Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Quản lý nhà nưỏc vé vệ sinh môi triròng dò thị

Quản lý nhà nưỏc vé vệ sinh môi triròng dò thị

Tải bản đầy đủ - 0trang

C hưởng II. Thực trạ n g trậ t tự, kỷ cư ơng

tro n g quàn (ỷ nhả nước về đô th ịbảo cho cuộc sôVig củ a d án cư đó th ị tr o n g là n h , sức

k h ỏe của con ngưòi được n â n g cao, cả n h q u an đõ th ị

sạ ch đẹp.T rong nh ữ ng năm qua, côn g tác vệ s in h và bảo vệ

mơi trưòng đã được quan tâm n ên đã có n h iêu tiên bộ.

K ết quá đạt được là:

- Trên cơ sđ L uật môi trường n ăm 2005 và các văn

b ản pháp lu ậ t, pháp q u y khác, ch ín h q u y ền các th àn h

p h ố đ ã ban hành các q u y định th ự c h iện L u ậ t, tổ chức

h ệ th ố n g cơ quan quản lý vệ sin h m ôi trư òn g đơ thị,

ch ỉ đạo và tổ chức h oạt động c ủ a các cơ quan này theo

hướng tă n g cưòng và đi vào n ề nếp, tr ậ t tự kỷ cương.

Ý th ử c trách n h iệm về vệ sin h m ôi trư ờng củ a các cơ

qu an, tổ chức, doanh n gh iệp , đoàn th ể v à cộng đồng

d ân cư n gàv cà n g được n á n g cao.

- Các th à n h phó”đểu tiến h à n h lập quy hoạch môitrường lồng ghép với lập quy hoạch x â y dự ng đơ thị.

Các chính sách và giải pháp th ự c h iện quy hoạch môi

trường được xây dựng, h u y đ ộn g đưỢc các nguồn vôVi

đầu tư cho công tác vệ sin h m ôi trư ờng đô th ị. Trong127GIẢI PHÁP C ơ BẢN ĐỂ THIẾT LẬP TRẬT Tự, KỶ CƯƠNG

TRONG QUẢN LÝ NHÀNước ỏ ĐÔ TH|th òi g ia n qua, các th à n h p h ố đã thực h iện n h iều dự án

nạo v é t v à k ẻ đá k ên h m ương th o á t nước, ao h ồ tích

nưỏc, x â y d ự n g v à cả i tạ o h ệ th ố n g th u gom v à xử lý

rác th ả i từ n gu ồn vốh O D A và vơ"n tron g nước theo

T hòng tư liê n tịch s ố O l/2001/T T L T -B K H C N M T -B X D

củ a Bộ K hoa học, C ông n gh ệ và M ơi trư òn g v à B ộ Xảy

dựng v ề v iệ c hướng d ẫn các quy đ ịn h về bảo v ệ mơi

trường đốì vói việc lự a chọn địa đ iểm , xây d ự n g v à vận

h àn h b ã i chôn lâ'p châ't th ả i. Các dự án th u gom và xủ

lý rác th ả i k ế t hỢp với các dự á n th o á t nưỏc và vệ sinh

m ôi trường đô th ị được triển k h ai, cụ thể:

+ T h à n h phơ Hà N ội có dự án xây d ự n g b à i chồn

rác th ả i N á m Sơn, X í n g h iệp xử lý rác C ầu D iễn , lò

đốt rác cơ n g n g h iệp tạ i N a m Sơn từ vốh O D A c ủ a Táy

B an N ha;

+ T h à n h phơ Đ à N ẵ n g có dự án th o á t nưóc v à vệ

sin h m ơi trư òng, m u a sấ m th iế t bị th u gom rác v à xáy

dựng b ã i ch ôn lấp rác th ả i hợp v ệ sin h , v a y v ố n từ

N gân h à n g th ế giài;

+ T h à n h phô’ Hồ C hí M inh có dự án cả i tạ o các bãi

chơn lấp rác tạ i Gò C át, T ân Tạo, Đ ông T h ạ n h ... dự

án xây d ự n g N h à th iê u xác tạ i T h ủ Đức.

Bộ Y tê cũ n g b an h à n h Q uy c h ế quản lý ch ấ t th ải

128C hương II. Thực trạ n g trậ t tự, kỷ cương

tro n g quản lý nhà nưóc vể đ ơ th ịy tế. lập chương trình xây dựng các lò đơ’t rác y t ế cho

các đơ thị trực th uộc tru n g ương, từ n g bưốc g iả i qu yết

tìn h trạ n g ô n h iễm rác y tê tại các th à n h phơ”này.

T un tru yền , phổ biến ứng d ụ n g các k ết quản g h iên cứu khoa học, ứng dụng tron g công tá c phân

loại rác từ nguồn, phưđng án thu gom rác từ các hộ gia

đình, các th iết bị thu gom vận ch u y ển rác, lự a chọn vỊ

trí bãi chơn láp. cơng n gh ệ chơn lâ'p ph ù hớp vói điểu

kiện củ a ta, của các đỏ thị, phù hợp với quy h oạch p h át

triển lá u đài của th à n h phô’ Xây dự ng các p h on g trào

quần ch ú n g giữ gìn mơi trường đơ th ị x a n h - sạch •

độp, các m ơ hình tự qn vẻ bảo vệ mơi trư ờng khu

dân cư. K huyên khích các th à n h p h ần k in h tê khác

th am gia đầu tư và quản lý vệ sin h m ôi trường đô thị

(doanh nghiệp, hỢp tác xã dịch vụ mồi trư ờng...)■T ăn g cư òng sự phơi kết hỢp g iữ a các cơ quanchửc n ă n g và ch ín h qu vển đồn th ê q u ần ch ú n g , xã

hội tron g việc n â n g cao ý thức tự giác và trá ch n h iệm

củ a m ọi ngưòi dân bảo vệ mơi trư òng đơ thị,T àng cường còng tác th a n h tra, kiểm t r a và xử

lý các vi phạm về vệ sinh môi trường đò thị n h ư gáy ơ

n h iễm nguồn nước, gây ơ nhiễm k h ơn g khí, g â y ồn và

vứt bỏ ch ấ t th ải rán không đúng nơi quy đ ịn h , ch ặ t bỏ

129GIÀI PHÁP C ơ BÀN ĐỂ THIẾT LẬP TRẬT Tự. KỲ CƯƠNG

_________ TRONG QUÀN LỶ NHÁNước à DÒ THỊp h á h oại câ y xan h , côn g viên , vườn h oa, sử dụng

phương tiệ n g ia o th ô n g gây ô n h iễm môi trường,

không xử lý nước th ả i độc h ạ i do sả n x u ấ t kinh doanh

trước k h i th ả i vào hệ th ô n g th ả i ch u n g củ a đô th ị...

-Đ ổi m ới và n â n g cao ch ấ t lượng c ủ a các đồ ánquy hoạch x â y dự ng đô th ị th ô n g qua v iệc p h ân b ố các

kh u vực ch ú c n ă n g hợp lý, giảm th iể u ô n h iễm môi

trường, tạ o th u ậ n lợi cho ngưòi dán và đ ả m bảo cho đô

th ị p h á t triển bền vủ n g. L ồng gh ép cô n g tác thâm

định và đ án h giá tác động m ơi trường tro n g q trình

th ẩm đ ịn h các dự án đầu tư, tron g cấp p h ép xây dựng

các cơn g trìn h trong đô th ị...H iện n ay, bên cạnh n h ữ n g ch u y ến b iến v à k ế t

quả đ ạ t được n êu ở trên , v â n đ ề vệ s in h mơi trường

còn n h iề u y ế u kém . Ỵ iệ c quản lý n h à nư óc về v ệ sinh

và mơi trường đô th ị chư a đáp ứ n g được các y ê u cầu

p h át triển k in h tê - x ă hội, đòi sốh g d ân sin h , có r.guy

cơ đe dọa s ự p h á t triển b ển v ủ n g củ a các đơ th ị. Tình

trạ n g ô n h iễm và su y th o á i m ồi trư ờng ỏ n h iều nơi đãlên đến m ức báo động, đòi hỏi p h ả i có h ệ th ơ n g pháp>

130C hương II. Thực trạ n g trậ t tự, k ỷ cư ơng

tro n g quản lý nhả nư ớc về dơ th ịlu ậ t đồng bộ, hồn ch in h hơn, có n h ữ n g b iện pháp

quản lý h iệu quả hơn, m ạnh m ẽ hơn, các c h ế tà i xử

p h ạ t kiên q u yết và n gh iêm m in h hơn. Các y ếu kém ,

bức xúc ch ù yếu là:

Mơi trư òng đơ th ị bị ô n h iễm , bị tá c động ảnhhư ỏn g xà'u ở tấ t cả các phương diện: n gu ồn nưóc, khơng

khí, tiến g ồn và phê th ả i rắn.

+ M ôi trư ờ n g nước: Nước m ặ t (sông, hồ) và nước

n gầm h ầ u như đ ểu bị ô nhiễm , th ậ m ch í n h ư ớ H à N ội

và th à n h phô' H ồ C h í M inh các sơ n g ch ả y qua địa

p h ậ n đô th ị, kênh m ương đều bị ô n h iễm n ạn g, không

th ê k h ai th á c để cấp nước sạch cho dân dùng. Lý do là

nước th ả i sin h hoạt, nước th ái c ủ a các cơ sở sả n xuâ”t

k in h d oan h th ả i trực tiếp ra sô n g hồ k h ô n g qua xử lý,

hoặc chỉ xử lý sơ bộ (m ỗi n g à y H à N ội có k h oảng

3 0 0 .0 0 0 m^ th à n h phơ' H ồ C hí M in h 5 0 0 .0 0 0 m ' nước

th ả i chư a qua xử lý xả ra sõng, hồ). D o th iế u nước

sạch , ngư òi dân (m ột bộ p h ận k h ô n g nhỏ) tự khoan,

đ ào g iế n g tự p h át, k h ôn g được p h ép củ a các cơ quan

q u ản lý và thực tê các cơ quan q u ả n lý c ũ n g k h ô n g bao

q u á t quản lý được, làm cho k h ô n g n h ữ n g tầ n g nước

n gầm bị h ạ th ấp , m à m ỗi g iến g còn là cửa ngõ th ấm

th ấ u các ch â t bẩn g â y ô n h iễm nước ngầm . Vâ”n đê131GIẢI PHÁP C ơ BẢN ĐỂ THIẾT LẬP TRẬT Tự. KỶ CƯƠNG

_________ TRONG QUẢN LÝ NHÀNước ở ĐÔ THỊn à y ngày cà n g trầ m trọng.

+ M ôi trư ờ n g k h ô n g k h í cũ n g bị ô n h iễm nặng, do

khói bụi củ a các cơ sỏ sả n x u ấ t, dịch vụ, do các phương

tiệ n giao th ôn g, do đun bếp th a n tổ ong, do rác thài

x â y d ự n g ... R ất n h iề u các cơ sỏ sả n x u ấ t ch ư a có th iết

bị lọc bụi, n g à n các châ't độc h ạ i n h ư S 0 2 , N 0 2 ,

C 0 2 ... k h u yếch tá n vào k h ôn g k h í hoặc các phưdng

tiệ n giao th ơ n g đã quá cũ n át, do cá t b ụ i xây dựng

ch u y ên chở k h ôn g được ch e ch ắ n cẩ n th ận .

+ T iến g ồn: D o tôc độ co giới h ó a các phương tiện

giao th ô n g quá n h a n h , p h ầ n lốn lạ i là x e cũ nát. do

m á y móc sả n x u â t, x â y đ ự n g ... m ức độ ồ n trong các

th à n h p h ố đã gia tă n g , n h ấ t là trên các trục giao

th ô n g ch ín h , các n ú t g ia o thông, m ức độ tiế n g ồn quá

m ức cho phép (m ức ch o p h ép p h ả i n h ỏ hớn 70dB).

+ C h ấ t th ả i rắ n : H iệ n nay, ở các th à n h phô' vấn đề

th u gom và xử lý châ't th ả i rắn là v ấ n đ ề th òi sự rất

bức xúc, là lĩn h vực còn n h iều y ế u kém v ề trậ t tụ k ý

cương. V iệc th u gom v à xử lý rác th ả i còn quá thâ^p,mới chỉ được k h oản g trê n dưới 50% tổng lượng rác

th ả i h à n g n gày. T h à n h phô' H ồ C h í M inh và H à Nội,

cho dùCỐg ắ n g r ấ t làn cũ n g chỉ gom được 70% - 80%.Sơ'còn lại người d â n đem vứ t ra các k h u đâ't trông h ồ

132C hương II. Thực trạ n g trậ t tự, kỷ cư dng

tro n g quản lý nhà nước về đơ th ịao, sơ n g ngòi, vừa ơ n h iễm môi trường, vừa làm bộ

m ặt đô thị n h ếch nh ác, bẩn th ỉu . V iệc ch ôn lâ'p rác

th á i củ n g còn chư a đ ú n g quy cách k ỷ th u ậ t, nên

k h ô n g n h ữ n g tác động x â u đến sả n xuâ't n ô n g ngh iệp,

m à còn ảnh hưởng đến sức khỏe củ a n h â n dân, N goài

ra, rác th ả i bện h v iện cũ n g chưa được th u gom riên g

rẽ và xử lý riên g biệt.

- V iệc quy hoạch dài h ạ n các bải ch ôn lấ p rác th à i

ph ù hỢp vói sự p h á t triển dài h ạn củ a đơ th ị còn ỉú n g

tú n g , chắp vá n ên th iế u quỹ đ ất d àn h ch o chôn lâ*p

ch ấ t th ải. V iệc x â y d ự n g các cơ sỏ c h ế b iến p h ân vi

sin h từ rác th ả i, các lò th iê u rác th ả i còn chậm . V iệc

đ ầu tư cho các th iế t bị m áy móc th u gom v ậ n ch u y ển

rác th ả i còn r ấ t k h iêm tôVi (chủ yếu là q u é t rác thủ

cơn g, đẩy xe gng) n ên n àn g s u ấ t th â p . H iện nay,vấn đề cần phải được nghiên cứu kỷ hơn là xây dựng

các n h à máy xử lý rác thài, vì thực tế. tạ i nhiều n h à

m áy đă được xây dựng, việc phân loại rác từ đầu vào,

bảo đàm vệ sin h m ôi trư òng, tiê u th ụ p h ân vi sin h ,

th u hồi vốn đầu tư đ a n g là vấn đ ể h ế t sức bức xú c đơì

vói các ỉìhà m áy quan lý.

- H ệ thôVig các v á n bản pháp lu ậ t, p h áp quy về

q u ản lý vệ sin h môi trường đô th ị, sự q u an tâm đầu

133GIẢI PHÁP C ơ BÀN ĐỂ THIỂT LẬP TRẬT Tự. KỶ CƯƠNG

TRONG QUẢN LÝ NHÀNước ở ĐỊ THỊtư và ch ín h sá ch h u y động vốh, x â y dựng, sự th a m giacủa các th à n h p h ầ n k inh tế, của cộng đồng dân cư còn

thiếu, chưa tạo được sức m ạnh tổng hợp. Cơ chê thực

hiện q u ả n lý c h ấ t th ả i rắ n và vệ sinh môi trường còn

nặng tín h bao cấp.

• Ý th ứ c ch ấp h à n h p h áp lu ậ t của người d â n chưa

cao, chư a có h iệu quả. T hói q u en tu ỳ tiệ n , th iếu trậttự kỷ cương còn phổ biến.

• V iệc xử lý chư a t h ậ t th ỏa đ á n g , ch ư a có h iệ u quảrán đe đo quá nhẹ nên thường tái diễn vi phạm . Việc

kiểm tra , th a n h tr a giám sá t chưa được thưòng

xuyên, liên tục. Sự phối k ế t hợp giữa các cơ q u a n chức

năng và chính quyền địa phường, các tổ chức quần

chúng, xã hội chưa được đồng bộ, c h ậ t chẽ.

N guyên n h â n của tìn h trạ n g trê n là do sự quan

tâm đ ầ u tư của chính quyền chưa th o ả đáng; sự quản

lý khơng thường xuyên, liên tụ c của các cơ qu an quản

lý. Sự chỉ đạo và tổ chức hệ thống q u ả n lý, tín h kiên

q u yết và c h ế tà i xử p h ạ t vi p h ạm , ý th ứ c tự giác của

ngưòi d â n chư a cao. Sự phối k ế t hỢp g iữ a các n gàn h ,các câp và chính quyển cơ sỏ chưa th ốh g n h ất, đồng

bộ, chưa h u y động được vai trò h ữ u hiệu của cộng

đồng d â n cư...

134C hương ill. Một sôi giài pháp cơ bàn để th ié ỉ lập trậ t tự,

kỷ cương tro n g quàn lý nhà nưdc đố i vó i các đ ơ thịC h ư ơ n g III

M Ộ T S Ố G IẢ I P H Á P C ơ B Ả N

Đ Ể T H IẾ T L Ậ P T R Ậ T T ự , K Ỷ C Ư Ơ N G T R O N G

Q U Ả N LÝ N H À N Ư Ớ C Đ ố l V Ớ I C Á C Đ Ò T H ỊI. N H Ữ N G Đ ỊN H H Ư Ớ N G X Â Y D ự N G ,P H Á T T R IỂ N

VÀ QUẢN LÝX uất p h át từ vai trò. chức n ả n g củ a các đô th ị ởViệt Nam là th ủ đô hay tỉnh lỵ và cũng là mục tiêu

lâu dài xáy dựng, p h át trien và q u ản lý, trong n h ữ n g

nảm tới nhiệm vụ ch ủ y ế u của ch ú n g ta là: ‘T ậ p tru n gthu hút vốn đẩu tư, phát triên các đô thị trung tâm lớn

hạt nhàn, gắn với việc xáy dựng các vùng kinh tế

trọng điểm, tạo ra th ế cản bằng trên ba miền Bắc,

T ru n g , Nam đ ể th ú c đ á y s ự p h á t triển cù a toàn bộ nền

k in h t ế đ ấ t nước" (Đ ịnh hư ổng quy hoạch tổn g th ể

p h á t triến dô th ị V iệt N am đến nám 2020).

1. Đ ịn h hư ớ ng c h u n gCác đô th ị (th à n h phô) đều là n h ữ n g tru n g tâm

135GIÀI PHÁP C ơ BÀN ĐỂ THIẾT LẬP TRẬT Tự, KỶ CƯƠNG

TRONG QUẢN LÝ NHÀNước ỏ ĐÔ THỊk in h tế, xã h ội, tà i c h ín h , thư ơng m ại, kh oa học công

n gh ệ v à dịch v ụ củ a c ả nưóc, là động lực p h át triến

củ a cả nước v à các v ù n g . T heo V iện C h iên lược p h át

triển th u ộ c Bộ K ế h o ạ c h và Đ ầu tư, bôn th à n h phò’ Hà

N ội, H ả i P h òn g, Đ à N ằ n g v à th à n h phơ' H ồ C hí M inh

năm 2 0 0 3 c h iế m 37,8% d án sô' đô th ị cả nước, 13,2%

dân sô” củ a quổc g ia , n h ư n g tạ o ra 31,4% tổ n g G DP,

tron g đó 43,8% G D P k h u vực cơn g n g h iệp , 45,5% G D P

kh u vực d ịch v ụ , 34% s ố người có trìn h độ đ ạ i học ■cao

đ ẳ n g trở lê n v à c h iế m 70% s ố sin h v iên củ a cà nưóc,

nộp n g â n sá c h k h o ả n g 84%.

Đ ể p h á t h u y v a i trò là các tru n g tâ m , h ạ t n h ân

ch ín h p h á t tr iể n k in h t ế ■xã hội củ a đ ất nước, phương

hư ón g p h á t tr iể n các th à n h phô'trực th u ộc tru n g ương

tập tr u n g vào m ộ t sô n ộ i d u n g ch ủ y ế u sau;

H iện nay. nư óc ta có 05 th à n h phô' trực thuộctru n g ưđng là H à N ộ i, H ải P hòng, Đ à N ă n g , th àn hphố Hồ C hí M inh và c ầ n Thơ. Để tạo ra sự p h á t triển

cân b ằ n g giữ a 3 m iề n B ắc - T ru ng • N a m , cần đầu tư

p h át triển th ả n h p h ố H u ế để tron g th òi g ia n ngán sẽ

trở th à n h th à n h phô' trự c th uộc tru n g ương, trong đó:

+ M iền Bắc: có th à n h p h ố Hà N ội v à H ải Phòng.136C hưđng HI. Mộỉ s ố giải pháp c ờ bản đ ể th iế t lậ p trậ t tự,

kỷ cương tro n g quản lý nhà n ư ớ c đốí vd ỉ c á c đ ơ th ị+ M iển Trung: có th à n h p h ô 'Đ à N ă n g và th àn hphơ' Huế,

+ M iền Nam: có thành phơ H ồ C hí M inh và C ần Thờ.Các th à n h phố trên giữ vai trò là cực tă n g trưởng

ch ủ đạo, th ú c đâv sự p h á t tr iể n k in h tê - x ã hội và

ch u yến dịch cơ cấu k inh t ế củ a cả nưóc th e o hư óng

cơng n g h iệp hóa • h iện dại hóa, tạo ra th ê p h á t triểncân bằng giừa ba miền, k h ả n g định vỊ tr í và vai trò

cúa nưóc ta trong k h u vực và t h ế giới.

• Tập trung th u h ú t đầu tư tro n g nưóc và nưóc

ngồi vào p h á t triển k inh t ế ■x ã hội • k ế t cấ u h ạ tần g

đô th ị... thúc đẩy ch u y ển dịch cơ c â u k in h t ế theohướng dịch vụ và công nghiệp, tả n g th u n g â n sách,

tă n g tý trọng GDP... với chức n ă n g là tr u n g tâ m kinh

té, chính trị, vãn hóa, khoa học kỹ th u ậ t, đào tạo và

là đầu mối giao thông, giao lưu tro n g vùng, cả nưốc và

quô”c tế.

• H ạn c h ế sự tập tru n g các cơ sỏ sả n x u ấ t côngnghiệp và dán cư vào khu vực nội th à n h các th à n h

phô trực thuộc tru n g ương để tr á n h h ìn h th à n h các

siêu đô thị và phá vô cản bản g sinh th á i. Việc p h át

triên các th àn h phô' này phái hướng ra v ù n g ngoại

thàn h, vùng ánh hưỏng thông qua giải p h á p quy

137Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quản lý nhà nưỏc vé vệ sinh môi triròng dò thị

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×