Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
B 1. Lập Phiếu kiểm tra ?

B 1. Lập Phiếu kiểm tra ?

Tải bản đầy đủ - 0trang

B2: Lập và hồn thiện hồ sơ, trình 

lãnh đạo cơ quan

 Chun viên chun trách / CTV lập hồ sơ gồm:

1. Văn bản được kiểm tra;

2. Văn bản làm cơ sở pháp lý để kiểm tra;

3. Phiếu kiểm tra;

4. Tài liệu có liên quanB3: Lãnh đạo cơ quan xem xét và thơng 

báo ngay cho đơn vị tham mưu phối hợp 

tổ chức trao đổi, thảo luận

Lãnh đạo cơ quan được giao làm đầu mối tự 

kiểm tra có trách nhiệm xem xét nội dung trái pháp 

luật và thơng báo ngay cho cơ quan tham mưu, trình 

VB đồng thời phối hợp tổ chức trao đổi, thảo luận 

với cơ quan chủ trì soạn thảo, trình văn bản, thống 

nhất nội dung trái PL / khơng phù hợp, hướng xử lý 

và chuẩn bị dự thảo VB trình cấp thẩm quyền kịp 

thời xử lý.

       (Tùy theo tính chất, mức độ có thể tổ chức họp 

một hoặc nhiều lần để thống nhất nội dung sai trái 

giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan)

                    B 4: Lãnh đạo cơ quan báo cáo cơ quan 

có thẩm quyền kiểm tra về kết quả 

kiểm tra và kiến nghị xử lý

    +  Cơ  quan  có  thẩm  quyền  kiểm  tra?  Người  thực  hiện 

(làm đầu mối) kiểm tra?

  + Báo cáo kết quả kiểm tra và kiến nghị xử lý với ? 

       ­ STP báo cáo? / Cơ quan khác?

       ­ Phòng Tư pháp báo cáo? 

       ­ CB HT­TP báo cáo?C.  Kiến nghị xử lý ?

Khi thống nhất được những

nội dung trái pháp luật hoặc

khơng phù hợp có thể đề xuất

hướng xử lý theo các hình thức:

Đình chỉ thi 

hành một phần 

hoặc tồn bộ 

nội dung VB 

(Đ28);Hủy bỏ (K1 Đ29),

 bãi bỏ (K2 Đ29)  Đính chính văn 

một phần hoặc  bản (Đ30*)

tồn bộ 

nội dung VB* Trường hợp nào được “đính chính”?

Sai về căn cứ pháp lý

được viện dẫn,

Sai thể thức, kỹ thuật

trình bàyChỉ đính 

chính trong 

các trường 

hợp như bên:Xin đồng nghiệp nêu một số tình huống 

cụ thể mà mình biết ?

Còn nội dung của văn bản ?D . Kiến nghị xem xét, xử lý trách nhiệm đối 

với cơ quan, người ban hành VB trái PL ?

Căn cứ vào nội dung trái PL của VB và mức độ thiệt 

hại trên thực tế do VB trái PL gây ra để kiến nghị:

+ Áp dụng biện pháp khắc phục;

+  Tổ  chức  kiểm  điểm,  xác  định  trách  nhiệm  của  tổ 

chức, cá nhân và báo cáo cơ quan thẩm quyền xem 

xét  quyết  định  xử  lý..;  đồng  thời  xem  xét  trách 

nhiệm của người đứng đầu trong việc ban hành VB 

có nội dung trái pháp luật.

(người  tham  mưu  soạn  thảo,  thẩm  định,  thẩm  tra, 

thơng qua VB có nội dung trái PL ?).E. Cơng bố, lưu trữ kết quả kiểm 

tra

­  Chậm  nhất  sau  03  ngày  làm  việc,  kể  từ  khi  có  QĐ 

xử lý phải được cơng bố (qua tự kiểm tra phát hiện 

hoặc do phương tiện TTĐC phát hiện);

­ Các VB có chứa QPPL và VB do cơ quan khơng có 

thẩm quyền ban hành thì kết quả xử lý phải gửi cho 

tất cả các tổ chức, cá nhân mà trước đó đã gửi VB 

được xử lý.

   (Mục đích là cơng khai cho các đối tượng thuộc đối 

tượng  áp  dụng  biết  và  thực  hiện  theo  VB  mới  sau 

khi được xử lý).Ai chịu trách nhiệm theo dõi?Cơ quan kiểm tra mở “Sổ theo 

dõi xử lý VB có dấu hiệu trái 

pháp luật”. (Q trình kiểm tra  

xử lý, cơng bố ./.)Theo dõi 

q trình 

xử lý Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

B 1. Lập Phiếu kiểm tra ?

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×