Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thông tin môi trường

Thông tin môi trường

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thơng tin mơi trường có thể  mơ tả  hiện trạng của mơi trường, mơ tả 

những nhân tố  bên ngồi có thể  gây ra những thay đổi hay biến đổi với mơi 

trường, hoặc giúp người sử  dụng hiểu được các hệ  quả  của các hành động 

ảnh hưởng đến mơi trường hay bị mơi trường ảnh hưởng.

Thơng tin mơi trường có thể xuất hiện trong các báo cáo đánh giá tác động 

mơi trường, các đánh giá nghiên cứu, sách thống kê, trong các báo cáo chính 

sách và chương trình của các tổ  chức trong khu vực cơng cộng cũng như  tư 

nhân. 

Thơng tin mơi trường có thể được trình bày dưới nhiều dạng và sử dụng 

các phương tiện khác nhau, chủ  yếu trong các báo cáo, các bản tin truyền  

hình, băng video, các hội nghị  và hội thảo, trong các tạp chí khoa học và 

chun đề báo cáo.

Thơng tin mơi trường đối với UBND cấp xã được quy định trong Luật 

bảo vệ mơi trường như sau:

Điều 102

Khoản 2c:  Uỷ  ban nhân dân các cấp thống kê, lưu trữ  số  liệu về  mơi 

trường tại địa phương; 

Khoản 2d: Người quản lý, vận hành cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

hoặc khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung có trách nhiệm thống kê, lưu 

trữ  số  liệu về  các tác động đối với mơi trường, về  các nguồn thải, về  chất 

thải từ hoạt động của mình.

Điều 103

Khoản 2:  Cơ  sở  sản xuất, kinh doanh, dịch vụ  khơng thuộc đối tượng  

quy định tại khoản 1 Điều này có trách nhiệm cung cấp thơng tin về  mơi 

trường liên quan đến hoạt động của mình cho cơ quan chun mơn về bảo vệ 

mơi trường cấp huyện hoặc cán bộ  phụ  trách về  bảo vệ  mơi trường cấp xã  

nơi cơ sở hoạt động và cơng bố thơng tin về mơi trường để cộng đồng dân cư 

được biết. 

Khoản 3: Cơ  quan chun mơn về  bảo vệ  mơi trường các cấp có trách  

nhiệm báo cáo các thơng tin về mơi trường trên địa bàn cho cơ  quan cấp trên 

trực tiếp và cơng bố  các thơng tin chủ yếu về mơi trường theo định kỳ  hoặc  

theo u cầu.

Điều 104. Cơng khai thơng tin, dữ liệu về mơi trường

1) Thơng tin, dữ liệu về mơi trường sau đây, trừ các thơng tin thuộc danh 

mục bí mật nhà nước, phải được cơng khai:

a) Báo cáo đánh giá tác động mơi trường, quyết định phê duyệt báo cáo 

đánh giá tác động mơi trường và kế  hoạch thực hiện các u cầu của quyết 

định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động mơi trường; 

­52­b) Cam kết bảo vệ mơi trường đã đăng ký; 

c) Danh sách, thơng tin về các nguồn thải, các loại chất thải có nguy cơ 

gây hại tới sức khoẻ con người và mơi trường;

d) Khu vực mơi trường bị ơ nhiễm, suy thối ở mức nghiêm trọng và đặc  

biệt nghiêm trọng, khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố mơi trường; 

đ) Quy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải; 

e) Báo cáo hiện trạng mơi trường cấp tỉnh, báo cáo tình hình tác động 

mơi trường của ngành, lĩnh vực và báo cáo mơi trường quốc gia.

2) Hình thức cơng khai phải bảo đảm thuận tiện cho những đối tượng có 

liên quan tiếp nhận thơng tin.

3) Cơ  quan cơng khai thơng tin về  mơi trường chịu trách nhiệm trước  

pháp luật về  tính chính xác, trung thực, khách quan của thơng tin được cơng 

khai.

Điều 105. Thực hiện dân chủ cơ sở về bảo vệ mơi trường

1. Tổ chức, cá nhân quản lý khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung;  

chủ  cơ  sở  sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cơ  quan chun mơn, cán bộ  phụ 

trách về bảo vệ mơi trường có trách nhiệm cơng khai với nhân dân, người lao 

động tại cơ  sở  sản xuất, kinh doanh, dịch vụ  về  tình hình mơi trường, các 

biện pháp phòng ngừa, hạn chế  tác động xấu đối với mơi trường và biện  

pháp khắc phục ơ nhiễm, suy thối bằng một trong các hình thức sau đây:

a) Tổ chức họp để phổ biến cho nhân dân, người lao động;

b) Thơng báo, phổ  biến bằng văn bản cho nhân dân, người lao động 

được biết.

2.   Trong   các   trường   hợp   sau   đây   thì   phải   tổ   chức   đối   thoại   về   mơi 

trường:

a) Theo u cầu của bên có nhu cầu đối thoại; 

b) Theo u cầu của cơ  quan quản lý nhà nước về  bảo vệ  mơi trường  

các cấp;

c) Theo đơn thư  khiếu nại, tố  cáo, khởi kiện của tổ  chức, cá nhân liên 

quan.

3. Trách nhiệm giải trình, đối thoại về  mơi trường được quy định như 

sau:

a) Bên u cầu đối thoại phải gửi cho bên được u cầu đối thoại các 

vấn đề cần giải thích hoặc đối thoại;

b) Trong thời hạn khơng q năm ngày làm việc kể  từ ngày nhận được  

u cầu, bên nhận u cầu phải chuẩn bị các nội dung trả lời, giải thích, đối 

thoại;

­53­c) Trường hợp cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ mơi trường u cầu  

tổ chức đối thoại thì các bên có liên quan thực hiện theo quy định của cơ quan 

đó u cầu.

4. Việc đối thoại về mơi trường được thực hiện trên cơ sở quy định của 

pháp luật và dưới sự chủ trì của Uỷ  ban nhân dân hoặc cơ  quan chun mơn 

về bảo vệ mơi trường. 

5. Kết quả đối thoại phải được ghi thành biên bản ghi nhận các ý kiến, 

thỏa thuận, làm căn cứ để các bên có trách nhiệm liên quan thực hiện hoặc để 

xem xét xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ mơi trường, bồi thường thiệt hại  

về mơi trường. 

2. Truyền thơng mơi trường

Truyền thơng mơi trường là một q trình tương tác xã hội hai chiều 

nhằm giúp những người có liên quan hiểu được các yếu tố  mơi trường then  

chốt, mối quan hệ  phụ  thuộc lẫn nhau của chúng và cách tác động vào các 

vấn đề  có liên quan một cách thích hợp để  giải quyết các vấn đề  về  mơi 

trường. 

Trong việc bảo vệ mơi trường ở cơ sở, cơng tác truyền thơng mơi trường 

đóng vai trò quan trọng giúp người dân hiểu được tầm quan trọng của mơi 

trường đối với cuộc sống của cộng đồng dân cư. 

a/ Các cách tiếp cận và phương pháp truyền thơng mơi trường

­ Các cách tiếp cận truyền thơng mơi trường

+ Tiếp cận cá nhân: là cách tiếp cận truyền thơng dựa trên các quan hệ 

cá nhân với nhau. Hinh th

̀

ưc tiêp cân nay bao gơm: đên nha, đên c

́ ́ ̣

̀

̀

́

̀ ́ ơ  quan, goị  

điên thoai, g

̣

̣ ửi thư,…

+ Tiếp cận nhóm: cách tiếp cận dựa trên mối quan hệ đa dạng hơn giữa  

các cá nhân với nhau trong một nhóm, giữa cá nhân với nhóm. Hinh th

̀

ưc cua

́ ̉  

cach tiêp cân nay gơm: tơ ch

́

́ ̣

̀ ̀

̉ ức hơi thao, l

̣

̉ ớp hoc, hoc nhom, tơ ch

̣

̣

́

̉ ức tham quan, 

khao sat…

̉

́

+ Tiếp cận truyền thơng đại chúng: đây là cách tiếp cận được sử  dụng 

phổ biến trong các chương trình truyền thơng cộng đồng. Hinh th

̀

ưc cua cach

́ ̉

́  

tiêp cân nay bao gơm: bao chi; tivi, đai; pano, ap phich, t

́ ̣

̀

̀

́

́

̀

́

́ ờ rơi; chiêu phim…

́

+ Tiêp cân truyên th

́ ̣

̀ ống dân gian: hinh th

̀

ưc cua cach truyên thông nay bao

́ ̉

́

̀

̀

 

gôm: biêu diên l

̀

̉

̃ ưu đông; tham gia hôi diên, chiên dich; tham gia lê hôi, cac

̣

̣

̃

́ ̣

̃ ̣

́ 

ngay ky niêm…

̀ ̉ ̣

­ Một số phương phap truyên thông môi tr

́

̀

ương

̀

+ Phương phap truyên thông môt chiêu: la ph

́

̀

̣

̀ ̀ ương phap truyên thông đ

́

̀

ơn  

gian, ng

̉

ươi g

̀ ửi chi g

̉ ửi hoăc truyên thông điêp t

̣

̀

̣ ơi ng

́ ươi nhân ma ng

̀

̣

̀ ươi nhân

̀

̣  

­54­không co điêu kiên trao đôi hoăc phan hôi thông tin lai v

́ ̀

̣

̉

̣

̉

̀

̣ ơi ng

́ ươi g

̀ ửi môt cach

̣ ́  

trực tiêp. 

́

+ Phương phap truyên thông hai chiêu: la loai truyên thông co thao luân va

́

̀

̀ ̀ ̣

̀

́ ̉

̣

̀ 

phan

̉   hôì   giưã   ngươì   nhân

̣   và  ngươì   gửi   (ngươì   phat́   thông   điêp).

̣   Đây   là 

phương phap truyên thông co hiêu qua l

́

̀

́ ̣

̉ ơn, phu h

́

̀ ợp vơi cac câp d

́ ́ ́ ự  an va gop

́ ̀ ́ 

phân giai quyêt cac vân đê cua đia ph

̀

̉

́ ́ ́ ̀ ̉ ̣

ương va công đông. 

̀ ̣

̀

+ Phương phap truyên thông đa chiêu: ph

́

̀

̀

ương phap truyên thông nay vê

́

̀

̀ ̀ 

cơ ban giông v

̉

́ ơi truyên thông hai chiêu, nh

́

̀

̀

ưng ở đây người gửi thông điêp băt

̣

́ 

đâu v

̀ ơi qua trinh băng viêc thu thâp va phân tich đăc điêm cua ng

́

́ ̀

̀

̣

̣

̀

́

̣

̉

̉

ười nhân, rôi

̣

̀ 

sau đo g

́ ửi thông điêp đi.

̣

Phương phap nay co ba qua trinh:

́ ̀ ́

́ ̀

Qua trinh 1: phân tich đôi t

́ ̀

́

́ ượng hay con goi la qua trinh nap vao.

̀ ̣ ̀ ́ ̀

̣

̀

Qua trinh 2: g

́ ̀

ửi thông điêp t

̣ ơi ng

́ ươi nhân hay con goi la qua trinh đ

̀

̣

̀ ̣ ̀ ́ ̀ ưa ra.

Qua trinh 3: thu thâp y kiên hay la qua trinh phan hôi.

́ ̀

̣ ́ ́

̀ ́ ̀

̉

̀

Trong đo, qua trinh nap vao th

́

́ ̀

̣

̀ ương đ

̀

ược thực hiên thông qua công tac

̣

́ 

nghiên cưu, khao sat c

́

̉

́ ơ sở. Qua trinh đ

́ ̀ ưa ra thực hiên băng cac ph

̣

̀

́ ương phaṕ  

trun thơng đai chung va qua trinh phan hơi th

̀

̣

́

̀ ́ ̀

̉

̀ ực hiên thơng qua s

̣

ự giam sat va

́

́ ̀ 

đanh gia. 

́

́

b/ Kỹ năng và cơng cụ thường sử dụng khi làm việc với cộng đồng

­  Kỹ năng thuyết trình: trong cơng viêc cung nh

̣

̃

ư moi hoat đơng khac, ky

̣

̣

̣

́

̃ 

năng thut trinh đong mơt phân quan trong dân đên s

́ ̀

́

̣

̀

̣

̃ ́ ự  thanh cơng cua mơi ca

̀

̉

̃ ́ 

nhân cung nh

̃

ư  tâp thê. Trong linh v

̣

̉

̃

ực truyên thông co đ

̀

́ ược ky năng thuyêt

̃

́ 

trinh tôt, ng

̀

́

ươi g

̀ ửi se dê dang truyên tai đ

̃ ̃ ̀

̀ ̉ ược thông điêp, y t

̣

́ ưởng va mong

̀

 

muôn cua minh t

́ ̉

̀ ơi ng

́ ươi nghe. Đê đat đ

̀

̉ ̣ ược điêu đo viêc năm v

̀ ́ ̣

́ ững nôi dung

̣

 

thuyêt trinh ch

́ ̀

ưa đu, chung ta cân co s

̉

́

̀ ́ ự chuân bi tôt v

̉

̣ ́ ề nôi dung và hinh th

̣

̀

ức. 

­ Kỹ năng thúc đẩy: khi lam viêc v

̀

̣ ơi công đông trong cac hoat đông bao

́ ̣

̀

́

̣

̣

̉  

vê môi tr

̣

ương, phat triên kinh tê – xa hôi, cac truyên thông viên phai th

̀

́

̉

́

̃ ̣

́

̀

̉ ực hiên

̣  

môt sô nhiêm vu t

̣

́

̣

̣ ừ cac khâu tô ch

́

̉ ức cac cuôc hop, giup đ

́

̣

̣

́ ỡ nhom trong qua

́

́ 

trinh thao luân, ra quyêt đinh hoăc hô tr

̀

̉

̣

́ ̣

̣

̃ ợ ky thuât. Do vây, đê lam đ

̃

̣

̣

̉ ̀ ược những  

điêu nay, bên canh cac kiên th

̀ ̀

̣

́

́ ức vê măt chuyên môn, ng

̀ ̣

ười lam truyên thông

̀

̀

 

cân phai thanh thao

̀

̉

̀

̣  ky năng thuc đây.

̃

́ ̉   Thuc đây co thê hiêu la

́ ̉

́ ̉

̉

̀ tao điêu kiên

̣

̀

̣  

thuân l

̣ ợi giup ng

́ ươi khac t

̀

́ ự giai quyêt băng cach chi cân s

̉

́ ̀

́

̉ ̀ ự co măt cua ng

́ ̣ ̉

ười 

đo, lăng nghe va đap 

́ ́

̀ ́ ứng nhu câu cua moi ng

̀

̉

̣

ươi, hoăc hô tr

̀

̣

̃ ợ  cac ca nhân,

́ ́

 

nhom tô ch

́ ̉ ức trong qua trinh co s

́ ̀

́ ự tham gia. 

­ Kỹ năng thuyết phục: đê giai quyêt tôt môt công viêc nao đo, chung ta

̉

̉

́ ́

̣

̣

̀ ́

́

 

thương cân s

̀

̀ ự  giup đ

́ ỡ, sự  hợp tac cua ng

́ ̉

ươi khac. Điêu nay đoi hoi gi

̀

́

̀

̀

̀ ̉ ữa 

chung ta va ho phai co s

́

̀ ̣

̉

́ ự  thông nhât vê quan điêm, lâp tr

́ ̀

̉

̣ ường, vê cach giai

̀ ́

̉ 

quyêt công viêc. Tuy nhiên, trên th

́

̣

ực tê, chung ta th

́

́

ương găp tr

̀

̣ ường hợp trong  

đo ng

́ ươi khac không cung chung y kiên, quan điêm v

̀

́

̀

́ ́

̉

ới chung ta. Thuyêt phuc

́

́

̣  

­55­Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thông tin môi trường

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×