Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
ĐàV mạnh việc iập, xét duyệt và nâng ca> chất lượng quy hoạch xây dựìig đô thị

ĐàV mạnh việc iập, xét duyệt và nâng ca> chất lượng quy hoạch xây dựìig đô thị

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chưong III. Một s ô giải pháp cơ bàn dể thiêt lập trật tự,

kỷ cưong trong quàn lý nhà nưdc đôi với c ã c dô thịương cầii diều chinh quy hoạch chung p h á t triển đô

thị đến nãm 2020, trìn h T hủ tướng C hính phủ phê

duyệt, dổng thòi ưu tién dành các nguồn vốn từ ngân

sách n h à nước hoặc chí đạo ư ỷ b an n h â n dân các thị

xà, quận, huyện huy động các nguồn vòn đầu tư khác

cho cơng tác kháo sát. lập quy hoạch chi tiết 1:2000 và

1:500 đảm bảo p hủ kín 100% đ ấ t nội th àn h , nội thị xã,

thị tràn trong th à n h phô trực thuộc tru n g ương. Đồng

thòi cần tiến h àn h lập các quy hoạch chuyên n g à n h cả

tổng thê và chi tiết đồng bộ, thông nh ất. Khẩn trương

xét duyệt các quy hoạch chi tiết và quv hoạch chuyên

ngành để làm cơ sở triển khai các dự án đầu tư. thiết

k ế xây dựng, giới thiệu địa điểm, câ’p chứng chỉ quy

hoạch, giao đ à t hoậc cho th u ê đâ”t, cấp phép xây dựng,

câp Giấy chứng n h ậ n quyển sử dụng đâ't và quyền sỏ

hữu nhà.

Do khôi lượng quv hoạch chi tiế t r ấ t lớn, n h â t là

quy hoạch chi tiế t 1:500, khơng th ể hồn th à n h quy

hoạch trong thời gian ngắn nên cần chọn các khu vực

có n hu cầu đầu tư xây dựng và quản lý p h át triển

trước m ả t để tậ p tru n g vốn ưu tiên cho công tác khảo

sát, lập quy hoạch các khu vực này.

Trong quá trìn h lập, xét duyệt quy hoạch chi tiết,

175GIẢI PHÁP Cơ BẢN ĐỂ THIÊT LẬP TRẬT Tự, KỶ CƯƠNG

TRONG QUÀN LÝ NHÀ Nước ò ĐÒ THỊ_______

Uỷ b an n h â n d â n các th à n h phô' trực thuộc trun g

ương cần chỉ đạo việc lập, xét duyệt các quy hoạch chi

tiết theo nguyên tắc k ết hđp hài hòa lợi ích qc gia,

lợi ích cộng đồng và lợi ích d ân cư, tạo điều kiện cho

dân biết, th a m gia góp ý và kiểm t r a tron g q u á trìn h

tổ chức thực h iệ n quy hoạch chi tiế t được duyệt.

C ần áp d ụ ng các biện pháp để n â n g cao c h ấ t lượng

quy hoạch xây dựng và th iết kê kiến trú c đô th ị như:

■ N âng cao tr ìn h độ các n h à tư vấn, kiến trúc sư

th iết kê quy hoạch, kiến trúc q u a đào tạo, hội thảo,

hội nghị khoa học;

■Cấp chửng chỉ h àn h nghê' cho các tổ chức, cá nhân

h àn h nghề th iế t k ế và kiểm tr a h o ạt động h à n h nghề;Sủ d ụ n g các h ìn h thức lựa chọn th iế t k ế (đấu

th ầ u tư vân, th i tu y ể n trong nưỏc và quốc tể);

■N âng cao châ't lượng th ẩ m đ ịn h đồ á n th iế t k ế ...

để loại bỏ các đồ á n quy hoạch, các dự á n xây dựng

"treo”, kém tín h k h ả thi.

B an h à n h các quy c h ế q u ản lý xây dựng th eo quy

hoạch. Tổ chức công bố công khai các đồ á n quy hoạch

xây dựng để d â n biết, d án kiểm tr a v à thực hiện.

Tảng cường q u ản lý xây dựng theo quy hoạch, kiểm

176C hư ơ ng III. Một sô' giài pháp cơ bàn đ ể thiết lập trật tự,

kỳ cương trong quàn lý nhà nưổc đối vó i c á c đô thịtra t r ậ t tự xâv dựng, áp dụng các biện p h áp cương

quyết xử lý các trường hỢp xây dựng không phép, sai

phép xâv dựng, không đúng với quy hoạch được duyệt,

đặc biệt đôi với các trướng hợp ^ a o đ ất, cho th u ê đ ấ t để

thực hiện các dự án đầu tư xây dựng không p h ù hợp với

quy hoạch xây dựng đô thị. quy hoạch sử d ụ ng đ ấ t đai

đã được các cơ quan n h à nước có th ẩ m quyển phê

duyệt, chấm d ử t việc giao đất. cấp phép xáy dựng

không theo quy hoạch, xây dựng dọc th e o các tuyến

đường giao thông và h àn h lang kỹ th u ật.

5. Phát triển nền tài chinh mạnh

T ài chính đơ thị là yếu tơ’ r â t q u a n trọng, là khâu

xuyên suốt mọi lĩnh vực đời sôVig k in h t ế ■ xã hội đơ

thị nói rh u n g , xây dựng p h á t triể n và q u ả n lý đơ thị

nói riêng. Nó vừa là cơ sở, phương liện để thực hiện

các mục tiêu xây dựng p h á t triể n và q u ả n lý đô thị,

vừa là công cụ kiểm so át các h o ạt động dó. H oạt động

tài chính đơ thị có hiệu quả hay khóng, m ột nên tài

chính đơ th ị p h á t triển m ạnh h ay không không những

phụ thuộc vào sự nỗ lực cùa các cơ q u a n tà i chính mà

còn đòi hỏi sự phơi hỢp của n h iều n g à n h , n h iề u cấp,

của tru n g ương và địa phương, của N h à nước v à nhân

177GIẢI PHÁP Cơ BẢN ĐỂ THIẾT LẬP TRẬT Tự, KỶ CƯƠNG

TRONG QUẢN LÝ NHÀ Nước ỏ ĐƠ THỊ

d ân và cần phải có cơ chế, chính sách và các giải p h á p

hiệu quả h u y động các nguồn vốn. N hững giái p h á p

chủ yếu bao gồm:Đẩy m ạnh p h â n cấp tài chính ngân sách cho cáic

đơ thị nói chung và các th à n h phơ” trự c thuộc tru n g

ương nói riêng theo ngun tắc phải đảm bảo cho

chính quyền đò thị có đủ nguồn lực và th ẩ m quvền

quyết định tài chính ng ân sách cho p h á t triể n đô t h ị .

Cần điểu chỉnh iại các nguồn th u và ổn định tỷ lệ

ph ân chia các nguồn th u ngân sách q u an trọng (th u á

giá trị gia tâng, th u ế th u nh ập doanh nghiệp, thu*ế

th u nh ập dán cư, th u ế tiêu th ụ đặc biệt h à n g hóỉa

trong nưốc) giừa n gân sách tru n g ương và n g ân sá c h

các th à n h phơ” lón để tạo nguồn lực cho th à n h ph*ô

p h á t triển.

Đôi với các đô thị trực thuộc tru n g ương, Nhíà

nước cần có cơ c h ế tà i chính riêng tạo điều kiện ch (0

các đô th ị trỏ th à n h động lực p h á t triể n k inh tê - Xíã

hội của cả nước và vùng k inh t ế trọng điểm. N hà nưóic

sỏm ban h àn h cơ c h ế tà i chính ngân sách độc th ù chio

các đó thị đặc biệt (Hà Nội, th à n h phô' Hồ C hí MinhO

và cơ ch ế hỗ trỢ p h á t triển cho các đơ thị loại I (Hảii

Phòng Đà Năng, c ầ n Thơ, Huê).

178Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

ĐàV mạnh việc iập, xét duyệt và nâng ca> chất lượng quy hoạch xây dựìig đô thị

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×