Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thiết lập nền hành chính mạnh

Thiết lập nền hành chính mạnh

Tải bản đầy đủ - 0trang

GIẢI PHÁP Cơ BẢN ĐỂ THIÊT LẬP TRẬT Tự. KỶ CƯƠNG

TRONG QUÀN LÝ NHÀ Nước ỏ ĐÔ TH|

quyển tỉnh, th àn h phô”trực thuộc tru n g ương).

Việc p h ản công, p h ân cấp không những cần làm

rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và th ẩ m quyển, m à thơng

qua đó kh ẳng định cái “uy" của bộ m áy h à n h chính

của các ngành, các cấp và của cán bộ, công chức thi

h àn h cơng vụ. Tâ^t nhiên cái “uy" còn do nh iều yếu tơ'

khác tác động n h ư tín h sáng suôt kh i b an h à n h vản

bản, quyết định h àn h chính, trìn h độ chun môn,

nghiệp vụ và ý thức gưdng m ẫu chấp h à n h p h áp lu ật

của đội ngũ cán bộ. công chức, sự xử lý nghiêm m inh

các vi phạm nói chung và ví ph ạm của cán bộ, cơng

chớc nói riêng...Thứ hai, có đội ngũ cán bộ, công chức đủ về sỗ

lượng, tin h thông nghiệp vụ và chun mơn, có pham

ch ất đạo đức trong sạch, biết ứng d ụ ng các tiế n bộ

khoa học công nghệ trong q u ản lý, đáp ứng n h ũ n g yéu

cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, h iện đại hóa và

những yêu cầu xây dựng p h á t triển đô thị tron g nền

kinh tê th ị trường theo định hướng xâ hội chủ nghĩa

có sự q u ả n lý của Nhà nưốc và sự th a m gia củ a các

th à n h p h ần kinh tê. Muốn xây dựng được đội ngù cán

bộ công chức như vậy cần phải;

- T ảng cưòng tuyển chọn thêm cán bộ, cơng chức

156Chương III. Một s ố giải pháp cơ bản để thiết lập trật tự,

kỷ cưđng trong quản lý nhà nư óc đối VĨI c á c dò thịcó trìn h độ chuyên môn và nghiệp vụ cao p h ù hỢp với

nhiệm vụ để bổ sung cho các câ”p, n h ấ t là quận, huyện,

phường, th ị trấn;

Sàng lọc và bơ’ trí hợp Iv cán bộ, cơng chức đúng

với năng lực, trìn h độ chun mơn, q u ả n lý tố t hoạt

động cơng vụ của cơng chức, có chê độ kh en thương và

kỷ luật, ch ế độ đãi ngộ thích đáng:

Thường x u y ê n đ à o t ạ o v à đào tạ o lạ i đội ngũ cán

bộ, cơng chức về chun món. về kiến thức q u ản lý

h à n h chính, về p h áp lu ậ t để thực hiện tốt nhiệm vụ,

đáp ứng các yêu cầu của thực tiễn th ay đổi. P hải đổi

mói tư duy, n h ậ n thức và cách làm . đáp ứng n h ũn g

u cầu của cóng cuộc cơng nghiệp hóa, hiện đ ại hóa

và sự nghiệp đổi mới của Đ ảng và N hà nước.

Thứ ba, th ủ tục h à n hc h ín h phải đơn giản, gọnnhẹ, phải được cơng khai hóa và m inh bạch hóa, n h â t

là các quy định, quy chế, th ủ tụ c h à n h chính để cho

các tô chức và dân biết, dân thực hiện. P hải đổi mối

và cụ thể hóa, đơn giản hóa các quy định, th ủ tục, giấy

tò, quy trìn h h à n h chính theo hướng tạo th u ậ n lợi cho

người dân, cho các tổ chức, doanh nghiệp và phải được

niêm yết công khai tại nơi tiếp d â n hay tuyên truyền,

157GIẢI PHÁP Cơ BÀN o é THIÊT LẬP TRẬT Tự. KỲ CƯƠNG

TRONG QUÀN LÝ NHÀ N ư ớ c ở ĐÕ THỊphổ biến tới các tô chức, cơ quan, tổ dán phô’ để dãn

hiểu, dân biết và làm theo pháp luật, trưỏc hết là trong

những lĩnh vực đầu tư, câ'p Giấy ch ứ n g n h ậ n quyên

sủ dụng đất, cấp giáy phép xây dựng, bảo vệ môi trường

và vệ sinh đô thị, giD gìn tr ậ t tự giao th ơ n g và t r ậ t tụ

đơ thị...Cần áp dụng rộng rãi mơ hình cơ c h ế “m ộí cửa",

hình th à n h các tru n g tâm dịch vụ h à n h chính cơng để

giảm bỏt phiền h à khỏ khăn, tơn p h í cho dân và ngăn

ngừa được các biểu hiện n h ũ n g n hiễu, tiêu cực của

một số cán bộ, công chức thối hóa.Xúc tiến xây dựng chính p h ủ điện tử, cổng giao

dịch điện tử, nốì m ạng... đê phổ biến rộng rãi, còng

khai các th ủ tục h à n h chính, tạo th u ậ n lợi cho ngưòi

dân, cung câp các thơng tin, dữ liệu cho các cơ qu an

quản lý tạo sự thôVig n h ất, đồng bộ giữa các ngành,

các cấp từ th à n h phố^ tới xã, phường, th ị trấn .Thứ tư, cơ sỏ v ậ t c h â t - kỹ th u ậ t và phướng tiện

phải được tra n g bị hiện đại, đồng bộ p h ù hỢp vỏi yêu

cầu nhiệm vụ và tạo điều kiện th u ậ n lợi ứng dụng các

tiến bộ khoa học • kỹ th u ậ t • cơng ng h ệ vào h o ạt động

quản lý:

158Chư ơng III. Một sô' giàỉ pháp cơ bản để thiết lập trậi tự,

kỳ cương trong quản lý nhà nước đối với c á c đô thị■ Các cd q u a n h àn h chính và quán lý theo chức

n ăn g phái có tr ụ sỏ nơi tiếp dán ổn định, dễ tiếp cận

và được tra n g bị cơ sở vật chất, phương tiện kỹ th u ậ t

đồng bộ, ỏ mức hiện đại phù hợp, tạo điều kiện th u ận

lợi cho cán bộ. công chức ihực thi hiệu quá công việc,

th u th ậ p và xử lý thông tin. dù liệu...

ứ n g dụng tiến bộ k h o a học • cơng nghệ vào quản

lý n h ư xây dựng chính phủ điện tử, th iế t lập cổng

giao dịch điện tư, nôi m ạng các cơ quan h à n h chính,

q u à n lý giùa các cấp ngành, ừng dụng hệ thông tin

q u ả n lý (MIS); hệ thông tin địa lý (GIS)... vào cơng

tác quản lý.T rang bị hệ th ố n g thông tin thông suô’t từ th à n h

phô' đến cơ sỏ. k hai thác m ạng thông tin quản lý đê

điều hành, q u ả n lý xuvén suốt giữa các cấp. Các

th à n h phô cần quy định bắt buộc sử dụng m ạng thông

tin quản lý để các cấp, ngành vừa khai thác, vừa cập

n h ậ t, bổ sung thông tin, dữ liệu vào nguồn thông tin

chung của th à n h phơ’

■Thiết lập các đưòng dây "nóng" đế th u th ậ p đưỢc

các thông tin do các tổ chức, cá nhân , cộng đồng dán

cư cung cấp. n h ấ t là các biêu hiện, h àn h vi vi phạm để

159GIẢI PHÁP Cơ BẢN o ể THIÊT LẬP TRẬT Tự, KỶ CƯƠNG

TRONG QUẢN LÝ NHÀ N ư ớ c ỏ ĐƠ THỊcác cơ quan q u ản iý có giải pháp kịp thòi.Thứ năm, nghiêm chỉnh châ'p h à n h các quy định

pháp lu ậ t và xử lý nghiêm minh các h à n h vi vi phạm

pháp ỉuật.

Đ áy là yếu tố r ấ t q u an trọng, nếu thực h iện tốt

sẽ làm tăng sức m ạn h của bộ m áy h à n h chính đơ thị

và nền h à n h chính nói chung, tạo điểu kiện để thiết

lậ p t r ậ t tự kỷ cương tron g q uản lý n h à nước về đơ thị.

cụ thể:Các cơ q u a n , tổ chức và cán bộ, cơng chức trong

bộ m áy h àn h chính đơ th ị phải gưdng mẫu, nghiêm

chỉnh chấp h àn h p h áp luật. Không đưọc làm trá i

pháp lu ậ t hay lợi dụng các sơ hỏ, sự th iếu đồng bộ và

cụ th ể trong các vãn b ản pháp luật, pháp quy để mưu

cầu lợi ích cho đơn vỊ m ình, cho b ản th â n mình, biểu

hiện ở việc lợi dụng chức quyền th a m ơ, lãng phi,

th am nhũng, u sách đốì với n h â n d ân và các tổ

chức, doanh nghiệp... làm ton hại đến lợi ích quốc gia,

ỉợỉ ích của n h â n dân.

Xù lý nghiêm m inh các vi p h ạm pháp lu ật và các

quy định của N hà nưốc, của địa phương, kể cả vói cán

bộ, cơng chức h ay cơ quan, tổ chửc trong bộ máy h à n h

chính. Phải th ậ t công tâm và nghiêm m inh theo đúng

160Chương III. Một s ố giải phápCờbản đ ể thiết lập trật tự,kỷ cường trong quản lý nhà nưóc đối với c á c đô thịnguyên tác "mọi người binh đắng trước pháp luật".

Nghiêm cấm bao che, giấu giếm, hoặc lợi dụng sai

phạm đế hôl lộ và n h ận hôi lộ, n h ù n g nhiễu, mưu cầu

lợi ích cho riéng mình, làm giảm hiệu lực của pháp

luật, của kỷ cương phép nưởc, làm giảm lòng tin của

n h ân dán và là cái nôi p h á t sinh những tiêu cực.

Các cơ quan quản lý n h à nưốc của th à n h phô" một

m ặ t phải tăng cưòng cơng tác cán bộ, quản lý nội bộ,

m ặt khác phải tă n g cường công tác kiểm tra, giám sá t

và xây dựng những cờ chê phôi hợp, th iế t lập các hệ

thống thông tin cộng đồng... để có th ể p h á t hiện những

vá phạm khi đang m anh nha, từ đó có các biện pháp

xử lý kịp thòi, giám bót thời gian, kinh phí và thiệt

hại của N hà nưdc và n h â n dân. Đồng thòi, phải thực

th i các biện pháp làm trong sạch bộ m áy h àn h chính.

Giãi pháp th ứ h a i là phải đổi mói tổ chức bộ máy

h àn h chính (chính quyển) của các đơ thị, nhâ't là

th à n h phò' trực thuộc tru n g ương.

A-'Tại hội nghị lấy ý kiến các bộ. ngàn h về cơ chê

quàn lý và p hát triể n th à n h p h ố Hồ Chí M inh tổ chức

tạ i Hà Nội ngày 05/06/2002, Trưởng Ban tổ chức cán

bộ C hính p hủ (nay là Bộ Nội vụ) Đổ Q uang T rung đả

p hát biểu:161GIÀI PHÁP C ơ BẢN ĐỂ THIẾT LẬP TRẬT Tự, KỶ CƯƠNG

TRONG QUẢN LÝ NHÀ N ư ớ c ỏ ĐƠ THỊ“Chúng tơi rất muốn thành p h ố Hồ Chi Minh tièt

hành thi điểm chính quyền đơ thị. Bởi nhiều nước trêi

th ế giới, tổ chức chinh quyển đô thị và nông thôn It

khác nhau, trong khi ở Việt N am ta lại giống nhau

Thành phô' củng 3 cấp chinh quyền mà tỉnh củng ỉ

cấp chinh quyền... làm sao cho bộ m áy được tinh gỌì

hơn, nhanh nhạy hơn”.

Trong Nghị quyết sơ 08/2004/NQ - C P ngày 30/6/2001

của Chính p h ủ về tiếp tục đẩy m ạ n h p h â n cấp quản 1;

n h à nưóc giữa Chính p h ủ và c h ín h quyền tỉnh, thàn i

p h ố trực thuộc tru n g ương có đ á n h giá sự p h ân cã>

q uản lý h àn h chính nhà nưóc h iện nay là:

chứiphán biệt rõ sự khác nhau giữa đô thị và nông thôn’

nén mục tiêu trong thời gian tới là p h ải tổ chức bộ má/

cho “phù hợp với trinh độ phát triển kinh tế - xã h ộ i..với từng loại hình đơ thị, nơng thơn...'’.

Qua đ á n h giá thực trạ n g bộ m áy h à n h chính hiệi

nay và định hướng p h ả n cấp củ a C hính phủ, chúriỊ

tơi kiến nghị:Vùng ngoại th àn h của các th à n h p h ố trực thuệc

tru n g ương ở nước ta còn quá lớn (đặc biệt là về dân Sí,

kéo theo lao động nơng nghiệp và cơ sở h ạ tầng yêi

kém...) nên quản lý đô thị ỏ các th à n h phô' này là vùi

162Chương III. Một s ố giải pháp C0 bản đ ể thiết lập trật tự,

kỷ cường trong qn lý nhả nư óc dốí vóii c á c dò thịquản ỉý đò thị (nội thành, các đơ thị khác ở ngoại

thành), \òía qu ản lý nơng thơn, nghĩa là quản lý ''nửa

đó thị, nứa nông thôn". Nên tập tru n g đầu tư để chuyển

dịch cơ cấu kinh tê ngoại th à n h theo hướng công

nghiệp, dịch vụ và nâng càp cd sở h ạ tầng đẽ đấy m ạnh

đơ thị hóa nơng thơn ngoại thành, hoặc giảm bdt quy

mơ vTÌng ngoại th àn h , sáp nhập vào các tỉnh lân cận, đê

quản lý đô th ị về cơ bản là quán lý khu vực đỏ thị.

- Còn n h iể u cơ q u a n (sỏ, n g à n h ) chuyên môn trực

thuộc Uý b a n n h â n dân th à n h phô. c ầ n p h â n loại

các cơ q u an này theo chức năng, quy mô và th ứ tự.

N ên k ế t hợp các cơ quan sỏ, n g àn h có chức n àn g tưưng

tự để tin h giảm đ ầ u môi, giảm sô” lượng các cd quan

trực thuộc.Ví dụ, có th ể k ế t hợp sỏ Tài chính và Cục th u ế...

vào một sỏ, Sỏ Giáo dục và Đào tạo, s ỏ Thê dục thè

thao và Sở V ăn hóa thơng tin vào một sở, Sở Xây dựng

và Giao thông công chính vào m ột sở...

- Trong các sỏ, n g àn h chưa có sự p h â n biệt giữa cò

quan tư vấn ự^staff' agencies) và cơ q u an tác chiến

riine" agencies).

Nên p h â n loại các sở, ngành theo các chức năng

tư vấn và chức n ă n g tác chiến.

1 6 3GIẢI PHÁP C ơ BẢN ĐỂ THIẾT LẶP TRẬT Tự. KỶ CƯƠNC

TRONG QUẢN LÝ NHÀ N ư ớ c ỏ ĐÔ THỊ164GIẢI PHÁP Cơ BẢN ĐỂ THIẾT LẬP TRẬT Tự, KỶ CƯƠNG

TRONG QUẢN LÝ NHÀ Nước ở ĐƠ THỊDo n ộ i th à n h là nơi d â n cư sinh sông và ở đó quy

hoạch, xây dựng tập tru n g tạo th à n h m ột th ể thông

n h ấ t liên thơng và có tính gán bó m ật th iế t hữu cơ,

khó có th ể phân tách riêng rẽ (hạ tầ n g kỹ th u ậ t và xã

hội), việc sử dụng của ngưòi d ân đan xen trê n toàn

phạm vi nội th àn h . ít p hụ thuộc vào nơi ỏ n h ư ỏ nông

th ô n ... nên tổ chửc bộ m áy h à n h chính khu vực nội

th à n h chi nên có cấp quận, bỏ câ'p phưòng. Có thể, ở

phường hiện nay có B an đại diện h àn h chính và một

sơ" chi n h án h dịch vụ cóng của cấp quận.

K hu vực ngoại th à n h , bộ m áy h à n h chính vần

giữ nguyên như hiện n ay gồm hai câ'p, h u y ệ n và xả

(thị trân ).

N ếu có thị xã ỏ vùng ngoại th à n h , bộ máy hành

chính của thị xã cũng chỉ có 1 cấp (ngang cấp q u ận ở

nội th à n h , không nên có cấp phưòng).

TỔ chức bộ m áy h à n h chính của th à n h phơ trực

thuộc tru n g ương đưỢc sơ đồ hóa n h ư sau:1656IÀI PHÁP Cơ BÀN ĐỂ THIẾT LẬP TRẬT Tự, KỶ CƯƠNG

TRONG QUÂN LÝ NHÀ Nước ở ĐÒ THỊ166Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thiết lập nền hành chính mạnh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×