Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Xây dựng dống bộ các dịnh hưòng chíèn lược xây dựng phát triển vả quàn lý đô thị

Xây dựng dống bộ các dịnh hưòng chíèn lược xây dựng phát triển vả quàn lý đô thị

Tải bản đầy đủ - 0trang

GIẢI PHÁP Cơ BẢN ĐỂ THIẾT LẬP TRẬT Tự, KỶ CƯƠNG

TRONG QUẢN LỶ NHÀ N ư ớ c ỏ ĐÔ THj• Đ ịnh hướng xây dự ng và p h á t triể n các lĩnh vực

h ạ tầ n g xã hội;

- Đ ịnh hướng p h á t triể n các lĩnh vực khác (trậ t tự

a n ninh, a n to à n đô th ị, q u ả n lý d ân cư, phòng chống

tội phạm , xóa đói giảm nghèo, quản lý đơ thị...).

T rên cơ sở các đ ịn h hướng chiến lược p h á t triển

tổng th ể và các n g à n h , lĩnh vực, chính quyền các đơ

th ị xảy dự n g các ch ín h sách, biện pháp, cơ chê thực

hiện các đ ịn h hưóng chiến lược p h á t triể n của th à n h

phơ”, trong đó tậ p tr u n g vào các chinh sách, biện pháp

cấ'p bách sau:

- T ăng cưòng hiệu lực bộ máy q u ản lý đơ thị. đổi

mối cơ c h ế ch ín h sách p h á t triển đô thị, nâng cao hiệu

quả q u ản lý:

• Tạo vốh p h á t tr iể n cd sở h ạ tầ n g đô thị;

■P h á t triể n n h à và đ ấ t đai đơ thị;

• Quy hoạch xây dự ng và kiến trú c đơ thị:

• Q u ản lý mơi trườ ng đơ thị...

Chính quyền các th à n h phô" trực thuộc tru n g

ưđng lập và tổ chức chỉ đạo thực h iệ n một sơ” các

chương trìn h , đ ề á n trọ n g điểm tro n g từ ng giai đoạn

172Chương III. Một sô' giải pháp cơ b ản đ ể thiết lập trật tự,

kỷ cương trong quản lý nhà nư ớc đối vói c á c đơ thịkê hoạch, trưỏc m ắt tập tru n g vào các chương tr ìn h đề

án sau:P h á t triển n h à ở (phục vụ tá i đ ịn h cư, n h à ỏ cho

ngưòi th u n h ậ p th ấp , giãn dân...);

■ Sửa chữa, cải tạo n â n g câp các k h u n h à chung

cư xVig cấp, hư hóng nặng;

- T ă n g cường q u ả n lý t r ậ t tự xây d ự n g đô thị;

■Sử dụng công nghệ th ô n g tin tro n g q u ả n lý;

- Giảm tỷ lệ th â t th o á t nưổc, cu n g câ'p nước sạch

ch o d â n đô t h ị.■G iảm ách tắc và ta i n ạ n giao thông.

- P h á t triể n giao th ô n g công cộng.

- P h á t triển điện lực, b ư u điện.

- Báo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử, v ă n hóa, các

cơng trìn h kiến trúc có giá trị.

Uỷ ban n h á n dân các cấp chỉ đạo các n g à n h trực

th u ộ c lậ p k ê h o ạ c h , t iế n độ c ụ t h ể t r i ể n k h a i th ự chiện, p h â n công rõ trá ch nh iệm các n g à n h , các cấp,

đồng thòi kiểm tra quá tr ìn h th ự c h iệ n củ a từ n g cơ

quan, đdn vỊ, cá n h â n để việc th ự c h iện chương trình,

173GIẢI PHÁP Cơ BẢN ĐỂ THIẾT LẬP TRẬT Tự. KỶ C/ƠNG

TRONG QUẢN LÝ NHÀ N ước ỏ ĐÔ THỊ

đê án đ ạ t được mục tiêu và có hiệu quả th iế t thíc, lấy

hiêu quả quán lý xây dưng của các ngành, các cíp, các

tố chức chính trị, xã hội và từ ng cộng đồng tân cư

trong th à n h phô".

4.

ĐàV mạnh việc iập, xét duyệt và nâng ca> chất

lượng quy hoạch xây dựìig đơ thị

Quy hoạch xây dựng đô th ị là cơ sở khoa lọc và

p h áp lý để tiến h à n h các h o ạ t động đ ầ u tư xâydựng,

p h á t triể n đô thị, vừa là công cụ để kiểm tra , ^ i m sá t

các hoạt động thi công xây dựng và xử p h ạ t ;ác vi

phạm . Chính vì vai trò q u an trọng ấy, Nghị đ n h sơ*

91-CP ngày 17/8/1994 của C hính p h ủ về v iệ ban

h à n h Đ iều lệ qu ản lý quy hoạch đơ thị quy địnỉ: “Đơ

íAị phải được xây dựng, phát triển theo quy hoich vàcác quy định của pháp luật nhằm phục vụ cio các

mục tiêu chinh trị, kinh tế, văn hố, xã hội và ninh

quốc phòng"-, “Việc cải tạo và xây dựng đơ thị phii căn

cứ vào quy hoạch xày dựng đô thị được cơ quai nhà

nước có thẩm quyền phê duyệt" và “Đơ án quy loạch

xăy d ự n g đô thị được duyệt là cơ sở p h á p lý đ ể q iả n lỹ

đô th ị..? ,

u ỷ b a n n h â n d â n các th à n h phô" trự c thuộc'.rung

174Chưong III. Một s ô giải pháp cơ bàn dể thiêt lập trật tự,

kỷ cưong trong quàn lý nhà nưdc đôi với c ã c dô thịương cầii diều chinh quy hoạch chung p h á t triển đơ

thị đến nãm 2020, trìn h T hủ tướng C hính phủ phê

duyệt, dổng thòi ưu tién dành các nguồn vốn từ ngân

sách n h à nước hoặc chí đạo ư ỷ b an n h â n dân các thị

xà, quận, huyện huy động các nguồn vòn đầu tư khác

cho cơng tác kháo sát. lập quy hoạch chi tiết 1:2000 và

1:500 đảm bảo p hủ kín 100% đ ấ t nội th àn h , nội thị xã,

thị tràn trong th à n h phơ trực thuộc tru n g ương. Đồng

thòi cần tiến h àn h lập các quy hoạch chuyên n g à n h cả

tổng thê và chi tiết đồng bộ, thông nh ất. Khẩn trương

xét duyệt các quy hoạch chi tiết và quv hoạch chuyên

ngành để làm cơ sở triển khai các dự án đầu tư. thiết

k ế xây dựng, giới thiệu địa điểm, câ’p chứng chỉ quy

hoạch, giao đ à t hoậc cho th u ê đâ”t, cấp phép xây dựng,

câp Giấy chứng n h ậ n quyển sử dụng đâ't và quyền sỏ

hữu nhà.

Do khôi lượng quv hoạch chi tiế t r ấ t lớn, n h â t là

quy hoạch chi tiế t 1:500, không th ể hoàn th à n h quy

hoạch trong thời gian ngắn nên cần chọn các khu vực

có n hu cầu đầu tư xây dựng và quản lý p h át triển

trước m ả t để tậ p tru n g vốn ưu tiên cho công tác khảo

sát, lập quy hoạch các khu vực này.

Trong quá trìn h lập, xét duyệt quy hoạch chi tiết,

175Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Xây dựng dống bộ các dịnh hưòng chíèn lược xây dựng phát triển vả quàn lý đô thị

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×