1. Trang chủ >
  2. Kinh Tế - Quản Lý >
  3. Quản lý nhà nước >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đổi mởi và hoãn thiện hệ ỉhống pháp luật, pháp quy

Đổi mởi và hoãn thiện hệ ỉhống pháp luật, pháp quy

Tải bản đầy đủ - 0trang

GIẢI PHÁP Cơ BẢN ĐỂ THIẾT LẬP TRẬT Tự, KỶ CƯƠNG

TRONG QN LÝ NHÀ Nước ỏ ĐƠ THỊ

quản lý đơ th ị nói ch u ng và th iết lập t r ậ t tự kỷ cương

trong q u ản lý đơ th ị nói riêng.

Hệ thơng p h á p lu ật, pháp quy càng đầy đủ, đồng

bộ và thống n h ấ t, cụ th ể và ổn định, càng tạo điểu

kiện để n ân g cao h iệu lực, hiệu quả quản lý n h à nưóc

về đô thị, càn g th u h ú t các n h à đ ầu tư vào xây dựng

p h át triể n đô thị, th iế t lập t r ậ t tự. kỷ cương và ôn

định t r ậ t tự, a n ninh, an toàn xã hội đô thị, xây dựng

và củng cô' N hà nưỏc pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Đổi mái và hoàn th iện hệ thông pháp luật, pháp

quy về quy hoạch xây dựng p h á t triển và quản lý đô

thị gồm có:Xây dự n g và b an h àn h mới các lu ậ t và bộ lu ậ t

còn thiếu, nhâ"t là n h ữ n g lu ậ t có liên quan trực tiếp,

gần gũi vối xảy dự ng p h á t triể n và q u ản lý đô th ị như

L uật quy hoạch và q u ả n lý đơ thị... Đồng thòi, thưòng

xun bổ sung, đổi mói và hồn th iện các lu ậ t và bộ

l u ậ t đ â b a n h à n h c h o p h ù hỢp vói y ê u c ầ u v à t ì n hhình p h á t tr iể n của thực tiễn, đồng bộ thống n h ấ t vói

nhau , tr á n h sự m â u th u ẫ n trá i ngược nhau để tạo

th à n h hệ th ô n g lu ậ t đầy đủ, đồng bộ, nhâ^t quán. M ặt

khác, cần n â n g cao c h ấ t lượng công tác xây dựng luật,

tạo môi trườ ng p h á p lý ổn định, xây dựng lòng tin, sự

168Chương III. Mộỉ sơ' giài pháp cơ bản đ ể thiết lập trật tự,

kỷ cương trong quản lỷ nhả nưđc dôi với c á c đô thịyên tám , an toàn cho các n h à d ầu tư. kích th ích sự

th am gia của các th à n h phần k in h tê vào xây dựng

p hát triến đô thị, tạo th u ậ n lợi để th iế t lậ p t r ậ t tự kỷ

cương trong quản lý n h à nước vê' đơ thị.

• K hán trương đẩy m ạn h việc đơi mới và hồn

chình hệ thống các văn bản p h áp quy, cụ th ể hóa và

hướng dẫn thực hiện các quy định của lu ậ t, để đưa các

quv định của lu ậ t vào cuộc sôVig nói c h u n g và vào xây

dựng p hát triển và q u ản lý đô th ị nói riêng. C hính

phủ cần ban hành các nghị định, các bộ. n g à n h ở

tru n g ương cần ban h à n h các th ô n g tư hướng dần

thực hiện các quy định pháp lu ật, n h ũ n g v ấn để liên

quan đến xáv dựng p h á t triển đô thị.

• Đầu tư nghiên cứu, x â y dựng mỏi h ệ thơng các

quv trình, quy phạm, tiêu c h u ẩn và quy c h u ẩ n , sổ tay

th iết kế, quy chê quản lý quy hoạch xáy dự n g đô thị,

q u àn lý đô th ị... phù hợp vói yêu cầu c ủ a thự c tiễn

p h á t triển đô thị và yêu cầu hội n h ậ p quốc t ế trong

giai đoạn hiện nay và tương lai.ương

q u an

x uất,Chinh quyền các th à n h phô’ trực thuộc tru n g

rà soát các ván b ản quv p h ạm p h á p lu ậ t có liên

đến quản lý xây dựng và p h á t triể n đơ thị; để

kiên nghị với các cấp có th ẩ m qu y ền sử a chữa,

169GIẢI PHÁP Cơ BẢN o ể THIẾT LẬP TRẬT Tự. KỶ CƯƠNC

TRONG QUẢN LÝ NHÀ N ư ớ c ở ĐÔ THỊ

bổ sung các cơ chê chính sách đặc th ù , chú trọ n g CIC

cơ ch ế linh h o ạt để giải quyết nh ữ n g vấn đề bớc 3tic

vể xây dựng, p h á t triể n và qu ản lý đỏ thị các th à m

phố trực thuộc tru n g ư ơ n g. B an h à n h mới, bổ suní,

sửa đổi các văn b ả n quy phạm p h áp lu ậ t đồng bộ tr ó i

cơ sở các văn b ả n của cơ q u an n h à nưốc tru n g ưổng (ể

qu ản lý các lĩnh vực xây dựng và p h á t triể n đồ th.

Kiến nghị với N hà nước cho phép áp dụng m ột số
chế, chính sách đặc th ù (phê duyệt các dự á n đầu tĩ,

ứng vốn n g ân sách xây dựng quỹ n h à di dân giii

phóng m ặ t bằng, ưu tiên xây đựng n h à ỏ cho người (ó

th u n h ậ p thấp, th a n h tr a xây dựng, tă n g cưòng th ẩ n

quyển xỏ p h ạ t vi phạm h à n h chính cho cấp xã...).Ngoài hệ thống các v ã n b ả n p h áp lu ậ t, phỉp

quy, chính quyển các th à n h phô' trự c thuộc tru ig

ưđng cần kh uy ến khích và tạo điều kiện để các tô chic

chinh trị - xã hội, các tổ chức q u ầ n chúng, các đơn 'Ị

cộng đồng dân cư đô th ị xây dựng các nội quy, qiv

chế, điểu lệ, quy ước, hương ước h o ạt động, xây dựig

nội dung thực hiện các quy định p h áp lu ậ t và qiv

định của chinh quyền đô th ị về q u ản lý xây dựng 'à

p h á t triể n đô th ị (đưòng phơ’văn m inh thương mại, ’ệ'

sinh mơi trường, tr ậ t tự giao th ôn g và tr ậ t tự đô tỉỊ,

xây dựng cuộc sống mới ở k h u dân cư...)170Chương III. Một s ố giải pháp cơ bàn dê thiết lập trật ỉự,

kỳ cương trong quản lý nhà nước đối vái c á c đô thị3.

Xây dựng dống bộ các dịnh hưòng chíèn lược xây

dựng phát triển vả qn lý đơ thị

Để có cơ sở xâv dựng p h á t triề n và quản lý đơ thị,

chính quyền các cấp trén cơ sở định hưóng chu n g vể

quy hoạch xây dựng, p h á t triê n và quán lý hệ thông

đô th ị Việt N am đến nảm 2020 và thòi gian tiếp theo,

căn cứ vào các điều kiện cụ th ể của m ình cần p hải xây

đựng các định hướng chiến lược p h á t tríến các ngành,

lĩnh vực của mình, trong đó làm rõ quan điểm, mục

tiêu và các đ ịn h hướng p h á t triể n đến năm 2020, cụ

thể trê n các lình vực sau đáv:

Định hưỏng p h át triển hạ tầng kinh tẽ - kỳ thuật,

tạo động lực p h á t triển đò thị:Định hướng tà n g trướng dân số và p h á t triển

đ ấ t đai đô thị;

- Định hướng tổ chức khơng gian đò thị và phán

bơ các chức n ă n g chủ yếu của đỏ thị (khu nội thành);Định hưỏng p h á t triến cơ sỏ h ạ tầ n g kỳ th u ậ t đô

thị (nhà ở. giao thông, câ'p th o á t nưốc, năng lượng,

chiếu sáng công cộng, thông tin • bưu điện...):

- Định hướng vê vệ sinh đô thị. báo vệ môi trường

và cánh quan đô thị:

171GIẢI PHÁP Cơ BẢN ĐỂ THIẾT LẬP TRẬT Tự, KỶ CƯƠNG

TRONG QUẢN LỶ NHÀ N ư ớ c ỏ ĐƠ THj• Đ ịnh hướng xây dự ng và p h á t triể n các lĩnh vực

h ạ tầ n g xã hội;

- Đ ịnh hướng p h á t triể n các lĩnh vực khác (trậ t tự

a n ninh, a n to à n đô th ị, q u ả n lý d ân cư, phòng chống

tội phạm , xóa đói giảm nghèo, quản lý đô thị...).

T rên cơ sở các đ ịn h hướng chiến lược p h á t triển

tổng th ể và các n g à n h , lĩnh vực, chính quyền các đơ

th ị xảy dự n g các ch ín h sách, biện pháp, cơ chê thực

hiện các đ ịn h hưóng chiến lược p h á t triể n của th à n h

phô”, trong đó tậ p tr u n g vào các chinh sách, biện pháp

cấ'p bách sau:

- T ăng cưòng hiệu lực bộ máy q u ản lý đô thị. đổi

mối cơ c h ế ch ín h sách p h á t triển đô thị, nâng cao hiệu

quả q u ản lý:

• Tạo vốh p h á t tr iể n cd sở h ạ tầ n g đô thị;

■P h á t triể n n h à và đ ấ t đai đơ thị;

• Quy hoạch xây dự ng và kiến trú c đơ thị:

• Q u ản lý mơi trườ ng đơ thị...

Chính quyền các th à n h phô" trực thuộc tru n g

ưđng lập và tổ chức chỉ đạo thực h iệ n một sô” các

chương trìn h , đ ề á n trọ n g điểm tro n g từ ng giai đoạn

172Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đổi mởi và hoãn thiện hệ ỉhống pháp luật, pháp quy

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×