Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
E. Công bố, lưu trữ kết quả kiểm tra

E. Công bố, lưu trữ kết quả kiểm tra

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ai chịu trách nhiệm theo dõi?Cơ quan kiểm tra mở “Sổ theo 

dõi xử lý VB có dấu hiệu trái 

pháp luật”. (Q trình kiểm tra  

xử lý, cơng bố ./.)Theo dõi 

q trình 

xử lý MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ 

BẢN VỀ RÀ SỐT, HỆ 

THỐNG HĨA VĂN BẢN 

QUY PHẠM PHÁP LUẬTSự cần thiết của cơng tác rà sốt, hệ thống hóa 

VBQPPL

 u  cầu  của  Nhà  nước  pháp  quyền  xã  hội  chủ 

nghĩa;

 Yêu  cầu  của  tiến  trình  hội  nhập  kinh  tế  quốc 

tế;

 Yêu cầu dân chủ, công khai, minh bạch;

 Tăng  cường  pháp  chế  XHCN,  bảo  đảm  trật  tự 

kỷ cương, kỷ luật trong xã hội.Ý nghĩa của cơng tác rà sốt, hệ thống hóa 

VBQPPL

 Làm “trật tự hóa”, phát hiện các mâu thuẫn, chồng 

chéo,  những  điểm  bất  hợp  lý  của  hệ  thống  pháp 

luật

 Phục  vụ  trực  tiếp  cho  việc  XD  và  hoàn  thiện  hệ 

thống pháp luật;

 Giúp cho việc tiếp cận các quy định pháp luật được 

dễ dàng và nhanh chóng;

 Tạo ra tiền đề pháp lý hồn chỉnh giúp VN sớm hội 

nhập  với  khu  vực  và  quốc  tế  trong  lĩnh  vực  pháp 

luật.Khái niệm rà sốt, hệ thống hóa VBQPPL

 Còn  nhiều  cách  hiểu  về  khái  niệm  rà  sốt,  hệ 

thống hóa VBQPPL;

   Thống  nhất  cách  hiểu:  Rà  sốt,  hệ  thống  hóa 

VBQPPL là một q trình thực hiện cơng việc bao 

gồm ba giai đoạn, ba bước tiến hành là tập hợp, 

rà sốt và hệ thống hóa.Khái niệm rà sốt, hệ thống hóa VBQPPL

 Tập  hợp  là  việc  thu  thập  và  sắp  xếp  các 

VBQPPL, các QPPL riêng biệt theo một trình tự 

nhất định (theo cơ quan ban hành, theo thời gian 

ban  hành,  theo  cấp  độ  hiệu  lực  pháp  lý).  Hình 

thức  này  khơng  làm  thay  đổi  nội  dung  VB,  mà 

chỉ nhằm loại bỏ những QPPL  đã hết hiệu lực 

hoặc  mâu  thuẫn  với  VBQPPL  có  hiệu  lực  cao 

hơn.Khái niệm rà sốt, hệ thống hóa VBQPPL

 Rà  sốt  là  việc  thực  hiện  các  thao  tác  kỹ  thuật 

nghiệp  vụ  nhằm  soát,  xét  lại  các  văn  bản  quy 

phạm  pháp  luật  được  ban  hành  trong  một 

khoảng  thời  gian  nhất  định,  được  tiến  hành 

theo  chuyên  đề,  lĩnh  vực  hay  theo  ngành  luật 

nhằm  phát  hiện  những  quy  định  của  văn  bản 

dưới luật có mâu thuẫn, chồng chéo, trái với quy 

định của Hiến pháp và các đạo luật. Khái niệm rà sốt, hệ thống hóa VBQPPL

 Hệ  thống  hóa  là  sự  sắp  xếp  các  văn  bản  quy 

phạm pháp luật thành một tổng thể hồn chỉnh, 

trong đó các văn bản quy phạm pháp luật đơn lẻ 

hoặc các quy phạm pháp luật nằm rải rác trong 

nhiều  văn  bản  được  sắp  xếp  lại  với  nhau  theo 

một trật tự trên dưới, trước sau, thể hiện tính 

thống  nhất  nội  tại,  tính  nhất  qn,  lơ  gich  và 

khoa học. Đặc điểm của rà sốt, hệ thống hóa VBQPPL

 Là  hoạt  động  thường  xuyên  hoặc  định  kỳ  của 

các cơ quan Nhà nước;

 Là hoạt động chú trọng vào việc liên kết và sắp 

xếp  các  VBQPPL  theo  các  dấu  hiệu  bên  ngồi 

của chúng mà khơng làm thay đổi nội dung của 

các VBQPPL.Đặc điểm của rà sốt, hệ thống hóa VBQPPL

 Kết  quả  của  rà  sốt,  hệ  thống  hóa  là  việc  tập 

hợp  và  phân  loại  từng  nhóm  VBQPPL  theo  các 

danh mục, như:

­ Danh mục các VBQPPL còn hiệu lực thi hành;

­ Danh mục các VBQPPL đang còn hiệu lực, nhưng trong 

các VB đó có những quy định cần sửa đổi, bổ sung hoặc 

bãi bỏ;

­ Danh mục VBQPPL ban hành sai thẩm quyền;

­ Danh mục VBQPPL đã hết hiệu lực, đã bị bãi bỏ hoặc 

phải thay thế;

­  Trong  các  danh  mục  trên  thì  những  VB  còn  hiệu  lực 

được  phân  theo  lĩnh  vực,  theo  thẩm  quyền  ban  hành, 

theo thời gian hoặc theo alfabet (a, b, c..).Các ngun tắc của rà sốt, hệ thống hóa VBQPPL

 Bảo đảm tính thống của các VBQPPL;

 Khơng  bỏ  lọt  VBQPPL  trong  q  trình  rà  sốt, 

hệ thống hóa;

 Việc  hệ  thống  hóa  phải  được  thực  hiện  theo 

chuyên  đề,  lĩnh  vực  điều  chỉnh,  theo  thẩm 

quyền ban hành và theo trình tự thời gian;

 Bảo  đảm  sự  phối  hợp  giữa  các  cơ  quan  Nhà 

nước  trong  q  trình  rà  sốt,  hệ  thống  hóa 

VBQPPL.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

E. Công bố, lưu trữ kết quả kiểm tra

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×