Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Khuyến khích sự ỉham gia của cộng đồng dân cư vào xây dựng, phát triển và quàn lý đõ thị

Khuyến khích sự ỉham gia của cộng đồng dân cư vào xây dựng, phát triển và quàn lý đõ thị

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chường III. Một s ố gíài pháp co bản để thiết lập trật tự,

kỳ cư ơng trong quàn lỷ nhả nư ổ c dõii vòi c á c dơ thịtrình thị trưòng thúc đáv đơ thị p h á t triến, sự can

thiệp của N hà nước, của chính quvển là rấ t cần th iết

và q u an trọng, nhưng chi khi nào sự can thiệp dó có

hiệu quả. p h ù hợp với các quy lu ậ t khách qu an của

nền kinh tê thị trường theo định hướng xã hội chủ

nghĩa, báo đảm dô thị vừa p h á t triển có t r ậ t tự kỷ

cương, vừa th u h ú t được mọi nguồn lực của xã hội vào

quá tr in h xây dựng, p h át triển và q u àn lý đò thị. Sự

can th iệ p dó khơng th ể là áp đột, duy ý chí. khơng thế

đạt trẽ n các quy lu ật vận động p h á t triển khách quan

của đơ thị.

V a i trò c ủ a c ộ n g đ ồ n g đ á n cư r ấ t lớn. x u y ê n s u ơ tq trìn h xáy dựng, p h át triển, khai thác sử đụng và

quàn lý đô thị, từ hoạch định chính sách, ban h à n h các

quyết định đầu tư xây dựng, quản lý vận h à n h và khai

thác sủ dụng... Động lục của cộng đồng được huy động

khai thác càng nhiều, đô thị p h á t triển càng nhanh

chóng, tr ậ t tự kỷ cương được bảo đàm và ỏ’n định.

Đế khai thác tôi đa sự th am gia của cộng đồng

d á n c ư , c ủ a c á c t h à n h p h ầ n k in h t ê v à o x â y d ự n g p h á ttriển và qn lý đơ thị, chính quyền đó thị nói chung

và các th à n h phô’ trực thuộc tru n g ương nói riêng cần

thực hiện các giải pháp sau:

183GIẢI PHÁP Cơ BÀN ĐỂ THIẾT LẬP TRẬT Tự. KỲ CƯƠNG

TRONG QUẢN LÝ NHÀ N ư ớ c ỏ Đ ỏ THỊ- T uy ên tru y ền , p h ổ biến và giáo dục pháp lu ậ t

đến ngưòi d ân th ư ò n g xuyên và liên tục bằng sừ dụng

tổng hợp các biện p h á p (đài báo, họp b àn phổ biến,

p h á t tò rơi...) để cộng đồng dân cư n â n g cao trìn h độ

dân trí, n ắ m vững các đường lối, chính sách của Đảng,

các quy đ ịn h p h á p lu ậ t, p h áp quy của N h à nước, xây

dựng ý thứ c tự giác c h ấ p h à n h , ý thức trách nhiệm

cộng đồng, giáo dục lẫ n n h a u thực hiện pháp luật.

- C h ính quyền đơ th ị tạo những cd hội để ngưòi

dán được th a m gia th e o phương châm “dàn biết, dán

bàn, dán làm, dán kiểm tra” trong việc hoạch định các

chính sách, lập quy h o ạch xây dựng, các dự á n đầu tư

từ n g â n sách và sự đóng góp của dân, quản lý khai

thác cơ sở h ạ tầ n g đỏ thị, bảo vệ mơi trưòng, t r ậ t tự

an ninh, t r ậ t tự xã hội đô thị, th a m gia vào q u ản lý

các h o ạ t động tro n g đô th ị, chấp h àn h p h áp lu ậ t của

các cơ q u a n n h à nước, các doanh nghiệp, các tổ chức,

cá nhản.

- B an h à n h n h ữ n g cd chế, chính sách để th u h ú t

và h u y động được các n g u ồ n lực của cộng đồng dán cư

vào xây dự n g p h á t tr iể n và quàn lý đô th ị (vốn, n h ản

công, tài sản , tr í tu ệ ...). C hính quyền các đỏ th ị cần

nghiên cứu soạn th ả o cơ c h ế chính sách để cộng đồng

184C hư ơ ng III. Một s ố giải pháp c ơ bản đè thiết lập trật tự,

kỷ cưđng trong quàn lý nhả nư ớ c dối vởi c á c d ô thịdân cư th a m gia ngày càng n h iều hơn tro n g lĩn h vực

cung câ'p các dịch vụ công.

- TỔ chức khai th ác sự th a m gia c ủ a các tổ chức

doàn thể, các tổ chức c hính trị, c h ín h trị • xà hội, cộng

đổng dân cư vào bộ m áy và công tác q u ả n lý đơ thị;

p h át huy vai trò hòa giải, v ận động đ ể giải q uy ết các

khiếu tố, kiện tụ n g tro ng dân ; xảy d ự n g các phong

trào q u ầ n chúng duy tr ì t r ậ t tự đơ thị, t r ậ t tự giao

thông, vệ sinh đô thị: xây đ ự n g đòi sống v ă n hóa ỏ khu

dàn cư.

- Xáy dựng cơ chê tạo điều kiện th u ậ n lợi để cộng

đồng dân cư th am gia vào kiểm sốt đơ th ị (các trạm

th u n h ậ n thông tin, đường dây nóng...) để người dán

cung cấp thơng tin cho chín h q uyển v à các cơ quan

chức n ă n g các biểu h iện vi p h ạm p h á p lu ậ t, p h á p quy,

gây rơì t r ậ t tự đơ th ị. từ đó c h ín h q u y ể n và các cơ

q u a n q u ản lý kịp thòi có biện p h áp n g ă n ngừa, xử lý.

C ần có cơ c h ế thưởng và bảo đảm a n to à n cho những

người tố giác, p h á t hiện, kể cả đơl vói các vi p h ạ m biểu

hiện tiêu cực của bộ m á y công quyền.185GIẢI PHÁP Cơ BẢN ĐỂ THIẾT LẬP TRẬT Tự, KỶ CƯƠNG

TRONG QUẢN LÝ NHÀ N ư ớ c ỏ ĐÔ THỊDANH MUC TÀI LIẺƯ THAM KHẢO

1. Văn kiện Đại hội Đ ảng khoá IX.

2. Luật đất đai nâm 2003.

3. Luật bảo vệ môi trường năm 1995.

4. Luật xây dựng năm 2003.

5. Pháp iệnh thủ đơ nâm 2000.

6. Pháp lệnh vể nhà ò năm 1991.

7. Pháp lệnh về nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Hội

đồng nhân dân và u ỷ ban nhân dãn ở mỗi cấp nâm 1996.

8. Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 1995.

9. Nghị định số 04/1997/NĐ-CP ngày 10/01/1997 của

Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chinh đổi với vi phạm sử’

dụng đất và quản lý đất đai.

10. Nghị định số 126/NĐ-CP ngày 26/05/2004 của Chính

phù về xử lý vì phạm hành chính trong lĩnh vực xảy dựng và

bảo vệ cơng trình hạ tầng.

11. Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của186Danh m ục tài liệu tham khảo

C h ín h p h ủ v é hư ởn g d ẫ n thựd h iệ n L u ậ t đ ấ t đ a i n ăm 2003.12. Nghịđ ịn hsố 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 củaC hính p hủ về p hư dng pháp xá c đ ịn h g iá d ấ t và kh u n g giá c á c

loại đất.13. Nghị dịnh số 26/1996/NĐ-CPngày26/4/1996 củaC h ín h p h ủ vế h ư ớn g d ẫn x ử p h ạ t vi p h ạ m h à n h ch ính tro n g

(ĩnh v ự c b ả o vệ m ô i trường.

14. N ghị đ ịn h s ố 3 6 /1 9 9 5 /N Đ -C P n g à y 2 9 /0 5 /1 9 9 5 củaChính phủ vé bào đảm trật tự an tồn giao thơng đường bộ

v à trật tự an to àn g ia o th ò n g đ ò thị.

15. N ghị đ ịn h s ố 5 2 /1 9 9 9 /N Đ -C P n g à y 0 8 /7 /1 9 9 9 cùa

C hính phủ vé việc b an hành quy chẽ' q u ả n lý đ ầu tư và xảy dụhg.

16. N ghị đ ịn h s ố 6 0 /1 9 9 4 /N Đ -C P n g à y 0 5 /7 /1 9 9 4 về

q u y é n s ở hữu nhà ỏ vả q u y é n sử d ụ n g đ ấ t ỏ tạ i đ ô thị.

17. N g h ị đ ịn h s ố 6 1 /1 9 9 4 /N Đ -C P n g à y 0 5 /7 /1 9 9 4 của

C h ín h p h ủ về m ua b án và kinh d o a n h n hã ỏ,

18. N g h ị đ ịn h s ố 9 1 /1 9 9 4 /N Đ -C P n g à y 1 7 /8 /1 9 9 4 cùa

C hính p h ủ về Đ iề u lệ q u ả n lỹ q u y h o ạ c h đ ô thị.

19. N ghị đ ịn h s ố 9 3 /2 0 0 1 /N Đ -C P n g à y 12/12/2001 của

C h in h p h ủ q u y đ ịn h p h â n c ấ p q u ả n lý m ộ t s ố íĩnh vự c ch o

th à n h p h ố H ổ C h i M inh.187GIẢI PHÁP Cơ BẢN ĐỂ THIẾT LẬP TRẬT Tự, KỶ CƯƠNG

TRONG QUẢN LÝ NHÀ N ước ỏ ĐÔ THỊ

20. N g h ị đ ịn h s ố 7 2 /2 0 0 1 /N Đ -C P n g à y 0 5 /1 0 /2 0 0 1 củ a

C h in h p hủ v ề v iệ c p h â n loại đ ô th ị v à c ấ p q u ả n lý đ ô thị.

21. N ghị q u y ế t s ố 1 3 /2 0 0 2 /N Đ -C P n g à y 1 9/1 1 /20 0 2 củ a

C h in h p hủ v é c á c g iả i p h á p kíém c h ế g ia tả n g và tiế n tỏ i g iả m

d ẩn ỉai nạn g ia o th ô n g và ùn tắ c g ia o th ô n g .

22. N g h ị q u y ế t s ố 3 4 /2 0 0 3 /N Q -H Đ củ a Hội đ ồ n g nhân

d ân th à n h p h ổ Hà N ộ ỉ v ề m ộ t s ố g iả i p h á p v à c ơ c h é , ch ính

sá ch đ ể kiế m c h ế g ia tă n g v à tiế n tớ i g iả m d ầ n tai n ạn g ia o

ỉh ô n g vã ùn ỉắ c g ia o th õ n g trẽ n đ ịa b àn th à n h p h ố H à Nội.

23. C h ì th ị s ố 0 4 /B X D -K T Q H n g à y 1 9 /0 3 /1 9 9 6 củ a B ộ

X â y dự ng v ể v iệ c tâ n g cư ờ n g c ô n g tá c q u ả n lý vệ sin h m ôi

ta iỡ n g . là m s ạ c h , x a n h đ ô thị.

24. C h ỉ th ị s ổ 2 2 /2 0 0 2 /C T -U B n g à y 1 0 /1 2 /2 0 0 2 của Uỷ

ban nhân d ân th à n h p h ố Đ à N ă n g vể tậ p tru n g thự c h iệ n m ộ t

số b iệ n p h á p cấ p b á c h n h ằ m h ạ n c h ế ta i n ạ n g ia o ỉh ô n g v à

bảo đảm v ệ sin h m ôi trư ờ n g trê n địa b àn th à n h p hố Đ à N ẳng.

25. C h ỉ th ị s ố 2 2 /C T -T W n g à y 2 4 /0 2 /2 0 0 3 c ủ a B a n Bi th ư

v ề tâ n g cư ờ ng s ự lã n h đ ạ o củ a Đ ả n g đ ổ i v ớ i c ô n g tá c b ả o

đ à m trậ t tự a n to à n g ia o th ô n g

26. C h ỉ th ị s ố 3 0 /B X D -K T Q H n g à y 3 0 /1 1 /1 9 9 7 c ủ a B ộ

X â y dựng v ể đ ịn h h ư ớ n g phá t triể n c h iể u s á n g đ ô thị.

27. Q u y ế t đ ịn h s ố 1 0 4 /2 0 0 3 /Q Đ -U B n g à y 2 7 /6 /2 0 0 3 củ a188Danh m ục tài liệu tham khảo

u ỷ b a n n h ả n dản th à n h p h ố Hố C hí M in h v ề q uả n lý người

lang th a n g , xin ăn, s in h sô n g nơi c ô n g c ộ n g trẽ n đ ịa bàn

th à n h p h ố Hồ C h í M inh.

28. Q u y ế t đ ịn h s ố 1 0 5 /2 0 0 3 /Q Đ -U B n g à y 2 7 /6 /2 0 0 3 của

U ỷ ban n h á n d â n th à n h p h o H ơ C hí M in h về q u y đ ịn h m ức

p h ạ t đối v ớ i m ộ t s ố h àn h vi vi phạm h à n h ch ín h tro n g iĩnh vực

v ệ sinh m õ i trư ờ n g trê n đ ịa bàn th àn h p h ố H ồ C hí M inh.

29. Q u y ế t đ ịn h s ố 1 0 6 /2 0 0 3 /Q Đ -U B n g à y 2 7 /6 /2 0 0 3 của

U ỷ ban n h ả n d â n th à n h phơ’ H ồ C hí M in h v ề á p d ụ n g m ộ t sô'

biện p h á p x ử p h ạ t vi p hạ m h à n h ch ín h tro n g lĩnh v ự c an to à n

g ia o th ô n g đư ờng b ộ tạ i th à n h phổ H ồ C h í M inh.

30. Q u y ế t đ ịn h s ố 1 0 7 /2 0 0 3 /Q Đ -U B c ủ a u ỷ ban nhân

d â n th à n h p h ố H ồ C h í M in h v ề q uyề n hạn và trá c h n hiệ m của

C h ủ tịc h U ỳ b a n n hâ n d â n phường, xâ, th ị trấ n tro n g v iệ c xử

p h ạ t h àn h vi vi p hạ m h àn h chính về q u ả n lý trậ t tự x â y dựng

tạ i th à n h p h ố H ổ C hí M inh.

31. Q u y ế t đ ịn h s ố 1 0 8 /1 9 9 8 /Q Đ -T T g n g à y 2 0 /6 /1 9 9 8

c ủ a T h ủ tư ớ n g C h ín h p h ủ về việc phê d u y ệ t đ iể u Chĩnh q u y

h oạ ch c h u n g th ủ đ ỏ Hà N ội d ế n nâm 2 02 0.

32. Q u y ế t đ ịn h s ố 1 2 3 /1 9 9 8 /Q Đ -T T g n g à y 1 0 /0 7 /19 9 8

c ủ a T h ủ tư ớ n g C hính p h ủ vế việc p h ê d u y ệ t đ iề u ch ỉn h q u y

h oạ ch c h u n g th à n h p h ố H ổ C h í M inh đ ế n n ă m 2020.189GIẢI PHÁP Cơ BÀN ĐỂ THIẾT LẬP TRẬT Tự. KỶ CƯƠNG

TRONG QUẢN LÝ NHÀ Nước ở OỔ THỊ

33. Q u y ế t định s ố 1 3 6 /2 0 0 1 /Q Đ -T T g n g à y 17/9/2001 củ a

T h ủ tư ớ n g C h in h p h ủ p h ê d u y ệ t C h ư ơ n g trin h tổ n g th ể cả i

cá ch h àn h chính nhà n ư ớc g iai đ o ạ n 200 1-2 01 0.

34. Q u y ế t d ịn h s ố 15 0 /2 0 0 2 /Q Đ -U B n g à y 2 7 /1 2 /2 0 0 2

củ a u ỷ b a n nhãn d â n th à n h phô' Đ à N ă n g b a n h àn h q u y đ ịn h

m ộ t s ố v ấ n đ ề m ua sắ m , q u ả n lý đ ầ u tư và x á y d ự ng trê n địa

bàn th à n h p h ố Đ ã N âng.

35. Q u y ế t đ ịn h s ố 15 5 /2 0 0 2 /Q Đ -U B n g à y 2 7 /1 2 /2 0 0 2

củ a u ỷ b a n n h ả n d â n th à n h p h ố Đ à N ầ n g b a n h àn h q u y d ịn h

v ề xử p h ạ t vi p hạ m h à n h ch ín h và cưởng chê’ h à n h c h ín h vớ i

h à n h vi Không ch á p h àn h q u y ế t đ ịn h ỉh u hồi đ ấ t trê n đ ịa bàn

th à n h p h ố Đ à N ăng.

36. Q u y ế t ® n h s ố 3 2 2 /B X D -Đ T ngày 2 8 /1 2 /1 9 9 3 c ủ a Bộ

X â y d ự ng v ể việc b a n h àn h Q u y đ ịn h lập các đ ố á n q u y h o ạ c h

x â y d ự ng đ ô thị.

37. Q u y ế t đ ịn h s ố 6 3 /1 9 9 8 /Q Đ -T T g củ a T h ù tu ớ n g C h ín h

p h ủ v é v iệ c p h è d u y ệ t đ ịn h h ư ó n g p h á t triển c á p n ư ớ c đ ô thị

q u ố c gia đ ế n năm 2 02 0.

38. T h ô n g tư s ố 0 5 /1 9 9 9 /T T -B K H ngày 11 /11 /1 9 9 9 c ù a B ộ

K ế h o ạ c h v à đầu tư h ư ớ n g d ẫ n q u ả n lý các d ự án q u y h o ạ c h .

39. T h ô n g tư sô' 2 5 /1 9 9 5 /T T -K T Q H n g à y 2 2 /8 /1 9 9 5 của

B ộ X â y d ự n g hư ớng d ẫ n q u ả n lý c á c d ự ản q u y h o ạ c h .190Danh m ục tài liệu tham khảo

4 0 . T h ò n g tư liên tịc h s ố 0 2 /2 0 0 2 /T T L T -B X D -T C C B C P

n g á y 0 8 /3 /2 0 0 2 c ủ a B ộ X â y dựng v à B a n T ổ ch ứ c c á n bộ

C hính p h ủ hư âng d ẫ n p h â n lo ạ i đô th ị và c ấ p q u ả n lý đ ỏ thị.

4 1 . T h ỏ n g tư liên tịc h sô' 0 9 y i9 9 9 /T T L T -B X D -T C Đ C của

B ộ X ả y d ự n g và T ổ n g c ụ c Đ ịa chính v ề h ư ó n g d ẫ n c ấ p g iấ y

p hé p x ả y dựng.

4 2 . T h õ n g tư s ố 0 4 /1 9 9 5 /B X D -K H Q H c ủ a B ộ X â y d ự ng

hư ớng d ẫ n kiểm s o á t v à q u ả n lý th o á t n ư ớc đ ô thị.

43. T h ô n g tư s ô ’ 8 3 /2 0 0 1 /T T -B T C n g à y 04/10/2001 củ a Bộ

T ài ch ín h hướng d ẫ n th ự c hiện việc x ử lý, s ắ p xếp lại n h à đất

th u ộ c s ỏ hữu nhà n ư ớc trê n địa bàn th àn h p h ổ H ổ C hí Minh.

4 4 . Đ ịn h hư ớng p h á t triể n kiến trú c V iệ t N a m đ ế n nâm

2 02 0, N x b .X ả y d ự n ã H .2 00 3,

4 5 . Đ ịn h h ư ớ n g q u y h o ạ c h tổ n g th ể p h á t triể n đ ô thị V iệ t

N am đ ế n n ă m 2 02 0, N x b .X â y dựng, H .1 99 9.

4 6 . B á o cá o th ự c trạ n g , p h ư ơ n g h ư ớ n g n h iệ m vụ q u ả n lý

q u y h o ạ c h x â y dựng, k iế n trú c v à p h á t triể n đ ò th ị n ư ớc ỉa của

B ộ X â y d Ịử ig. H .2003.

4 7 . Bùi Đ ình K h o a , P h ó V ụ trư ỏ n g V ụ Q H -K T , B ộ X â y

dự ng, Thực trạ n g c ơ sỏ hạ tầ n g đõ th ị V iệ t N am đến năm2002, C hương trin h , k ế h o ạch thự c h iệ n đến năm 2010, th a m

luận tại Hội nghị tổ n g k ế t đ ô thị V iệ t N a m , 2 00 2.191GIẢI PHÁP Cơ BẢN ĐỂ THIẾT LẬP TRẬT Tự. KỶ CƯƠNG

TRONG QUẢN LÝ NHÀ Nước ỏ ĐÔ THỊ

4 8 . C h iế n lư ợ c h ợ p tá c đ ô th ị ở V iệ t N am , H ội th ả o cùa

A C V N /F C M (HỘI th ả o d ô th ị V iệ t N a m v à C a n a d a ), Hà N ội.

th á n g 10/2003.49. GS. TS. Bùi Thế Vinh, Đổi mõi mơ hình tổ chức chính

quyền đ ơ th ị th u ộ c tỉnh đ á p ứ ng yê u cáu c ẩ i cá ch hành chinh.

H ọ c v iệ n H àn h chính q u ố c g ia , T h ô n g tin k h o a h ọ c hành

c h in h s ố 3 /20 0 3.

50. G S .T S . H o à n g Đ ạ o Kính, P h ó C h ủ tịc h HỘI K iến trú c

s ư V iệ t N am , K iến trú c đ ỗ th ị ■ P h á t triể n và quản lỳ. T h a m

lu ậ n tại H ội n gh ị tổ n g k ế t đ ó th ị V iệ t N am . 2 0 0 2 , B ộ X â y dựng.51. GS. TS. Trần Văn Tá. Thứ trưởng Bộ T à i chính, Tài

chính cho phàt triển đô thị Việt Nam. Tham luận tại Hội thảo

quốc tế Hợp tác phát triển đô thị Việt Nam ' Canada, H.2003,

52. Kê' h o ạ ch s ố 0 8 /K H -U B n g à y 0 6 /0 2 /2 0 0 3 củ a u ỷ b an

n h á n d ân ỉh à n h p h ố H à N ộ i v ể th íé t lậ p trậ t tự, k ỷ cư ơng, an

to à n , x a n h s ạ c h đẹp.

53. K ế h o ạ c h s ố 10ft
n h ả n d ân th à n h p h ổ H à N ội v ể th ự c h iệ n N ghị q u y ế t s ố

1 3 /2 0 0 2 /N Q -C P n g à y 1 9 /0 1 /2 0 0 2 c ủ a C hính p hủ về c á c g iả i

p h á p kiể m c h ế g ia tă n g và tiế n tớ i g iả m d ắ n ta i nạn g ia o

th ô n g v à ùn tá c g ia o th ô n g .

54. K ỷ y ế u H ội th ả o : "N à n g ca o n ă n g lự c quản lỷ đô th r192Danh m ụ c tài liệu tham khảo

- H iệ p hội c á c đ ô thị V iệ t N am , M ỹ T ho. th á n g 3/2002.

55. P G S . TS. N g u y ề n X u â n Y ẻm , M ộ t s ố vấn đ ể quản lýn h à nư ởc về an n in h q u ố c gia, trậ t tự an to à n xã h ộ i. N xb.

C ô n g a n n h â n dân , H .1 9 9 9 .

56. Q u y c h u ẩ n xâ y d ự n g đ ò th ị V iệ t N a m . 1996.

57. T hà n h uỷ Hà Nội, C hư ong trinh s ố 0 8 -C trrrU , C hư ơng

trình q u ả n lý x â y dự ng và p h á t triể n th ủ đ ô H à N ội g ia i đoạn

2 0 0 1 -2 0 0 5 . n g à y 17/8/2001.

58. T h à n h uỷ Hà N ộ i. N ghị q u y ế t s ố 0 6 /N Q -T U ngày

1 8 /0 1 /2 0 0 2 ; N g h ị q u y ế t lá n th ứ 7 B a n C h ấ p hành Đ à n g bộ

th à n h p h ô H à N ội (kh o á X III) giải q u y ế t m ộ t s ố v ấ n đ é cấ p

b á c h v ề g ia o th õ n g và v â n m in h đ ô thị.

59. TS, P h ạ m S ỹ L iê m , vé chinh sách p h á t triể n nhà ỏđ ó th ị nưởc ta . th a m luậ n tạ i Hội n gh ị tổ n g k ế t đ ỏ thị V iệ t N am ,

H ,2 0 0 2 .

6 0 . T S . P h ạ m S ỹ L iè m , P h ó C h ủ tịc h H ội X â y dựng V iệ t

N am , Đ ó th ị h o à ỏ V iệt N am - N hiệm vụ và th á ch thứ c. Iham

lu ậ n tạ i H ội th ả o q u ố c tế H ợ p tá c p h á t triể n đ ỏ thị V iệ t N am C a n a đ a , H .2 0 0 3 .

6 1 . U ỷ b an n h ả n d â n thành p h ố H ồ C h í M in h , s ỏ Địa

c h ín h - N hà đ ất: B á o c á o n g à y 1 5 /1 0 /2 0 0 2 tổ n g q u a n v ẻ nhà193Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khuyến khích sự ỉham gia của cộng đồng dân cư vào xây dựng, phát triển và quàn lý đõ thị

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×