Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Quản lý nhà nước về xây dựng, phát triển đõ thị

Quản lý nhà nước về xây dựng, phát triển đõ thị

Tải bản đầy đủ - 0trang

GIẢI PHÁP Cơ BẢN ĐỂ THIẾT LẬP TRẬT Tự, KỶ CƯƠNG

________ TRONG QUẢN LÝ NHÀ Nước ỏ OÔ THỊ_______

quy hoạch xây dựng đô thị. Xây dựng các chương trinh

và dự án đầu tư, đảm bảo cho các đô th ị p h á t triể n bển

vững theo quy hoạch, đẩy m ạnh cơng nghiệp hóa, hiện

đại hóa.Rà sốt, bổ sung và hoàn thiện hệ thống các vản

bản pháp lu ật về quản lý đô thị. Tập tru n g ưu tiên các

nnh vực đổi mói cơ ch ế chính sách quản lý, mơ hình

quản lý, nâng cao năng lực của bộ máy quản lý, cải cách

thủ tục hành chính, chính sách tạo vốn, chính sách

quản lý n h à đâ't, chính sách quản lý quy hoạch ■ kiến

trúc và bảo vệ mơi trường, các chính sách xã hội khác,..

- Xây dựng và tổ chức thực hiện cương q u yết quv

trìn h kiểm sốt sự p h á t triển đô thị, tă n g cường quản

lý đô th ị để th iế t lập t r ậ t tự kỷ cướng, đảm bảo xăy

dựng và p h á t triể n đô th ị theo quy hoạch, k ế hoạch và

pháp luật.

- Thường xuyên đào tạo và đào tạo lại cán bộ công

chức quản lý đô thị vể chun mơn, nghiệp vụ, hồn

thiện bộ m áy và đẩy m ạ n h cải cách h àn h chính quán

lý đô thị. Chú trọ n g n án g cao trìn h độ các cơ quan

chun mơn giúp u ỷ b an n h â n dân, Hội đồng n h â n

d án mỗi câ'p trong quản lý và p h á t triển đô thị.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến,

146C hư đ ng lil. Một sô' gỉài phápC0bản đ ể thiét lập trật tự,kỷ cương trong qn iỷ nhà nưòc đơi vởi c á c đô thịgiáo đục pháp lu ậ t cho cộng đồng dân cư, gán liền với

th a n h tra, kiếm tra và xứ lý nghiêm các vi phạm,

Khai thác sự tham gia phôi hỢp q u án lý của các tô

chức quần chúng, xã hội. của cộng đồng d ân cư.Đày m ạn h việc p h â n công, p h ân cếp và làm rõ

trá c h nhiệm của các đ ầu rhôi trong quản lý đô thị. Uỷ

ban n h ân dân th à n h phô" nghiên cứu sắ p xếp bộ máy

tổ chức, thực hiện p h â n còng, phân cấp tr ê n cơ sở quy

định rõ nhiệm vụ, quyền h ạn và trách nhiệm của các

Sở: tă n g cưòng vai trò của Uỷ b an n h â n dân các cấp;

hưóng sự h oạt động của chính quyền đơ thị vào việc

thự c hiện nhiệm vụ trọn g tâm là q u ản lý h à n h chính

n h à nưỏc theo lãnh tho, trê n cò sở sử d ụn g có hiệu quả

các cơng cụ chủ yếu là quy hoạch, k ế hoạch và pháp

lu ậ t để đỏ thị được p h á t triển và quản lý có tr ậ t tự kỷ

cưdng, có trọng tâm , trọng điềm theo các chương

trìn h , dự án đúng vói định hướng p h át triể n kinh tế,

xả hội, môi trường và đô thị của N h à nước.

II.MỘT SÔ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU TRONG NHỮNGNĂM TÒI VỀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DựNG VÀ

PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

iX uất p hát từ những tồn tại yếu kém hiện nay, cản

147GIẢI PHÁP Cơ BẢN ĐỂ THIẾT LẬP TRẬT Tự, KỶ CƯƠNG

TRONG QUẢN LÝ NHÀ Nước ở ĐƠ THỊ

cứ định hưóng xây dựng, p h át triể n và q u ản lý đô thị,

nhiệm vụ chủ yếu về qu ản lý quy hoạch xây dựng p h át

triển đô thị của nưdc ta tậ p tru n g vào một số^ nội dung;

1. Đẩy mạnh việc lập, xét duyệt quy hoạch chi tiết

đô thi

éĐến nay, việc lập quy hoạch chung xây dựng cấc

đô thị đă cơ b ả n h o àn thàn h. T uy vậy, quy hoạch chi

tiế t 1:2000 và 1:500 ở các k h u vực đó thị, các k h u dân

cư vẫn còn th iế u trầ m trọng, ơ H à Nội và th à n h phơ'

Hồ Chí M inh, quy hoạch chi tiế t mới p h ủ k ín đưỢc

khoảng 10% và 5% diện tích đâ”t xây dựng đơ thị.

Ngồi quy hoạch chi tiết 1:2000 và 1:500 đã lập cho

các dự án đầu tư xây dựng các k h u vực xây dựng tậ p

trung, u ỷ b a n n h â n dân các th à n h phô' trực thuộc

tru n g ương cần ưu tiên khai thác và dành các nguồn

vôn từ ngân sách và từ các nguồn khác, chỉ đạo Uỷ ban

n h â n dán các thị xã, quận, huyện đẩy m ạn h còng tác

khảo sát, lập quy hoạch chi tiết 1:500 và 1:2000 còn

thiếu cho các khu dân cư để làm cơ sở triển khai các dự

á n đầu tư, th iế t k ế xây dựng, giối thiệu địa điểm, cấp

chỏng chỉ quy hoạch, giao đất, cho th u ê đất, cấp Giây

chứng n h ận quyển sử dụng đ ất và quyển sở hữu nhà ỏ.

148Chương III. Một sô giải pháp cơ bản đ ể thiết lập trật tự,

kỷ cương trong quản lý nhà nơóc đối vói c á c đơ thịDo khỏi lượng quy hoạch chi tiế t các khu d â n cư

đô thị r ấ t lân, khơng th ể hồn th à n h cùng lúc trong

một thdi gian ngắn nên các thị xã, quận, huyện cần

lựa chọn các vùng có n h u cầu đầu tư xây dựng và

quán lý p h á t triển trước m ắt để tậ p tru n g vôn ưu tiên

cho công tác khảo sá t lập quy hoạch chi tiết.

Việc lập quy hoạch chi tiết các k h u d â n cư có liên

q uan trực tiếp đến lợi ích của mỗi ngưòi dân cho nên

trong quá trin h lập và xét duyệt, ư ỷ b a n n h â n dân

các th à n h phô’ cần chỉ đạo việc lập, xét d uyệt các quy

hoạch chi tiế t theo nguvên tắc k ế t hỢp hài hòa giữa

lợi ích qc gia, lợi ích cộng đồng và lợi ích cá nhân,

tạo điểu kiện cho d â n biết, th a m gia góp ý và kiếm

tr a trong q tr ìn h thực hiện quy hoạch chi tiế t đà

được duyệt.

2.

Nâng cao chất lượng quy hoạch xây dimg vả thiết

kế kiên trủc

Để nâng cao c h ấ t lượng các đồ á n quy hoạch xây

dựng và th iê t kê kiên trú c đô thị, cần thực h iện các

nhiệm vụ sau:

N áng cao trìn h độ các nhà tư vân, các kiến trúc

sư chủ trì đồ á n thõng qua các ìớp đào tạo chuyên

149GIẢI PHÁP Cơ BẢN ĐỂ THIẾT LẬP TRẬT Tự, KỲ CƯƠNG

TRONG QUẢN LÝ NHÀ N ư ớ c ỏ ĐƠ THỊmơn, hội nghị, hội th ả o khoa học;

• Quy định n ă n g lực và quy chê h à n h n g h ề cho

các tổ chức và các cá n h â n h à n h nghề tư vấn, th iế t k ế

xây dựng;

■Sửa đổi quy trình, phương pháp và đơn giá thiết kế;

• Mỏ rộng h ình thức đ â u th ầ u tư v ấn và th i tu y ể n

xét chọn các phương á n th iế t kê trong và ngoài nưỏc:

■ Kiểm soát c h ặ t chẽ việc triển k h ai xây dựng đê’

p h á t triển kiến trúc đô th ị theo cấp phép xây dựng;

- Đẩy m ạnh bảo tồn và p h á t huy giá trị các di sản

kiến trúc;

- H oàn thiện quy hoạch tổng thể kiến trúc đô thị.

xác định kiến trú c củ a từ n g đưòng phơ', ơ phơ"..., lồng

ghép cấp phép kiến trú c vói cấp phép xây dựng.

3.

Tập trung chỉ đạo huy động các nguổn vốn xây

dựng, phát triển đô thị theo các dự án tập trung

Để đảm bảo t r ậ t tự kỷ cương xây dựng, hiệu quà

kinh tê ■xã hội, c h â t lưỢng kiến trúc, mỹ qu an và môi

trường đô thị, u ỷ b a n n h â n d â n ở các đơ thị cần chì

đ ạ o cá c n g à n h , c á c c ấ p c h ín h q u y ề n , c ă n c ứ v à o q u y150Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quản lý nhà nước về xây dựng, phát triển đõ thị

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×