Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phát triển nền tài chinh mạnh

Phát triển nền tài chinh mạnh

Tải bản đầy đủ - 0trang

GIẢI PHÁP Cơ BẢN ĐỂ THIẾT LẬP TRẬT Tự, KỶ CƯƠNG

TRONG QUẢN LÝ NHÀ Nước ỏ ĐÔ THỊ

d ân và cần phải có cơ chế, chính sách và các giải p h á p

hiệu quả h u y động các nguồn vốn. N hững giái p h á p

chủ yếu bao gồm:Đẩy m ạnh p h â n cấp tài chính ngân sách cho cáic

đơ thị nói chung và các th à n h phô” trự c thuộc tru n g

ương nói riêng theo ngun tắc phải đảm bảo cho

chính quyền đò thị có đủ nguồn lực và th ẩ m quvền

quyết định tài chính ng ân sách cho p h á t triể n đô t h ị .

Cần điểu chỉnh iại các nguồn th u và ổn định tỷ lệ

ph ân chia các nguồn th u ngân sách q u an trọng (th u á

giá trị gia tâng, th u ế th u nh ập doanh nghiệp, thu*ế

th u nh ập dán cư, th u ế tiêu th ụ đặc biệt h à n g hóỉa

trong nưốc) giừa n gân sách tru n g ương và n g ân sá c h

các th à n h phơ” lón để tạo nguồn lực cho th à n h ph*ô

p h á t triển.

Đôi với các đô thị trực thuộc tru n g ương, Nhíà

nước cần có cơ c h ế tà i chính riêng tạo điều kiện ch (0

các đô th ị trỏ th à n h động lực p h á t triể n k inh tê - Xíã

hội của cả nước và vùng k inh t ế trọng điểm. N hà nưóic

sỏm ban h àn h cơ c h ế tà i chính ngân sách độc th ù chio

các đó thị đặc biệt (Hà Nội, th à n h phơ' Hồ C hí MinhO

và cơ ch ế hỗ trỢ p h á t triển cho các đô thị loại I (Hảii

Phòng Đà Năng, c ầ n Thơ, Huê).

178Chư ơ ng III. Một sò' giải pháp cd bản để thiết lập trật tự,

k ỷ cư ơng trong quản lỷ nhà nưdc dối vòí c á c dơ thị- T iếp tục nghiên cứu và hoàn thiện cơ chế, chính

sách h u y động các nguồn tà i chính. vơ'n, trong đó

q u a n trọ n g trước m ắt là:

+ Chính sách huy động vốh, tài chính đầu tư phát

triển h ạ tầng kinh tế, kỹ thuật, xả hội từ nguồn quỹ đât;

+ C hính sách huy động các nguồn vỏn, tài chính

của các th à n h ph ần kinh t ế và cộng đồng dân cư th a m

g ia đ ầ u t ư p h á t tr iể n k in h t ế • x ã hội v à các dịch vụđơ thị;

+ C hính sách huy động các nguồn lực xã hội, xảy

dựng các quỹ p h á t triển đơ thị.

Đơi với chính quvền các th à n h phô trực thuộc

tru n g ương cần thực thi các giải pháp phôi hợp đồng

bộ huy động các nguồn vốn, tà i chính:

- Sử d ụ n g v ố n n h à n ư ớ c c ó hiệu q u ả (n h ấ t là trong

lĩnh vực xây dựng kết câu h ạ tần g đô thị. lập quy

hoạch, bảo vệ môi trường và xây dựng các công trinh

không trực tiếp th u hổi vốn, hoặc khơng có khả nãng

th u hồi vòn...). Qii lý chặt chẽ từ kh âu lập quy

hoạch, xét duyệt dự án đầu tư, giao hoặc cho th u ê đất,

th iế t kế, dự tốn, cấp p h á t vơ'n đấu th ầu , thi cơng,

th a n h tốn, quyết toán, nghiệm th u c h ấ t lượng, khai

179GIÀI PHÁP Cơ BÀN ĐỂ THIẾT LẬP TRẬT Tự, KỶ CƯƠNG

TRONG QUẢN LÝ NHÀ N ước ỏ ĐÔ THỊ

thác sử d ụ n g cơng trìn h . H ồn chỉnh cơ ch ế q u ản lý

đầu tư xây dự ng và k h a i thác, n ân g cao hiệu quả,

chơng là n g p h í v à th a m nhùng.

- Sử d ụn g vôVi ODA do N h à nước phân bổ để xây

đựng các cơng tr ìn h cơ sỏ h ạ tần g lón, có tầ m quan

trọng đơl vói sự p h á t tr iể n củ a đô thị, tra n h th ủ vốh

viện trỢ và vỗh v ay c ủ a nưóc ngồi với lãi s u ấ t hỢp lý

và giảm chi p hí dịch vụ. K huyến khích các n h à doanh

nghiệp nưóc ngoài, V iệt kiểu đầu tư trực tiếp (FDI)

vào xây đự ng p h á t tr iể n đô th ị theo các dự án chuyển

giao công nghệ tiê n tiến.

- B an h à n h cơ chế, ch ín h sách đầu tư h ấp dẫn,

thơng thống. Đổi mới t h ủ tục h à n h chính và có biện

pháp giảm bốt p h iề n h à, sách nhiễu, tiêu cực trong

cấp phép đ ầu tư đe k h u y ên khích, động viên các thàn h

p h ần k in h tê trong, ngoài nưốc đ ầu tư xây dựng, p h á t

triển đô th ị n h ấ t là xây dự n g k ế t cấu h ạ tầng, n h à ở,

các cd sỏ sả n x u ấ t, k in h doanh, dịch vụ, các công trìn h

phúc lợi cơng cộng. K h uy ến khích các hình thức đầu

tư BOT, BT và cổ p h ầ n đ ầ u tư.

- H oàn th iệ n các chín h sách thuế, phí và lệ phí.

n h ấ t là t h u ế k in h d o a n h b ấ t động sản, thực hiện cơ

chế sử d ụ ng p h ả i t r ả tiề n đơi vói các dịch vụ công,

180Chưdng III. Một sô giải pháp cơ bản đ ể thiết lập trật tự,

kỷ cư ơng ỉrong quản iỷ n h ả n ư ớ c dối với c á c đơ thịtàng phí và lệ phí, các chê tài và mức độ xử p h ạ t vi

phạm h à n h chính n h ấ t là tro n g lĩnh vực giao thông,

bão vệ môi trường, t r ậ t tự xây d ự n g v à t r ậ t tự đô th ị...

Xâv dựng cớ chê chính sách tr u n g ưdng và địa

phương, N hà nưdc và n h â n d á n cù n g làm , động viên

đóng góp lao động n g h ĩa vụ cơng d â n và cộng đồng.

- T à n g c ư ò n g q u ả n lý , k h a i th á c tr iệ t để tiềmnảng đ ấ t đô thị, áp dụng các h ìn h thức, cơ c h ế sử dụng

đất phải trả tiền, đấu th ầ u , đâ'u giá quyền sử dụng

đâ't, Xác định giá trị m ột sô” tà i nguyên, tà i sá n quô’c

gia chưa được sử dụng k h a i th á c hoặc sử đ ụ n g kém

hiệu quà để cho th u ê lại, hoậc nhưỢng b á n lấy vôVi

đầu tư p h á t triển đô thị.

- P h á t h à n h cô phiếu, tr á i phiếu, h u y động tiên

tiết kiệm, xáy dựng các quỹ p h á t triể n đô th ị (quỹ n h à

ớ cho người nghèo, quỹ xây đựng h ạ tần g , quỹ bảo vệ

môi trường...).Xâv dựng chính sách, giái p h á p huy động tiềm

nãng tr í tuệ. khuyến khích nghiên cứu ứ n g d ụ n g tiến

bộ kỳ th u ậ t còng nghệ tro n g nưốc và nước ngoài phục

vụ cho nhiệm vụ q u án lý xây dựng và p h á t triể n đô thị.

- Ban h àn h chính sách, n h ữ n g giải p h á p n h ầm

181GIẢI PHÁP Cơ BÀN ĐỂ THIẾT LẬP TRẬT Tự. KỲ CƯƠNG

TRONG QUẢN LÝ NHÀ Nước ở ĐƠ THỊ

xây dựng đơ thị trớ th à n h các tru n g tâm tài chính,

tiền tệ, dịch vụ, thương m ại du lịch của cả nưỏc và

k h u vực, đi đầu về huy động các nguồn lực, nguồn

vốh, tài chính xã hội để đầu tư p h át triển, p h á t triển

thị trường vốh, thị trường b ấ t động sản tả n g nguồn

th u cho n g ân sách đỏ thị...

-Đ ẩ y m ạnh hình thức xây dựng p h á t triể n đô th ịtheo các dự án lỏn (khu công nghiệp, k h u đô thị

mới...) để huy động các nguồn vôn của các doanh

nghiệp, cá n h â n trong và ngoài nước, của cộng đồng

dân cư n h ằ m đảm bảo tr ậ t tự xây dựng, hiệu q u ả kinh

t ế • x ã hội, chất lượng kiến trúc, mỹ qu an và mơi

trường đơ thị,

6.

Khuyến khích sự ỉham gia của cộng đồng dân cư

vào xây dựng, phát triển và quàn lý đõ thị

Trong nền kinh tê thị trường, động lực xây dựng,

p h á t triển và quản lý đơ thị gồm: động lực từ phía

N hà nưóc và động lực từ p h ía thị trưòng (cộng đồng

dân cư). Động lực từ phía thị trường là động lực cán

bản, còn động lực từ p h ía N h à nưóc (chính quyền đơ

thị) vê' cd b ả n chỉ là sự bảo đảm cho các đỏ th ị phát

triển làn h m ạnh, bển vừng. Nói cách khác, tro n g quá

182Chường III. Một s ố gíài pháp co bản để thiết lập trật tự,

kỳ cư ơng trong quàn lỷ nhả nư ổ c dõii vòi c á c dơ thịtrình thị trưòng thúc đáv đơ thị p h á t triến, sự can

thiệp của N hà nước, của chính quvển là rấ t cần th iết

và q u an trọng, nhưng chi khi nào sự can thiệp dó có

hiệu quả. p h ù hợp với các quy lu ậ t khách qu an của

nền kinh tê thị trường theo định hướng xã hội chủ

nghĩa, báo đảm dô thị vừa p h á t triển có t r ậ t tự kỷ

cương, vừa th u h ú t được mọi nguồn lực của xã hội vào

quá tr in h xây dựng, p h át triển và q u àn lý đò thị. Sự

can th iệ p dó khơng th ể là áp đột, duy ý chí. khơng thế

đạt trẽ n các quy lu ật vận động p h á t triển khách quan

của đơ thị.

V a i trò c ủ a c ộ n g đ ồ n g đ á n cư r ấ t lớn. x u y ê n s u ơ tq trìn h xáy dựng, p h át triển, khai thác sử đụng và

qn lý đơ thị, từ hoạch định chính sách, ban h à n h các

quyết định đầu tư xây dựng, quản lý vận h à n h và khai

thác sủ dụng... Động lục của cộng đồng được huy động

khai thác càng nhiều, đô thị p h á t triển càng nhanh

chóng, tr ậ t tự kỷ cương được bảo đàm và ỏ’n định.

Đế khai thác tôi đa sự th am gia của cộng đồng

d á n c ư , c ủ a c á c t h à n h p h ầ n k in h t ê v à o x â y d ự n g p h á ttriển và qn lý đơ thị, chính quyền đó thị nói chung

và các th à n h phơ’ trực thuộc tru n g ương nói riêng cần

thực hiện các giải pháp sau:

183Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phát triển nền tài chinh mạnh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×