Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tổ chức thực hiện tự kiểm tra

Tổ chức thực hiện tự kiểm tra

Tải bản đầy đủ - 0trang

4*. Quá trình tự kiểm tra do người 

thực hiện kiểm tra hoặc CTV thực 

hiện

Chuẩn bị kiểm tra ?

­ Văn  bản  làm  cơ  sở  pháp  lý  để  kiểm  tra,  thông 

thường nghiên cứu VB làm căn cứ ban hành. Nhưng 

điều cần lưu ý:

+ Hiệu lực VB, nguyên tắc áp dụng của VB làm căn 

cứ ban hành;

+  Văn  bản  điều  chỉnh  về  nội  dung,  lĩnh  vực  tại  các 

VB khác trong hệ thống VBPL (!!!)Một số lưu ý **

* VB có hiệu lực pháp lý cao hơn?

* VB làm cơ sở đối chiếu là VB đang có hiệu lực tại 

thời điểm tự kiểm tra (Đ75 L 2008, Đ51 L 2004);

* VB làm cơ sở đối chiếu là VB đã được ký, ban hành, 

thơng  qua  tại  thời  điểm  tự  kiểm  tra  chưa  có  hiệu 

lực (!) 

*  VB  làm  căn  cư  pháp  lý  ban  hành  VBQPPL  phải  là 

những  VBQPPL  đang  có  hiệu  lực  hoặc  đã  được 

thơng qua, ký ban hành;III. THỰC HIỆN TỰ KIỂM TRA 

VĂN BẢN

 A. Văn bản được ban hănh đảm bảo theo Đ 3 NĐ B. Văn bản có nội dung trâi PL hoặc khơng hợp lý ? 

 C. Kiến nghị xử lý VB ?

  D.  Kiến  nghị  xem  xĩt,  xử  lý  trâch  nhiệm  đối  với  cơ 

quan, người ban hănh VB trâi PL ?

 E. Cơng bố, lưu trữ kết quả kiểm traA.VB ban hành đúng quy định.

  1. Đúng căn cứ pháp lý;  2. Đúng thẩm quyền;

  3. Nội dung phù hợp với quy định của pháp luật

  4. VB ban hành đúng trình tự, thủ tục, thể thức và kỹ thuật 

trình bày. Q trình tự kiểm tra:

  Người kiểm tra phải ?

  + Ký tên vào góc phải trên trang 1 của VB để xác nhận đã 

thực hiện việc tự kiểm tra;

  + Đưa tên văn bản vào danh mục văn bản đã kiểm tra (theo 

đợt/tháng/q)

    +  Nộp  kết  quả  kiểm  tra  và  kết  luận  VB  không  trái  pháp 

luật  và  chuyển  cho  bộ  phận  lưu  trữ(  đối  với  CV)  /cho 

Thủ trưởng cơ quan kiểm tra ( đối với CTV).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tổ chức thực hiện tự kiểm tra

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×