Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phát triển C0 sỏ hạ tầng kỹ thuật dô thị

Phát triển C0 sỏ hạ tầng kỹ thuật dô thị

Tải bản đầy đủ - 0trang

GIÀI PHÁP C ơ BÀN ĐỂ THIẾT LẬP TRẬT Tự. KỶ CƯƠNGTRONG QUẢN LÝ NHÀ N ước ở ĐÔ THỊ

k ết cấu h ạ tầ n g khác. P h á t triển g ia o th ô n g trên

k h ơn g v à dưới lòng đã't.

-Có b iện pháp ch ôn g ách tẩc, tiế n tới giảm sự ùntắc và ta i n ạn giao th ô n g n h ư g iả i p h ón g lòn g đưòng,

vỉa hè. m ỏ rộng các n ú t g ia o th ôn g, c h u y ể n địch cơ cấu

phương tiện v ậ n tả i, lắ p đ ặ t h ệ th ố n g tín h iệ u , b iển

báo. T ả n g cư òng cơng tác tu y ê n tru y ền , phô b iế n giáo

dục pháp lu ậ t...T áng cường đầu tư p h á t triển g ia o th ô n g côngcộng. H à N ội v à th à n h p h ố H ồ C hí M in h p h ả i phấn

đấu đ ạt tỷ lệ giao th ô n g côn g cộn g từ 30% • 50% vào

năm 2020, p h á t triển các tu y ế n tàu đ iện treo, tà u điện

ngầm , đưòng s ắ t trên c a o ...-X ây dự ng ch iến lược và quy hoạch n g u ồ n cu n gcấp nưốc, kh ai th ác hợp lý các n gu ồn nưổc và bảo vệ

các nguồn nước, nhâ't là nước m ặt. Đ ến n ă m 2 0 2 0

phân đâ*u 100% d ân sô đô th ị được cấp nước sạ c h với

tiê u ch u ẩ n 180 • 200 lít/n gư ờ i/n gày đèm .

Đ ầu tư. triển k h a i các dụ án cấp nước b ằ n g cácnguồn vơVi tron g v à n gồi nước để từ n g bước hoàn140C hưong Itl. M ộ t sô' giải pháp cơ bàn đ ể th iế t lập trậ t tự,

kỷ cư ơng tro n g quàn lý nhà nưòc đ ố i v ó i các dơ th ịch ỉn h hệ thơVig cấp nựóc đáp ứ ng nhu cầ u khói lượng,

ch ấ t lượng c ấ p nước th eo quy định.

T ă n g cư ờng h iệ u quá quán lý k h a i th á c và sửd ụ n g h ệ th ô n g câ'p nước, thự c h iện các b iện p h áp giảm

th ấ t th o á t nước x u ố n g dưới 40%.

-X ây d ự n g v à ban h à n h giá nước ch ỉ đạo. xóa bỏbao câ"p, đảm b ảo h iệu quả sán x u ấ t k in h doanh.• Áp d ụ n g các b iện p h áp quy hoạch, c h u ẩ n bị kỹ

th u ậ t đ ấ t đ a i đ ể trá n h các hậu quả c ủ a th iên ta i, úng

n gập , lũ lụ t ả n h hưởng đ ến sả n x u ấ t, đòi số n g sin h

h oạt củ a ngư òi dân.

• C ải tạo và h o à n ch ỉn h hệ th ô n g th o á t nưốc th ả i

đô th ị (công tr ìn h là m sạch , trạm bơm , các đư òn g ống

d ẫ n ...) đảm b ả o cho 100% các khu vực đ ấ t x â y dựng

trong đơ th ị đ ểu có hệ thơVig th o á t nước, Đ ơi vói các

khu vực x â y dự n g mới, cầ n x â y dựng hệ th ô n g th o á t

nước tách k h ỏ i h ệ th ốn g th ốt nưóc bấn.

P h ả i xử lý cụ c bộ các ch ấ t th ái lỏ n g độc h ạ i, đảmbảo tiê u c h u ẩ n vệ sin h trước khi th ả i vào h ệ th ô n g

141GIẢ! PHÁP Cơ BẢN ĐỂ THIỂT LẬP TRẬT Tự, KỶ CƯƠNG

TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ỏ ĐÔ THỊ

th o á t nưóc chung của đơ thị.

P hải thường xun cải tạo, nạo vét, làm sạch hệ

thống kênh rạch, sông ngòi, hồ chứa nước, khơi thơng

đòng chảy, bảo vệ các cơng trìn h chứa nước và th ốt

nước khơng bị lấn chiếm, h ủ y hoại.Ị íp điệnch iếũ sảng đơ ứíỊXây dựng chiến lược nguồn n ăn g lưỢng, sử dụng

tổng hớp các nguồn n h iệ t điện, th ủ y điện và các

nguồn n ăn g lượng khác (nhiệt, khí, hơi, năn g lượng

nguyên tử). Thực hiện các giải pháp h ạ n ch ế sử dụng

chã^t đốt từ gỗ, d ầ u và các loại nguyên liệu gây ô

nhiễm khác (đặc biệt là t h a n tổ ong), đ ảm bảo yêu cầu

đủ điện phục vụ ơn định cho sả n xuất, đòi sốhg sinh

hoạt của người dân.

• Cải tạo, nâng cấp, hiện đại hóa hoàn chỉnh m ạng

lưới cung câp năng lượng cùng như chiếu sáng đơ thị.

đảm bảo a n tồn, mỹ qu an và vệ sinh mơi trường đơ thị.

• Bảo đảm chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt là 100% người

dân câc đơ thị có điện sinh hoạt từ 800 - lŨOO Kwh/ngưòi/

năm: 100% các đưòng phơ^ chính, các đưòng ngõ khu

dân cư, các khu vực công cộng... được chiếu sáng.

142Chương III. Một s ố giải pháp cơ bàn đ ể thiết iập trật tự,

kỷ cương trong quản lý nhà nưdc đối với c á c đơ thịThơng tin bưu điên vàphòngchẳỵ

chữa cháy

H iện đại hóa m ạ n g lưới bư u c h ín h viễn thơng

đồng bộ, th ơ ng nhâ't, đểu khắp và đa dịch vụ, thỏa

m ãn tôi đa các n h u cầu p h á t triển k in h tê xã hội, an

ninh, quôc phòng, đảm báo m ạng lưỏi liên tục thơng

s”t trong nước và với nước ngoài, đưa tỷ lệ sử dụng

điện thoại lên 10 máy/100 dân.

Phải đảm b ả o các q u y đ ịn h a n tồn, phòng c h á y ,

chữa cháy. Trong các khu công nghiệp, các khu dân cư,

cá c cơ n g trìn h lớn (chợ, cd quan, n h à g a ...) p h ả i bơ' tr í đủđường giao thông, hệ thống thông tm liên lạc, hệ thốhg

đường õhg, tr ụ nước chữa cháy công cộng. Tổ chức và

phân bơ’ hợp lý vỊ trí các đơn vị chủa cháy, đảm bảo việc

chữa cháy th u ậ n lợi, nhanh chóng, an tồn và h ạ n chế tơì

đa việc gây ra ơ nhiễm mơi trúòng cho khu vực lân cận.

4. Cảnh quan và vệ sinh mõi trường đơ thị• P hải giừ gìn và bào vệ bộ k h u n g th iê n nhiên,

143GIÀI PHÁP CO BÀN ĐỂ THIẾT LẬP TRẬT Tự. KỶ CƯƠNG

TRONG QUẢN LÝ NHÀ N ước ỏ ĐÔ TH|

đảm bảo sự p h á t triể n bển vừng và cân bằng sin h thái

đơ thị.Tại các đơ thị trực thuộc tru n g ương và các chùm

đô thị, ph ải quy hoạch xây dựng các vành đai xanh

bảo vệ th à n h phố, hệ thơng cây xanh, cơng viên, vưòn

hoa cơng cộng, cây xanh chun dùng, cây xanh đưòng

phơ”, quan h hồ ao, sơng ngòi... K huyến khích p h á t

triển cây xanh trong các khn viên cơng sở, trưòng

học, bệnh viện.... quy định và q u ản lý m ật độ xây

dựng hỢp lý, phấn đ âu đ ạt tỷ lệ đâ't cây xanh từ 8 - 10

m^^/ngưòi và sẽ tăng tron g tưđng lai.

Quy hoạch giữ gìn và bào vệ các hồ chứa nưỏc,

hồ điểu tiết, sồng ngòi, kênh rạch, làng cổ tru y ền

thốhg, các cơng trìn h di tích, d an h lam th ắ n g cản h...

góp phần cải tạo, n ân g cấp cảnh quan thiên n hiên và

cải th iện môi trường vệ sinh đô thị.

Áp dụng các biện pháp, giải pháp kỹ th u ậ t và

công nghệ khai th ác hỢp lý tà i nguyên th iên nhiên, xử

lý triệ t để và có quy trìn h tá i sử dụng các ch ât thài

khí, lỏng, rắn. Tăng cưòng đ ầu tư cho công tác th u

144Chương HI. Một s ố gíàí pháp cơ bản đ ể thiết lập trậ ỉ tự,

kỷ cư dng trong quản lý nhà nưóic dốl vòi c á c dô thịgom

viện

kinh

sạchvà xứ lý c h ấ t th ả i sinh hoạt, sả n xuá't và bệnh

với cơng nghệ p h ù hỢp với tr ìn h độ p h á t triển

tê • xã hội của Việt N am và từ ng đô thị đê làm

mơi trường đơ thị.• Xóa bỏ triệ t để các xí thùng, xí h ai n g ăn trong

đơ :hị.

Thường xuyên cải tạo, nạo vét, làm sạch hệ thốhg

kẽrh rạch, sơng ngòi, hồ chứa nưóc, cải tạo hệ thơng

kết câu h ạ tần g kỹ th u ậ t n h ấ t là th o á t nưóc, có biện

phap h ạ n ché sự gia tăn g ô nhiễm đường phơ” (khí

thẩi. rác thải, v ậ t liệu xây dựng...). Kiên quyết đưa

các cơ sở sản xuâ't, dịch vụ gây độc hại lón ra khỏi khu

vực nội th à n h và có khoảng cách ly cây x an h cần th iế t

tới khu dân cư.

• T ăng cường đẩy m ạnh xúc tiến xây dựng các lò

thiéu rác bệnh viện, các n h à hỏa táng.

- Lồng ghép q u ản lý vệ sinh môi trường trong quá

trìrh lập quy hoạch, cấp phép đầu tư và câp phép xây

dựtg. N ghiên cứu xây dựng mô h ình đô thị, k h u ở đô

th ị và làn g sinh thái.

5.Quản lý nhà nước về xây dựng, phát triển đõ thị- ư u tiên đầu tư cho việc lập, th ẩ m định, xét duyệt

145GIẢI PHÁP Cơ BẢN ĐỂ THIẾT LẬP TRẬT Tự, KỶ CƯƠNG

________ TRONG QUẢN LÝ NHÀ Nước ỏ THỊ_______

quy hoạch xây dựng đơ thị. Xây dựng các chương trinh

và dự án đầu tư, đảm bảo cho các đô th ị p h á t triể n bển

vững theo quy hoạch, đẩy m ạnh cơng nghiệp hóa, hiện

đại hóa.Rà sốt, bổ sung và hồn thiện hệ thống các vản

bản pháp lu ật về quản lý đô thị. Tập tru n g ưu tiên các

nnh vực đổi mói cơ ch ế chính sách quản lý, mơ hình

quản lý, nâng cao năng lực của bộ máy quản lý, cải cách

thủ tục hành chính, chính sách tạo vốn, chính sách

quản lý n h à đâ't, chính sách quản lý quy hoạch ■ kiến

trúc và bảo vệ môi trường, các chính sách xã hội khác,..

- Xây dựng và tổ chức thực hiện cương q u yết quv

trìn h kiểm sốt sự p h á t triển đơ thị, tă n g cường quản

lý đô th ị để th iế t lập t r ậ t tự kỷ cướng, đảm bảo xăy

dựng và p h á t triể n đô th ị theo quy hoạch, k ế hoạch và

pháp luật.

- Thường xuyên đào tạo và đào tạo lại cán bộ công

chức quản lý đô thị vể chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn

thiện bộ m áy và đẩy m ạ n h cải cách h àn h chính qn

lý đơ thị. Chú trọ n g n án g cao trìn h độ các cơ quan

chuyên môn giúp u ỷ b an n h â n dân, Hội đồng n h â n

d án mỗi câ'p trong quản lý và p h á t triển đô thị.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến,

146Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phát triển C0 sỏ hạ tầng kỹ thuật dô thị

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×