ lệ đ ấ t giao

th ô n g p h ải đạt 15% - 20% đ ấ t x â y dự n g đô th ị (h iện

n a y tạ i H à N ội là 6%, th à n h phơ”H ồ C h í M inh là 4%).các chỉ sô' m ật độ đường, chiều dài đưòng/km2 đều rấ t

th ấp . H ệ th ơ n g b â i đỗ x e, b ến xe k h ôn g đáp ứ n g đưỢcn h u cầu.

- C ấu trúc m ạ n g lưới giao thơng b ấ t hỢp lý, đư òn gp h â n bô" không đều, m ấ t cân đôl giữa các k h u vực,

giữa giao thông động và tĩnh. Các n ú t giao th ô n g hầu

n hư chỉ là đồng mức, nhỏ và hẹp. Tại th à n h p h ố H à

Nội và th à n h phơ” Hồ C hí M inh, các đường v à n h đai

và các đưòng xuyên tâ m xây dựng chậm , m ặt c ắ t nhỏ,

n ăn g lực vận chuyển thấp.Q uản lý xây dựng dọc theo các tuyến đường còn

yếu kém. Việc cấp đ ấ t còn tù y tiện dẫn đến p h á vờ quy

đ ịnh quy hoạch xây dựng giao thông đô thị.

- Sự g ia tă n g d â n sô^ v à phương tiệ n g ia o thông

quá n h a n h , n h ấ t là g ia o th ô n g cá n h ân . T ừ n ă m 1990

đ ến n ăm 2 0 0 1 , p h ư ơn g tiệ n g ia o th ô n g đường b ộ tă n g

6,2 lầ n . T rong 2 n ă m 2001 - 2002, sô" lượng x e m áy

tả n g 30% m ỗi n ă m đ ã g â y n ên nạn ù n tắ c giao th ô n g

v à ô n h iễm m ơi trưòng.104C hương il. Thực trạ n g trậ t tự, kỷ cưđng

tro n g quản lý nhà nước vể đô th ị- H ệ thốhg vận tải h àn h khách cơn g cộn g cònnhiểu yếu kém, chi có các tuy ến xe buýt (chưa có xe

điện ngầm, trê n m ặ t đất, trê n cao) với tỷ lệ hành

k hách chưa cao. Lý do có nhiều song chủ yếu là do hệ

thông các tu yến vận tải h àn h khách cơng cộng có m ật

độ phủ tuyến thấp, lại khơng liên thơng vói nhau , gây

bâ't tiện cho ngưòi sử dụng.

- Ý thửc chá'p h à n h quy định củ a p h áp lu ậ t khith a m gia giao thông của ngưòi dân còn thấp , thiếu tự

giác chủ yếu do việc xử lý các sai phạm , n h ậ n hơì lộ

chưa nghiêm.

- S ự k ết hỢp giữ a các b an n gàn h , các câ'p chưađồng bộ, thông n h ấ t và ch ật chẽ, nhiều khi lại có

n h ữ n g qu yết định trái ngược n h a u (xóa chợ cóc, bnbán vỉa hè...).

H ệ thốhg pháp lu ậ t chưa hoàn thiện, c h ế tài xử lýchưa đủ sức răn đe, việc tuyên truyền, giáo dục pháp

lu ậ t giao thông chưa sâu rộng, thỏi quen bâ"t chấp luật

pháp còn nhiều (di bộ, phương tiện xe hai bánh).

C ông tác đào tạo lái xe. cấp g iâ y p h ép lái xe chưadảm báo về ch ất lượng. Cóng tác đăng kiểm chưa chặt

chẽ, thưòng xun, còn nhiều xe quá nién h ạ n sử

d ụ n g lưu h àn h trê n đưòng phơ”.

105GIẢI PHÁP C ơ BẢN ĐỂ THtẺT LẬP TRẬT Tự. KỶ CƯƠNG

TRONG QUÀN LÝ NHÀ-Nước ỏ ĐÔ THỊC hưa đa d ạ n g hóa các loại h ìn h vận tải hànhk h ách công cộng, chư a th u h ú t được sự th am gia của

các th à n h p h ần k in h t ế vào v ậ n tả i h àn h khách một

cách hữ u hiệu . V òn n g â n sá ch d àn h ch o giao th ơn g

còn th ấ p ...

C ơng tác đ ầu tư p h á t triển k ết câu h ạ tầ n g giaoth ô n g đô th ị k h ô n g đáp ứng được nh u cầu p h á t triển

kinh t ế - x ã hội cộn g vối sự gia tă n g dân sô và các

phương tiệ n giao th ô n g cá n h â n . G iao th ôn g đô thị

h iện n a y chư a p h á t triển ch ủ yếu là đường bộ. v ậ n tả i

h à n h kh ách đường sắ t, cáp tr e o ..., đ ã làm cho m ặt độ

phương tiện giao th ô n g trén đường phô tă n g ỉên tổi

mức quá tả i k ết c á u giao th ôn g, gảy ùn tác. ta i nạn

giao th ơ n g có xu h ư ó n g gia tả n g (H à N ội có kh ốn g 40

điểm , th à n h phơ’ H ồ C hi M in h có 80 điểm thư ờng xảy

ra ùn tắc).

2. Q u ả n lý n h à n ư d c v ể c ấ p n ư ớ c s ạ c hT rật tự kỷ cương tron g lìn h vực cấp nưóc đơ thị

trong n h ữ n g n ăm qua đã có n h ũ n g tiế n bộ n h át định,

cụ th ê như sau:

106Chưđng II. Thực trạng trậ t tự, kỷ cương

tro n g quản lý nhà nước về đô th ị- Đả ban h àn h được các văn bản pháp lu ật, pháp

quv tạo cơ sỏ p h át triển n gàn h nưổc, kh ai th á c sử

d ụ n g và cu n g câp dịch vụ nưốc sạ ch cho d ân vói ch ất

lượng và sơ'lượng có tă n g lên. 0 th à n h phô’ H ái Phòng

n ếu năm 1994 có 3 2 4 .2 3 0 người được cấp nước sạch

(qua cơng ty) vói lượng nước cấp là 110 lít/n gư òi/n gày,

th ì năm 2 0 0 3 là kh oản g 6 0 0 ,0 0 0 ngưòi và lư ợng nưóc

câp là 130 lít/người/ngày.

Đà tiến hành soạn th áo định hướng, ch iến lượcp h á t triển nước sạch, quy hoạch cải tạo, m ỏ rộng và

tậ p tru n g đầu tư n â n g cáp kết câu h ạ tầ n g cấp nưócđơ thị. Các nhà máy nước cũ trưdk: đây đã xuống cấp,

h ư hỏng nav được n á n g cấp h iện đại hóa, m ạn g lưới

đưòng ơng truvẽn dẫn, phân phối từ n g bưóc được cải

tạo, th ay thế, lắp mới và mỏ rộng. T ại H à N ội, H ải

Phòng, th àn h phơ' Hồ C hí M inh, côn g suâ't kh ai thác

các nhà m áy nưỏc đ ạt 9 0 “ó ■ 105% cơn g s u ấ t th iế t k ế

(cá nước là kh oản g 8õ%).

- Đã h u v đ ộn g được n h i ề u nguồn vôVi tron g nước,

vơn tài trỢ của các ch ín h phủ, các tơ chức tà i chín h

qc tế ... để đầu tư p h á t triển n g à n h câ"p nưóc sạch

đơ th ị và do n h iều cơ quan, d oan h n g h iệp q u ản lý

k h a i thác.107GIÀI PHÁP Cơ BẢN ĐỂ THIẾT LẬP TRẬT Tự. KỶ CƯƠNG

TRONG QUẢN LÝ NHÀ N ước ỏ ĐƠ THỊ

• Đ ã tổ chức được hệ thôVig cơ quan q u ản lý câ”p

nưóc (cơng ty câ'p nước đơ thị). Các cơng ty này có trách

n h iệ m lậ p q u y h o ạ ch , đầu tư cả i tạo nân g câ'p mở

rộng, tổ ch ú c k h a i th á c cu n g cấp nưóc, k iểm tr a giám

s á t sử d ụ n g n ư ớ c... Đ ã b an h àn h được các q u y định

k h a i th á c sử đ ụ n g n gu ồn nưốc, th ủ tục h à n h ch ín h

cầp nưóc, p h í v à lệ p h í... Đ ổi m ối quản lý từ bao cấp

s a n g h ạ ch to á n k in h d oan h để hoàn vỏn, tự tr a n g trải

đ ể d u y tu b à o dư ỡ ng v à tiến tới có lãi.

• T rậ t tự k h a i th á c sử d ụ n g nước sạch đ a n g dần

được c ủ n g c ố (th ô n g qua th ủ tụ c x in cấp nưóc, lắp đ ặt

đ ồn g h ồ đo đếm , tr ạ tiề n nước, bảo vệ nguồn n ư ớ c ...)’

V iệc tă n g cư ò n g k iểm tra, th a n h tra, xủ lý các vi

p h ạ m được tă n g cường.B ê n c ạ n h n h ừ n g k ế t quả tích cực đã đ ạt được, cấp

nưỏc sạ c h tr o n g các th à n h phô”trực thuộc tru n g ương

vẫ n còn n h ữ n g tồn tạ i yếu kém v ể trật tự k ỷ cương

cấp nưỏc, c ụ thể;

P h á t tr iể n câ'p nước th iế u tín h bển vững. Tỏchức q u ả n lý đ iều h à n h củ a các công ty câp nưốc v ẫ n

108C hưdng II. Thự c trạ n g trậ t tự, k ỷ cư ơ n g

tro n g quàn lý nhà n ư ớ c vể đ ò th ịcòn m an g tín h bao cấp. th ụ động, ch ư a p h á t h u y được

vai trò ch ủ động tro n g sả n x u ấ t k in h d o a n h . C ác cơng

ty cấp nưốc chư a có khả n ãn g tự c h ủ v ề tà i c h ín h để

chi trả v à đ ầ u tư p h á t triển . C ôn g tá c quy h o ạ ch cấp

r.ưóc chư a th ậ t sự được đẩy m ạ n h th e o y ê u cầ u . V iệc

quản lý tà i n g u y ên nước còn n h iề u b ấ t cậ p , ch ư a được

các n g à n h , các câp, các địa p h ư ơ n g q u a n tâ m đ ú n g

m ứ c , dẫn đ ến tìn h trạ n g b u ơ n g lỏ n g q u ả n lý, g â y tácđộng x â u đến ch ấ t lượng n gu ồn nưóc.

-H iệu quả và c h ấ t lượng dịch v ụ cấ p nưóc sạchcòn th ấ p . V iệc tạo n gu ồ n nước d ịch v ụ câ”p nưóc chư a

hỢp lý. N h iê u v ù n g dân cư râ t c ầ n nư ổc n h ư n g khả

náng cu n g cấp nưốc chư a đáp ứ n g được, ngư ợc lạ i có

những nơi th ừ a nước k h ô n g k h a i th á c h ế t cô n g su ấ t.

Tý lệ nước câp cho các đơ thị còn th ấ p , đ ạ t g ầ n 70%

dân số, tiêu ch u ẩn độ 100 líư n ^ ờ i/n g à y (các đơ th ị khác

thấp hơn), T ỷ lệ nưóc th ấ t th o á t còn cao, k h o ả n g 40%.

C hất lượng nước sa u k h i xử lý tạ i m ộ t sô’ nơi ch ư a đ ạ t

tiêu c h u ẩ n vệ sin h quy đ ịnh (H à N ộ i, th à n h p h ố Hồ

C hí M in h ...).

Cơ chế, ch ín h sá ch quân lý câ p nước còn ch ậmđổi mái. Các ch ín h sách về q u ả n lý v à p h á t triển

ngành cấp nước, n h ấ t là ch ín h sá c h t à i c h ín h ch ư a rõ

109GIẢI PHÁP C ơ BÀN ĐỂ THIỂT LẬP TRẬT Tự. KỲ CƯƠNG

TRONG QUÀN LÝ NHÀNước ỏ ĐƠ THỊràng, m inh bạch, h o ạt động còn m ang n ặ n g tinh bao

cấp đầu tư, quản lý theo lơi h à n h chính, chưa chuyển

m ạn h s a n g k inh d oan h n ên h iệ u quả th ấp . G iá nưócvà cơ ch ế tài chính chưa p h ù hỢp, chưa tín h đúng,

tính đủ để tạo k h ả n ă n g tr ả nỢ vơ”n vay, giá còn q

thấp, chưa phân biệt và q u ản lý th u rỗ ràng, minh

bạch (giá sinh hoạt, giá s ả n x u ấ t kinh doanh...).

N ă n g lực qu ản lý của các cơ q u an qu àn lý cấpnưdc còn n h iều y ếu k ém , h ạ n ch ế. T rìn h độ chun

m ơn n g h iệp vụ củ a cá n bộ q u ản lý chư a đáp ứ n g yêu

cầu. H ệ th ô n g dịch v ụ câ'p nước ch u a được rà n h mạch

và công bàng, tà i c h ín h chư a lành m ạn h . V iệc áp

d ụ n g k ỹ th u ậ t công n g h ệ đo đếm chưa đ ồn g bộ (đồng

hồ đo nưóc). Sự th a m g ia củ a cộn g đồng d â n cư trong

đầu tư, q u ản lý v à c u n g cấ p dịch vụ cấ p nưóc chưa

được h u y động m ột cách đ ầ y đủ. Ý th ứ c tự giác chấp

h à n h lu ậ t p h áp củ a d â n cư, k ể cả cán bộ cd q u an quảnlý nưỏc chưa cao, chưa tự giác.

Các tồ n tạ i y ếu kém trên là do n h ữ n g nguyên

n h â n s a u đ ây .

Tốc độ tổ n g d â n sô”quá n h a n h , v iệc đầu tư ph áttriển câp nưỏc h ạ n h ẹp , k h ô n g th eo kịp n h u cầu.110Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III.QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỂ HẠ TẨNG KỶ THUẬT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×